Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Нормативно-законодавче забезпечення обліку власного капіталу

Господарський кодекс України визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації здійснення господарської діяльності між суб'єктами господарювання (операції з формування, зміни та використання власного капіталу, що виникають внаслідок господарської діяльності). А також встановлює умови і порядок випуску та придбання цінних паперів суб'єктами господарювання.

Цивільний кодекс України регулює взаємовідносини, що виникають під час діяльності суб'єктів (питання господарських зобов'язань та заборгованостей, що виникають в процесі управління), визначає поняття, види господарських товариств, а також склад їхнього майна.

Законом України "Про господарські товариства" регламентується створення резервного капіталу, який не повинен бути меншим 25% статутного капіталу, а розмір щорічних відрахувань до нього має бути не менше 5% суми чистого прибутку.

Кожний учасник ТОВ або ТДВ - зобов'язаний внести до моменту державної реєстрації не менше 50% суми свого внеску.

Мінімальний розмір статутного капіталу

Рис. 11.3. Мінімальний розмір статутного капіталу

Документальне забезпечення господарських операцій з обліку власного капіталу

Важливим засобом контролю за правильним формуванням та використанням власного капіталу підприємства є суцільна й безперервна реєстрація в документах даних про всі господарські операції. Це відбувається з допомогою принципу превалювання сутності над формою, який передбачає, що господарські операції, пов'язані з формуванням, змінами та використанням власного капіталу, обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Організація обліку статутного капіталу починається з моменту реєстрації підприємства в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України та припиняється в день вибуття з цього регістру, банкрутства, реорганізації тощо.

Внески до статутного капіталу підприємства оформлюються засновницьким описом майна, який є первинним документом, що підтверджує внесення часток засновників (табл. 11.1).

Зменшення статутного капіталу здійснюється у виключних випадках за рішенням зборів акціонерів після повідомлення всіх його кредиторів у встановлені законодавством терміни, а також з дотриманням мінімальних вимог до розміру статутного капіталу на момент реєстрації змін.

Таблиця 11.1 Засновницький опис майна підприємства

Засновницький опис майна підприємства

На відповідальне зберігання перераховані цінності прийняв_

Зменшення статутного капіталу вимагає перереєстрації у встановленому порядку, при цьому до органів державної реєстрації подаються:

  • o реєстраційна картка встановленого зразка;
  • o нотаріально завірені зміни до установчих документів;
  • o протокол загальних зборів учасників;
  • o документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

У разі виходу одного чи кількох учасників подаються всі ті документи, що й в попередньому випадку, а також:

  • 1) у разі добровільного виходу юридичної особи зі складу учасників - копію рішення засновників;
  • 2) у разі добровільного виходу фізичної особи - нотаріально завірена заява;
  • 3) у разі примусового виключення учасника - рішення уповноваженого органу.

Таблиця 11.2. Документи, які підтверджують рух статутного та пайового капіталу

Рух капіталу

Документи, що підтверджують рух

1

2

Створення статутного, пайового капіталу

Статут, інвентаризаційні описи, накладні, прибуткові касові ордери, акти прийому-передачі, акти оцінки

Збільшення статутного, пайового капіталу

Рішення загальних зборів, розрахунок бухгалтерії

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

Статут, накладні, прибуткові касові ордери, акти прийому-передачі, акти оцінки

Повернення часток у випадку виходу членів із складу підприємства

Рішення загальних зборів, видаткові касові ордери, накладні, акти прийому-передачі

Покриття збитків за рахунок статутного, пайового капіталу

Рішення загальних зборів, розрахунок бухгалтерії

Рух капіталу

Документи, що підтверджують рух

Збільшення пайового капіталу за рахунок прибутку

Рішення загальних зборів, розрахунок бухгалтерії

Зменшення статутного капіталу за рахунок збільшення пайового

Рішення загальних зборів пайовиків

Дані первинного обліку узагальнюються та систематизуються у зведених регістрах обліку.

Аналітичний і синтетичний облік власного капіталу

Аналітичний облік власного капіталу за рахунками ведеться за видами капіталу (рис.11.5).

Регістри аналітичного обліку

Рис.11.4. Регістри аналітичного обліку

У регістрах при журнальній формі ведення бухгалтерського обліку операції з обліку власного капіталу відображаються в Журналі 7. Записи до цього журналу здійснюються на підставі відомостей аналітичного обліку чи безпосередньо на підставі первинних документів.

Порядок ведення аналітичного обліку

Рис. 11.5. Порядок ведення аналітичного обліку

Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку власного капіталу наведено у таблиці 11.6.

Таблиця 11.6. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку власного капіталу

Зміст операцій

Дебет

Кредит

Облік статутного капіталу

1

2

3

4

1.

Оголошено статутний капітал

46

40

2.

Відображено внески до статутного капіталу:

- грошовими коштами

30,31

46

- виробничими запасами

20

46

- малоцінними та швидкозношувальними предметами

22

46

- основними засобами

10

46

3.

Відображено збільшення статутного капіталу в

результаті продажу акцій за ціною, нижчою від їх

421

40

номінальної вартості

4.

Відображено збільшення статутного капіталу за

рахунок реінвестування доходів, нарахованих

671

40

учасникам та засновникам товариства

5.

Відображено збільшення статутного капіталу за

рахунок індексації балансової вартості основних

423

40

засобів

6.

Відображено збільшення статутного капіталу за

443

40

рахунок реінвестування прибутку

7.

Відображено зменшення статутного капіталу через викуп власних акцій у акціонерів з метою їх

анулювання

40

451

Облік пайового капіталу

1.

Оприбутковано внески членів кооперативу

30,31

41

2.

Поповнено пайовий капітал за рахунок нерозподіленого прибутку

44

41

3.

Направлено пайові внески на формування статутного капіталу при реорганізації підприємства в

акціонерне

41

40

Облік додаткового капіталу

1.

Відображено збільшення статутного капіталу за

42

40

рахунок додаткового капіталу

2.

Відображено суму готівки, що надійшла до каси в обмін на первісно розміщені акції і перевищує номінальну вартість таких акцій

30

421

3.

Відображено суму первісної дооцінки основних засобів

10

423

4.

Відображено суму перевищення збитку від продажу акцій над залишком емісійного доходу

44

421

5.

Відображено вартість основних засобів, безоплатно одержаних підприємством

152

424

Облік резервного капіталу

1.

Відображено формування резервного капіталу відповідно до установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку

443

43

2.

Відображено використання резервного капіталу на покриття збитків підприємства

43

442

Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)

1.

Відображено використання прибутку на нарахування дивідендів власникам акцій

443

671

2.

Відображено списання непокритого збитку за рахунок пайового капіталу відповідно до статутних документів

41

442

3.

Відображено прибутки, отримані внаслідок діяльності підприємства

79

441

4.

Відображено збитки, отримані внаслідок діяльності підприємства

442

79

 
<<   ЗМІСТ   >>