Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Правила відображення в обліку операцій з цінними паперами

Інвестиційні операції банків із цінними паперами відображаються в активі балансу і з метою їх оцінки та відображення в обліку класифікуються таким чином:

 • — цінні папери в торговому портфелі;
 • — цінні папери в портфелі банку на продаж;
 • — цінні папери в портфелі банку до погашення. Вкладення банку в цінні папери, які рефінансуються НБУ, обліковуються в першому класі на рахунках груп:
  • 140 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";
  • 141 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";
  • 142 "Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
  • 143 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж";
  • 144 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення";
  • 149 "Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України".

Вкладення в цінні папери інших емітентів обліковуються в третьому класі на рахунках груп:

 • 300 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку";
 • 301 "Боргові цінні папери в торговому портфелі банку";
 • 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж";
 • 311 "Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж";
 • 312 "Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";
 • 313 "Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";
 • 319 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж";
 • 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення";
 • 329 "Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".

У кожному розділі Плану рахунків виділені рахунки, за якими обліковуються цінні папери:

 • — за метою вкладень;
 • — за формою отримання доходу;
 • — за емітентами.

Боргові цінні папери відображаються в обліку з огляду на кожну складову: номінал; дисконт; премію.

Дисконт знижує вартість цінного папера, премія підвищує вартість цінного папера.

Придбані цінні папери первісно оцінюються та відображаються в обліку за справедливою вартістю.

При зміні справедливої вартості здійснюється переоцінка цінних паперів з віднесенням сум на рахунок № 6203 АП "Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку" — для цінних паперів в торговому портфелі, рахунок № 5102 П "Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж" — для цінних паперів у портфелі банку на продаж. Цінні папери, які обліковуються в портфелі банку на продаж і до погашення переглядаються на зменшення корисності.

У разі зменшення корисності цінних паперів банки формують резерви з віднесенням витрат на рахунки № 7703 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж" або № 7704 АП "Відрахування в резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення".

Згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ, банки формують резерви під прострочені, сумнівні нараховані доходи за цінними паперами. Сума резерву відображається за рахунком № 7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами".

За борговими цінними паперами, що знаходяться в портфелях на продаж та до погашення нараховується амортизація дисконту або премії протягом періоду з дати придбання до дати їх погашення за методом ефективної ставки процента.

Сума амортизації дисконту збільшує процентний дохід. Сума амортизації премії зменшує процентний дохід.

Одночасно з нарахуванням суми амортизації дисконту або премії нараховуються проценти. Нарахування процентів здійснюється залежно від умов випуску цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць протягом періоду від дати придбання цінного папера до дати його продажу або погашення.

Суми нарахованих процентів, амортизації дисконту або премії обліковуються за рахунками:

№ 6050 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

№ 6051 АП "Процентні доходи за цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення;

№ 6052 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

№ 6053 АП "Процентні доходи за іншими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

№ 6054 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

№ 6055 АП "Процентні доходи за цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення".

Дивіденди, оголошені за акціями в період знаходження їх у торговому портфелі цінних паперів, обліковуються за рахунком № 3008 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку"; за акціями в портфелі банку на продаж обліковуються за рахунком № 3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж" з віднесенням сум на рахунок № 6300 П "Дохід у вигляді дивідендів".

При реалізації цінних паперів з торгового портфеля прибуток чи збиток відображається за рахунком № 6203 АП "Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку", при реалізації цінних паперів з портфеля на продаж різниця між вартістю реалізації та балансовою вартістю відображається за рахунком № 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з портфеля банку на продаж".

У разі прийняття банком рішення про продаж цінних паперів з портфеля до погашення він переводить такі цінні папери в портфель на продаж і здійснює реалізацію цінних паперів з портфеля на продаж.

При виконанні комісійних операцій з цінними паперами комісійні витрати, пов'язані із виконанням договорів доручення або договорів комісій, які надалі відшкодовуються клієнтами, відображаються за рахунком № 2801 А "Дебіторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів банку".

Одержання коштів для купівлі цінних паперів згідно з договором доручення відображається за рахунком № 2901 П "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".

Номінальна вартість цінних паперів, що знаходяться на зберіганні, обліковується за рахунком № 9702 А "Цінні папери на зберіганні".

Цінні папери в документарній формі, що куплені для клієнта, обліковуються за рахунком № 9704 А "Цінні папери клієнтів згідно з договором доручення (комісії)".

Контрольні запитання

 • 1. Які групи цінних паперів обертаються на фондовому ринку?
 • 2. Хто є прямими учасниками фондового ринку?
 • 3. Як функціонують біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів?
 • 4. За якими групами класифіковані банківські операції з цінними паперами?
 • 5. Які основні завдання постають перед банками у процесі формування та управління портфелем цінних паперів?
 • 6. Що таке інвестиційні операції банків?
 • 7. Як здійснюється структуризація інвестиційного портфеля банків?
 • 8. Які основні види ризиків інвестиційної діяльності банків існують?
 • 9. У чому полягають основні принципи попереднього формування портфеля інвестиційних пропозицій?
 • 10. Які види вартості акцій існують?
 • 11. Які види вартості облігацій існують?
 • 12. Як розраховується ринкова вартість акції постійним темпом приросту дивідендів?
 • 13. Як розраховується ринкова вартість облігації з постійним купонним доходом?
 • 14. Які основні показники дохідності акцій застосовуються?
 • 15. Які основні показники дохідності облігацій застосовуються?
 • 16. Що таке "дюрація"?
 • 17. Як класифіковані операції банків з векселями?
 • 18. Як визначається дисконтна ставка при врахуванні банком векселів?
 • 19. Як розрахувати суму до сплати за векселем у момент його врахування банком?
 • 20. Що таке авалювання векселів?
 • 21. Як здійснюється доміциляція векселів?
 • 22 Що таке чисте та документарне інкасо векселів?
 • 23 Що таке чисте та документарне інкасо векселів?
 • 24 Як визначається ринкова вартість цінних паперів категорій 1 ІЗ?
 • 25. Як визначається ринкова вартість цінних паперів категорій 2 і 4?
 
<<   ЗМІСТ   >>