Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

НАДАННЯ БАНКАМИ ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ КРЕДИТІВ В ІНВЕСТИЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

 • • Поняття та класифікація інвестиційних кредитів.
 • • Довгострокове кредитування як форма інвестиційної діяльності банків.
 • • Порядок надання і погашення банківського кредиту в інвестиційну діяльність.
 • • Довгострокове кредитування за рахунок бюджетних коштів.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.: ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ, 2001.- 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про банкрутство від 14.05.92 р.
 • 8. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 р.
 • 9. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІНБУ, 2003. -500 с.
 • 10. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 271 с.
 • 11. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 12. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000. - 596 с.
 • 13. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Інвестиції – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; капітальні вкладення в розвиток виробництва чи невиробничу сферу.

Інвестиційний кредит – це економічні відносини між кредитором і позичальником із приводу фінансування інвестиційних заходів на засадах повернення та сплати процента.

Поняття та класифікація інвестиційних кредитів

Потреба інвестиційного кредиту пов'язана з розбіжністю в часі руху матеріальних і грошових потоків, що виникають у процесі виробничого (невиробничого) відтворення.

Інвестиційний кредит надають фінансово-кредитні установи, які спеціалізуються на кредитуванні інвестиційних проектів.

Особливістю інвестиційного кредитування є те, що:

 • • об'єктом оцінки виступає насамперед інвестиційний проект (ретельне вивчення бізнес-плану позичальника);
 • • процентна ставка за користування інвестиційним кредитом не повинна перевищувати рівень дохідності від упровадження інвестиційного проекту;
 • • строк інвестиційного кредиту залежить від строку окупності проекту;
 • • кредит в інвестиційну діяльність надається на пільговий термін, упродовж якого сплачуються лише проценти за кредит.

Прямі суб'єкти інвестиційного кредитування — це:

 • • кредитори - банківські установи, кредитні спілки, лізингові компанії, фінансово-промислові групи;
 • • інвестори - юридичні та фізичні особи, що вкладають кошти у свою інвестиційну діяльність;
 • • інші суб'єкти - замовники, забудовники, страхові компанії, консалтингові фірми тощо.

Непрямі учасники інвестиційного кредитування створюють сприятливі умови для здійснення цього процесу, сюди належать: Кабінет Міністрів України; Державний комітет України з регуляторної політики та підприємництва, Український союз промисловців і підприємців, міжнародні фінансово-кредитні організацій вітчизняні та міжнародні фонди сприяння розвиткові економіки тощо.

Об'єкти інвестиційного кредитування поділяють:

 • • на об'єкти виробничого призначення: промислове, сільськогосподарське, транспортне будівництво, технічне переоснащення, реконструкція та розширення діючих підприємств;
 • • об'єкти невиробничого призначення: житлове, комунальне будівництво, витрати на соціальне забезпечення, освіту, науку, медицину, культуру.

Класифікація кредитів у інвестиційну діяльність можлива за такими ж критеріями, як і кредитів у поточну діяльність, тобто залежно від строків погашення, забезпечення, ступеня ризику, порядку надання.

За формою такі кредити поділяють: на лізинговий, іпотечний, консорціумний.

За об'єктами інвестиційні кредити розрізняють як:

 • • кредити на будівництво та освоєння землі;
 • • кредити на купівлю будівель, споруд, квартир, обладнання та землі;
 • • фінансовий лізинг.

Вкладати в інвестиційні проекти суб'єкти економіки можуть і власні кошти, і кошти, надані їм на умовах фінансування.

 
<<   ЗМІСТ   >>