Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Промисловий маркетинг

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз АВС-ХУZ в управлінні матеріальними запасами

Усі розглянуті системи управління запасами пов'язані з певним порядком контролю їх фактичного рівня на складах, що часто витрат фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, особливо для багатоно-менклатурних запасів. Однак зазвичай із загального числа найменувань найбільша вартість запасу (або основна частка витрат на управління ними) припадає на відносно невелику їхню кількість. Цю залежність демонструє АВС-аналіз. У загальному випадку АВС-аналіз є методом, за допомогою якого визначають ступінь розподілу конкретної характеристики між окремими елементами якої-небудь множини. У його основу покладено припущення, що відносно невелика кількість видів товарів, які повинні неодноразово закуповуватися, становить велику частину загальної вартості товарів, що закуповуються.

В основі методу АВС лежить правило Паретто. Відповідно до методу Паретто, безліч керованих об'єктів поділяється на дві нерівні частини (80/20). Широко розповсюджений метод АВС пропонує глибший поділ - на три частини.

Щодо управління матеріальними запасами, то метод АВС - спосіб нормування і контролю за станом запасів, який полягає в розкладанні номенклатури N реалізованих товарно-матеріальних цінностей на три нерівнопотужних підмножини А, В і С на основі деякого формального алгоритму.

Для проведення АВС-аналізу необхідно:

 • 1) встановити вартість кожного товару (за закупними цінами);
 • 2) розмістити товари за зменшенням ціни;
 • 3) знайти суму даних про кількість і витрати на придбання;
 • 4) розбити товари на групи залежно від їхні частки в загальних витратах на придбання.

Залежно від витрат товарні запаси поділяються на три групи - А, В, С за їх часткою в загальних витратах на придбання. Однак розподіл не обов'язково відбувається на три групи, кількість груп та їх межі вибираються довільно. Найпоширеніша така класифікація.

Група "А": найдорожчі та коштовні товари, на частку яких припадає близько 75-80% загальної вартості запасів, але вони становлять лише 10-20% загальної кількості товарів, які перебувають на зберіганні.

Група "В": середні за вартістю товари. Їхня частка в загальній сумі запасів становить близько 10-15%, але в кількісному відношенні - 30-40% продукції, яка зберігається.

Група "С": найдешевші товари. Вони становлять 5-10% від загальної вартості виробів, які зберігаються, і 40-50% від загального обсягу зберігання.

Аналіз АВС показує значення кожної групи товарів. Зазвичай на 20% усіх товарів, які перебувають у запасах, припадає 80% усіх витрат. Виходячи з цього, для кожної з трьох груп товарів закладається різний ступінь деталізації під час планування та контролю.

Аналіз АВС дає змогу класифікувати асортиментні одиниці за їхньою вартістю. Принцип диференціації асортименту в процесі аналізу ХУ2 інший - тут весь асортимент поділяють на три групи залежно від рівномірності попиту і точності прогнозування.

До групи "X" включають товари, попит на які рівномірний або може трохи коливатися. Обсяг реалізації за товарами, включеними в цю групу, добре передбачається.

До групи "У" включають товари, які споживаються в обсягах, що коливаються. Зокрема, це можуть бути товари із сезонним характером попиту. Можливості прогнозування попиту за товарами групи "У" - середні.

До групи "Z" включають товари, попит на які виникає лише епізодично, будь-яких тенденцій немає. Прогнозувати обсяги реалізації товарів групи "2" складно.

Ознакою, з якою конкретну позицію асортименту зараховують до групи X, У або 2, є коефіцієнт варіації попиту (V) за цією позицією:

де х, - і-те значення попиту за оцінюваною позицією;

х - середнє значення попиту за оцінюваною позицією за період п;

п - величина періоду, за який зроблено оцінку.

Величина коефіцієнта варіації змінюється в межах від нуля до нескінченності. Поділ на групи X, У і Z може бути здійснений на підставі алгоритму:

 • 1) група X - інтервал 0 V 10%;
 • 2) група У - інтервал 10% V 25%;
 • 3) група Z - інтервал 25% V .

Результатом спільного проведення аналізів АВС і ХУЪ є матриця, яка складається з дев'яти різних класів (рис. 13.5).

А

В

С

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Х- матеріал

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Високий ступінь надійності прогнозу споживання

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

У-матеріал

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Середній ступінь надійності прогнозу споживання

Висока споживча вартість

Середня споживча вартість

Низька споживча вартість

Z- матеріал

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Низький ступінь надійності прогнозу споживання

Рис. 13.2. Комбінація АВС- і ХУZ аналізу

Поєднавши дані про співвідношення кількості та вартості АВС-аналізу з даними про співвідношення кількості та структури споживання ХУЪ-анапзу, отримати цінні інструменти планування, контролю управління для системи постачання в цілому і управління запасами зокрема.

Контрольні питання

 • 1. Дайте визначення поняттям "матеріальний запас", " збутовий запас".
 • 2. Мотиви створення матеріальних запасів та запасів готової продукції.
 • 3. Види матеріальних запасів.
 • 4. Що розуміють під управлінням матеріальними запасами на підприємстві?
 • 5. Для чого необхідно нормувати запаси?
 • 6. Для чого запаси поділяють на поточні, підготовчі, страхові?
 • 7. Що таке сезонний запас?
 • 8. Опишіть систему управління запасами.

 
<<   ЗМІСТ   >>