Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Органи управління ФФУ

ФФУ здійснює управління футболом через такі органи (далі – Органи): конгрес, виконавчий комітет, президія, органи здій­снення футбольного правосуддя. Вищим органом управління ФФУ е Конгрес. Повноваження щодо прийняття рішень має Конгрес, скликаний відповідно до вимог статуту. Порядок ве­дення Конгресу та інших зборів/засідань ФФУ визначаються процедурним регламентом ФФУ. Черговий Конгрес проводиться щороку, як правило, перед Конгресами УЄФА та ФІФА, якщо такі проводяться.

Питаннями, які належать до компетенції Конгресу, є:

 • – прийняття і розгляд звіту виконавчого комітету;
 • – прийняття і розгляд звіту виконавчого директора;
 • – прийняття і розгляд звіту аудиторського органу, річного фінансового звіту та річного бюджету;
 • – обрання президента ФФУ;
 • – обрання перших віце-президентів та віце-президентів ФФУ;
 • – обрання членів виконавчого комітету;
 • – внесення змін до статуту;
 • – розгляд пропозицій та прийняття рішень щодо них;
 • – розгляд заяв про прийом і виключення колективного члена ФФУ;
 • – прийняття рішень про скасування або продовження тим­часового припинення (призупинення) членства колективних членів, членів Виконавчого комітету або інших органів ФФУ;
 • – розгляд пропозицій щодо звільнення членів Виконавчо­го комітету або органів здійснення футбольного правосуддя;
 • – надання почесного членства.

Повідомлення індивідуальним та колективним членам ФФУ про черговий Конгрес надсилається у письмовій формі щонай­менше за три місяці до дати його скликання. Офіційне запро­шення на Конгрес направляється не пізніше трьох тижнів до дати, на яку призначено засідання, разом із порядком денним, підготовленим Виконавчим комітетом.

Колективний член ФФУ, який бажає внести питання до по­рядку денного чергового Конгресу, має подати його у письмовій формі до Адміністрації щонайменше за два місяці до дати скли­кання Конгресу. Така пропозиція має бути чітко сформульова­на та містити причини її подання. Головою Конгресу є прези­дент. За рівного розподілу голосів голова Конгресу має вирі­шальний голос.

Виконавчий комітет

Виконавчий комітет (далі – Виконком) складається з пре­зидента ФФУ та 28 членів, обраних Конгресом. До Виконкому не може входити більше одного представника від Колективного члена ФФУ. Кожен член Виконкому повинен обіймати активну посаду в структурі Колективного члена або ФФУ, Виконком має повноваження приймати рішення з усіх питань, які не належать до правової або статутної юрисдикції Конгресу чи іншого орга­ну ФФУ. Виконавчий комітет має такі повноваження, що не можуть передаватися або скасовуватися:

 • 1) загальне управління ФФУ та здійснення контролю за ЇЇ діяльністю;
 • 2) визначення організаційної структури і затвердження штатного розкладу структурних підрозділів ФФУ;
 • 3) формування та нагляд за бухгалтерським обліком;
 • 4) обрання та відкликання Виконавчого директора і дирек­торів;
 • 5) затвердження річного фінансового плану ФФУ;
 • 6) контроль за діяльністю Адміністрації;
 • 7) затвердження регламентів усіх змагань, що проводяться під егідою ФФУ;
 • 8) затвердження інших регламентів, планів, рішень та по­ложень;
 • 9) затвердження розмірів вступних, річних, заявочних та інших обов'язкових внесків колективних членів ФФУ і вирі­шення усіх інших фінансових питань;
 • 10) здійснення господарського управління коштами і майном ФФУ;
 • 11) затвердження зразків нагород, пам'ятної символіки й атрибутики, печаток і штампів;
 • 12) скликання чергового або позачергового Конгресів ФФУ;
 • 13) складання письмового звіту для подання черговому Конгресу та прийняття звіту Виконавчого директора перед черговим Конгресом.

Термін повноважень членів Виконавчого комітету, обраних Конгресом, становить чотири роки. Усі члени Виконкому мо­жуть бути переобраними.

Не може бути обраною або переобраною до Виконкому особа віком 70 і більше років.

 
<<   ЗМІСТ   >>