Повна версія

Головна arrow РПС arrow Теорія економіки регіонів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правові основи регіональної економічної політики в України

Що стосується реалій України, то тут у системі територіальної організації влади виділяється чотири рівня управління та реалізації регіональної економічної політики [11, с. 215]:

 • - загальнодержавний;
 • - регіональний (область, Автономна Республіка Крим, міста Київ і Севастополь);
 • - субрегіональний (середньої ланки): район, міський округ, район у місті;
 • - первинний (низова самоврядна адміністративно-територіальна одиниця).

Управління на загальнодержавному рівні здійснюється через систему вищих і центральних органів державної влади.

Управління на регіональному рівні здійснюється обласними асоціаціями територіальних громад, органами місцевого самоврядування регіонального рівня — обласними радами та їх виконавчими органами, відповідними органами АР Крим, обласними державними адміністраціями, державними адміністраціями (префектурами) міст-регіонів.

На субрегіональному рівні управління здійснюється: 1) у районі — районними асоціаціями територіальних громад, районними радами та їх виконавчими органами; 2) у міському окрузі — територіальною громадою округу та її органами й посадовими особами; 3) у районі міста — районною в місті радою та її виконавчими органами (у випадку їх створення за рішенням міського представницького органа місцевого самоврядування), або відповідними районними департаментами загальноміських органів місцевого самоврядування.

На первинному рівні управління здійснюється винятково через систему місцевого самоврядування, тобто в самоврядних адміністративно-територіальних одиницях, де створюються місцеві органи виконавчої влади.

Регіональна, економічна політика в Україні здійснюється на основі Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на принципах чіткого розподілу завдань, повноважень, і відповідальності між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Головними із законодавчих актів для здійснення регіональної економічної політики є Закони "Про державне прогнозування та розробку програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про основи містобудування".

Концептуальні засади регіональної економічної політики закладені в Концепції державної регіональної політики, затвердженій Указом Президента України від 25.05.2001 р. № 341 [2].

Державна регіональна політика, згідно з Концепцією, є складовою частиною національної стратегії соціально-економічного розвитку України і реалізується шляхом здійснення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування системи заходів щодо забезпечення ефективного комплексного управління економічним і соціальним розвитком України та її регіонів.

Головною метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку України та її регіонів, підвищення рівня життя населення.

Регіональна економіка та природокористування забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного її громадянина незалежно від місця проживання, а також поглиблення процесів ринкової трансформації на основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів, підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Державна регіональна політика базується на таких принципах:

 • - конституційність і законність;
 • - забезпечення унітарності України та цілісності її території, включаючи єдність економічного простору на всій території держави, її грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної систем;
 • - комбінація процесів централізації та децентралізації влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
 • - максимальне наближення послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування, до безпосередніх споживачів;
 • - диференційованість надання державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв і строків, визначених законодавством;
 • - стимулювання тісного співробітництва між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в розробці та реалізації заходів щодо регіонального розвитку.

Для досягнення головної мети державної регіональної політики Концепцією передбачається забезпечення вирішення таких основних завдань:

 • - впровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу кожного регіону, розробка комплексних правових, організаційних, економічних та інших механізмів його ефективного використання;
 • - здійснення на інноваційній основі структурної перебудови економіки регіонів з урахуванням особливостей їх потенціалу;
 • - поетапне зменшення рівня територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян;
 • - широкий розвиток підприємництва як головного фактора соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;
 • - зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу та кооперації праці, що є одним з головних факторів підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках;
 • - забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством, самостійно й відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку створення ефективних механізмів забезпечення їх активної участі в формуванні та проведенні державної регіональної політики;
 • - удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, створення чітких критеріїв та ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів;
 • - досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в державі;
 • - подальше вдосконалення державної системи охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів формування та реалізації екологічної політики;
 • - налагодження міжнародного співробітництва в сфері регіональної політики, наближення національного законодавства в цьому питанні до норм і стандартів Європейського Союзу, а також розвиток транскордонного співробітництва як дієвого засобу зміцнення міждержавних відносин і вирішення регіональних проблем.

Пріоритетними шляхами вирішення цих завдань визначені вдосконалення державного регулювання в сфері соціально-економічного розвитку регіонів, відповідних правових, організаційних, економічних та інших механізмів, а також підвищення ролі й відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за вирішення покладених на них повноважень і завдань.

Що стосується політики транскордонного співробітництва, то її правові основи закладені Європейською рамковою конвенцією, про основні принципи транскордонного співробітництва між територіальними громадами або органами влади 1980 р. (Україна приєдналася до Конвенції в 1993 р.) і Європейською хартією місцевого самоврядування (ратифікована Верховною Радою України в 1997 р.).

Крім того, в Україні існують Закон України "Про транскордонне співробітництво", Програма розвитку єврорегіонів (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. № 587) і Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки (затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 р. № 1819).

Транскордонне співробітництво як комплекс дій, спрямованих на встановлення й поглиблення економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між територіальними громадами, їх представницькими органами, місцевими органами виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади іноземних держав, здійснюється в рамках угод, укладених між такими суб'єктами транскордонного співробітництва.

 
<<   ЗМІСТ   >>