Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Кредитування і контроль

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз кредитного портфеля банку

З метою виявлення резервів підвищення ефективності кредитної діяльності за умови запланованого рівня дохідності та допустимого рівня ризику банки проводять аналіз кредитного портфеля, який здійснюється у двох напрямах:

  • 1) аналіз структури та динаміки кредитного портфеля;
  • 2) якісний аналіз кредитного портфеля (рис. 11.3).

Напрями аналізу кредитного портфеля банку

Рис. 11.3. Напрями аналізу кредитного портфеля банку

Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля здійснюється за допомогою методик горизонтального і вертикального аналізу за такими параметрами, як строк кредитування, валюта кредитів, види кредитних продуктів, галузі економіки, статус позичальника, вид і рівень забезпечення, рівень ризику.

Горизонтальний (або трендовий аналіз) дає можливість дослідити динаміку кредитного портфеля банку в цілому та його окремих статей. У процесі використання цього виду аналізу розраховується абсолютний приріст, темпи приросту окремих статей за ряд періодів і визначаються тенденції їх розвитку.

Вертикальний (або структурний) аналіз ґрунтується на структурному дослідженні кредитного портфеля. В процесі такого аналізу визначається частка окремої статті в загальній сумі кредитного портфеля. Під час аналізу кредитного портфеля у розрізі строків кредитування особливу увагу приділяють частці прострочених, пролонгованих і сумнівних кредитів. Результати аналізу зводяться до аналітичної таблиці.

Проведемо аналіз кредитного портфеля банку А за строками кредитування (табл. 11.2)

Результати аналізу (табл. 11.2) дають змогу зробити висновок, що протягом 2005 р. найбільшу частку в кредитному портфелі мали довгострокові кредити, видані на строк понад 2 роки - 33,68 % (27,05 % - у 2004 р.), та кредити, видані на строк від 1 до 2 років - 24,64 % (19,79 % - у 2004 р.), що свідчить про проведення банком А кредитної політики, спрямованої на довгострокове кредитування. Загальна сума кредитів, виданих строком понад 2 роки, у 2005 р. становила 29 182 тис. грн, що у 8,6 раза більше, ніж у 2004 р. Крім того, сума прострочених кредитів протягом 2005 р. збільшилася на 3612 тис. грн і становила 4,82 % від загальної суми кредитного портфеля. Також спостерігається збільшення суми пролонгованих кредитів - на 7498 тис. грн і сумнівних кредитів - на 2609 тис. грн.

Аналіз кредитного портфеля банку А за видами кредитів наведено у табл. 11.3.

Аналіз кредитного портфеля за видами кредитів показав (табл. 11.3), що найбільшу частку мали кредити в інвестиційну діяльність: 48,67 % у 2004 р., 43,85 % у 2005 р. Протягом 2005 р. загальна сума кредитів в інвестиційну

Таблиця 11.2. Аналіз кредитного портфеля банку А за строками кредитування

Аналіз кредитного портфеля банку А за строками кредитування

Таблиця 11.3. Аналіз кредитного портфеля банку за видами кредитів

Аналіз кредитного портфеля банку за видами кредитів

діяльність збільшилася на 31 882 тис. грн, або у 6,22 раза. А інші кредити в поточну діяльність у структурі кредитного портфеля займали 30,27 % у 2004 р. та 37,14 % у 2005 р.; протягом 2005 р. загальна сума таких кредитів збільшилася на 28 379 тис. грн, або у 8,46 раза,

Під час аналізу кредитного портфеля за рівнем ризику особливу увагу необхідно приділити частці сумнівних і безнадійних кредитів (табл. 11.4).

Таблиця 11.4. Аналіз кредитного портфелю банку А за рівнем ризику

Аналіз кредитного портфелю банку А за рівнем ризику

Аналіз показав (табл. 11.4), що станом на кінець 2005 р. найбільшу частку мали стандартні кредити - 35,84 % (44,86 % у 2004 р.). Кредити під контролем становили 30,85 % у 2005 р., 24,36 % у 2004 р. Частка сумнівних і безнадійних кредитів зменшилася і в 2005 р. становила відповідно 0,54 та 0,42 %, у 2004 р. частка сумнівних і безнадійних кредитів становила відповідно 0,69 та 0,78 %. Взагалі результати проведеного аналізу дають змогу зробити висновок про підвищення ризику кредитного портфеля, що потребує розробки відповідних заходів, спрямованих на поліпшення кредитної діяльності банку.

Аналіз галузевої структури кредитного портфеля дає можливість визначити галузеву диверсифікацію кредитів і виявити надмірну концентрацію кредитних операцій в одному сегменті. Результати такого аналізу дають змогу визначити допустимі для банку межі кредитних вкладень у певні галузі економіки, тобто встановити ліміти з метою контролю за рівнем кредитного ризику (табл. 11.5).

Таблиця 11.5. Аналіз кредитного портфеля банку А за галузями економіки

Аналіз кредитного портфеля банку А за галузями економіки

Аналіз кредитного портфеля за галузями економіки (табл. 11.5) показав, що найбільшу частку в структурі кредитного портфеля мали кредити, надані у промисловість, - 69,74 % у 2005 р. та 77,53 % у 2004 р. і кредити надані у сферу торгівлі - 27,32 % у 2005 р. та 11,65 % у 2004 р. Протягом 2005 р. загальна сума кредитів, наданих у сферу торгівлі, збільшилася на 22 214 тис. грн, або у 16,2 раза, кредити, надані у промисловість, збільшилася на 50 693 тис. грн, або у 6,2 раза.

Аналіз кредитного портфеля банку А за категорією позичальника наведено у табл. 11.6.

Таблиця 11.6. Аналіз кредитного портфеля банку А за категорією позичальника

Аналіз кредитного портфеля банку А за категорією позичальника

Аналіз кредитного портфеля за категорією позичальника (табл. 11.6) свідчить про те, що банк А віддає перевагу кредитуванню суб'єктів господарювання: частка наданих кредитів у 2004 р. становила 54,8 %, у 2005 р. - 58,7 %. Частка кредитів, наданих фізичним особам, у 2004 р. становила 26 %, у 2005 р. - 27,5 %.

Аналіз структури кредитного портфеля банка А за видами забезпечення наведено у табл. 11.7. Найбільш поширеним видом забезпечення за кредитами є застава: 79,2 % - у 2004 р., 78,47 % - у 2005 р., при цьому перевага віддається заставі у формі нерухомості: 25,2 % - у 2004 р., 28,44 % - у 2005 р. Гарантовані кредити у 2004 р. становили 13,99 %, у 2005 р. -16,91 %. Частка бланкових кредитів протягом 2005 р. зменшилася і на кінець року становила 4002 тис. грн, або 4,62 % від загальної суми кредитного портфеля (у 2004 р. - 855 тис. грн, або 6,81 %).

Структуру кредитного портфеля можна аналізувати і за іншими класифікаційними ознаками (за методами надання позик, способами їх погашення, за видами валют та ін.).

Після аналізу структури та динаміки кредитного портфеля необхідно проаналізувати його якість. Якісний аналіз дає змогу проаналізувати кредитний портфель у площині "дохідність - ризиковість" та розробити заходи, спрямовані на досягнення бажаної дохідності кредитних операцій за умови прийнятного для банку рівня ризику.

Аналіз якості кредитного портфеля здійснюється коефіцієнтним методом на підставі розрахунку та аналізу тенденцій зміни відповідних кількісних показників.

В економічній літературі1 показники, що дають змогу оцінити якість кредитного портфеля банку, представлені у вигляді двох груп (рис. 11.4): показники ризику кредитного портфеля та показники дохідності кредитних операцій.

Таблиця 11.7. Аналіз кредитного портфеля банку А за видами забезпечення

Аналіз кредитного портфеля банку А за видами забезпечення

Показники оцінки ризику та дохідності кредитних операцій банку

Рис. 11.4. Показники оцінки ризику та дохідності кредитних операцій банку

До групи показників, що дають змогу оцінити ризик кредитного портфеля можна віднести такі.

1. Коефіцієнт покриття кредитного портфеля власним капіталом банку:

Цей коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля з погляду його захищеності власним капіталом і показує, скільки власних коштів припадає на одну гривню виданих кредитів.

2. Коефіцієнт якості кредитного портфеля:

Коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля з позиції ризиковості та показує частку класифікованих кредитів за рівнем ризику в загальній сумі кредитного портфеля банку.

3. Коефіцієнт покриття класифікованих кредитів власним капіталом банку:

Цей коефіцієнт характеризує якість кредитного портфеля банку з погляду його захищеності власним капіталом банку.

4. Коефіцієнт проблемних кредитів показує частку проблемних кредитів у кредитному портфелі банку:

Цей коефіцієнт характеризує частку проблемних кредитів у загальній сумі кредитного портфеля. Збільшення темпів зростання значень цього показника свідчить про збільшення рівня кредитного ризику та неефективне управління кредитним портфелем банку.

До показників, що дають змогу оцінити дохідність кредитних операцій можна віднести такі.

1. Коефіцієнт дохідності кредитного портфеля:

Цей коефіцієнт характеризує доходність вкладень у кредитний портфель і показує, скільки банк отримує доходів з кожної гривні виданих кредитів. Його застосування дає змогу здійснити порівняльний аналіз дохідності різних напрямів розміщення банківських ресурсів (наприклад, у цінні папери, лізингові операції тощо) й оптимізувати напрями їх використання, віддаючи перевагу більш дохідним. Для розрахунку цього коефіцієнта до уваги береться фактична сума доходу, отриманого від кредитних операцій. Для більш точного розрахунку вона може бути скоригована на суму втрат від списання безнадійної заборгованості за кредитами протягом аналізованого періоду.

2. Коефіцієнт частки відсоткових доходів у загальній сумі доходів банку:

Цей коефіцієнт характеризує частку доходів, отриманих банком від надання кредитів, у загальних доходах банку від інших активних операцій.

3. Коефіцієнт співвідношення відсоткових доходів і відсоткових витрат, пов'язаних із залученням ресурсів:

Цей показник характеризує дохідність відсоткової політики банку. Зростання значення цього коефіцієнта характеризує високий рівень банківського менеджменту.

4. Коефіцієнт прибутковості кредитних операцій:

Цей коефіцієнт показує, скільки відсоткового прибутку припадає на одну гривню розміщених у кредитний портфель ресурсів. Збільшення темпів зростання значень цього коефіцієнта порівняно з темпами зростання коефіцієнта дохідності кредитного портфеля свідчить про підвищення ефективності кредитної політики банку.

5. Показником, який дає змогу проаналізувати мінімальну різницю між ставками за активними та пасивними операціями, є чистий спред:

Чистий спред характеризує різницю між ціною придбання ресурсів та їх розміщенням у дохідні активи (переважно у кредитний портфель).

Результати аналізу дають змогу зробити висновок щодо ризиковості та дохідності кредитного портфеля банку і розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності кредитної політики банку.

Розраховані значення показників якості кредитного портфеля на прикладі банку А наведено у табл. 11.8.

Таблиця 11.8. Результати розрахунку коефіцієнтів якості кредитного портфеля банку А

Показник

2004 р.

2005 р.

Відхилення

1

2

3

4

Коефіцієнт покриття кредитного портфеля власним капіталом банку

0,35

0,44

0,09

Коефіцієнт якості кредитного портфеля

0,087

0,091

0,004

Коефіцієнт покриття класифікованих кредитів власним капіталом банку

0,247

0,185

-0,062

Коефіцієнт проблемних кредитів

0,014

0,010

-0,004

Дохідність кредитних операцій

Коефіцієнт дохідності кредитного портфеля

0,387

0,53

0,143

Коефіцієнт частки відсоткових доходів у загальній сумі доходів банку

0,64

0,58

-0,06

Коефіцієнт співвідношення відсоткових доходів і відсоткових витрат, пов'язаних із залученням ресурсів

2,46

2,42

-0,04

Коефіцієнт прибутковості кредитних операцій

0,35

0,27

-0,08

Чистий спред

0,09

ОДІ

0,02

Отримані результати дають можливість зробити такі висновки:

  • - позитивним моментом є зниження коефіцієнта проблемних кредитів: від 0,014 у 2004 р. до 0,01 у 2005 р.;
  • - збільшення коефіцієнта якості кредитного портфеля свідчить про підвищення ризиковості кредитних операцій банку протягом 2005 р.;
  • - зниження коефіцієнтів прибутковості кредитних операцій і частки відсоткових доходів у загальній сумі доходів свідчить про необхідність розробки заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління кредитним портфелем банку.

За результатами аналізу структури та якості кредитного портфеля готується висновок, що подається на розгляд правління банку з метою визначення пріоритетних напрямів розміщення кредитних ресурсів, обмеження концентрації та диверсифікації кредитного портфеля, а також встановлення лімітів на здійснення окремих кредитних операцій.

 
<<   ЗМІСТ   >>