Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз інноваційної діяльності

Основною формою реалізації досягнень науково-технічного прогресу та прискорення відтворювальних процесів є інновації. В сучасних умовах саморозвитку металургійних підприємств головним ресурсом є знання та інформаційно-інтелектуальні технології, що допомагають вирішувати проблему обмеженості природних ресурсів.

На макрорівні в сферу компетенції держави входять розробка та реалізація державної інноваційної політики - цілісної багаторівневої (мікро-, мезо-, макро-) системи заходів щодо: формування, збереження та поширення нових знань та технологій; розвитку та активізації інноваційного потенціалу. Альтернативні моделі національного інноваційного розвитку та їхні змістовні характеристики розглянуті в [16].

На мікрорівні роль підприємства полягає в розробці та впровадженні нових креативних технологій на основі власних наукових досліджень і в освоєнні інновацій, які пропонуються на ринку.

Методичні підходи до аналізу інноваційної діяльності підприємства значною мірою співпадають з оцінкою інвестиційної діяльності, але їм притаманні наступні відмінності.

 • 1. Для аналізу інноваційної діяльності використовується система взаємопов'язаних показників, що надана в таблиці 12.5.
 • 2. Крім вирішення загальновизнаних аналітичних завдань, в аналізі інноваційної діяльності необхідна також оцінка інноваційної активності підприємства, що характеризується показниками:
  • а) збільшення частки інноваційної продукції, %;
  • б) збільшення частки залучених позикових коштів у інноваційні процеси, %.
 • 3. Перехід до інноваційного соціально-орієнтованого типу розвитку підприємства, що підсилює вимоги до ефективності екологічної діяльності та до якості управлінських рішень щодо обгрунтування інноваційних стратегій розвитку.

Таблиця 12.5

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Призначення

Назва показника

1

2

Для надання кількісної, об'ємної характеристики інноваційної діяльності

 • 1. Обсяг інвестицій на інновації, грн.
 • 2. Кількість новітніх технологій виробництва (ноу-хау, патентів, програмного забезпечення та ін.), шт.
 • 3. Кількість нових видів продукції, шт.
 • 4. Обсяг виробництва інноваційної продукції в натуральному та вартісному вимірюванні.
 • 5. Обсяг наукоємної продукції в натуральному та вартісному вимірюванні.
 • 6. Обсяг експорту інноваційної продукції в натуральному та вартісному вимірюванні.
 • 7. Обсяг експорту високотехнологічної наукоємної продукції в натуральному та вартісному вимірюванні.
 • 8. Середня тривалість металургійного циклу, годин або діб.

Для надання якісної характеристики інноваційної діяльності

 • 9. Частка новітніх технологій в загальній їхній кількості, %.
 • 10. Частка інноваційних видів продукції в загальному її обсязі, %.
 • 11. Частка складної (високотехнологічної) наукоємної продукції в загальному обсязі виробництва, %.
 • 12. Показники якості конкретної металопродукції (хімічний склад, механічні властивості, строк служби та ін.).
 • 13. Частка інноваційної продукції в ємності ринку, %.

Для оцінки ефективності інноваційної діяльності

 • 14. Приріст фінансового результату (прибутку), грн. і %.
 • 15. Термін окупності інновацій, років.
 • 16. Середня тривалість інноваційного процесу (від ідеї до комерціалізації), років або місяців.
 • 17. Зменшення викидів, що забруднюють довкілля, у натуральних одиницях виміру та штрафних санкціях, грн.
 • 18. Частка робітників, у яких поліпшені умови праці, %.

Основні терміни та поняття

Інвестиційна політика; інвестиційна діяльність; вимоги до методів аналізу інвестиційної діяльності; інвестиційний портфель; показники оцінки інвестиційного портфеля; мета та завдання аналізу інвестиційного портфеля; кількісна оцінка ризиків; перспективний портфель; оцінка політики капітальних інвестицій; інвестиційний проект; система показників оцінки інвестиційних проектів та пропозицій; оцінка ефективності інвестиційних проектів та пропозицій; етапи визначення ефективності інвестиційного проекту та пропозиції. Інновації; інноваційна політика; інноваційна діяльність підприємства; система показників оцінки інноваційної діяльності; об'ємна характеристика інноваційної діяльності; якісна характеристика інноваційної діяльності; оцінка ефективності інноваційної діяльності; оцінка інноваційної активності.

 
<<   ЗМІСТ   >>