Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка вищої школи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Творчий стиль навчання.

Його стержнем є стимулювання студентів до творчості в пізнавальній діяльності. А також — підтримання з боку педагога ініціатив своїх підопічних. Педагог добирає зміст навчального матеріалу відповідно до критеріїв проблемності.

У процесі викладення проблеми науково-педагогічний працівник прагне вибудувати діалог зі студентами. У цих умовах навчання забезпечує "контекст відкриття". Для творчого підходу до педагогічного процесу характерні такі звертання педагога: "порівняй", "доведи", "вибери головне", "зроби вибір і аргументуй його", "запропонуй свій варіант", "поясни і зроби висновок". У разі такого стилю навчання діяльність студентів має частково-пошуковий, пошуковий, проблемний і навіть дослідницький характер.

У тактиці творчого стилю навчання наявні такі лінії поведінки педагога:

■ уміння поставити навчально-пізнавальні проблеми так, щоб зумовити інтерес до міркування, аналізу й порівняння відомих фактів, подій і явищ;

■ стимулювання до пошуку нових знань і нестандартних способів розв'язання завдань і проблем;

■ підтримання студента на шляху до самостійних висновків і узагальнень.

Цей стиль навчання має значні переваги порівняно з репродуктивним, оскільки стимулює розвиток творчих здібностей. Однак такий стиль може давати привід для зародження в студента психологи невдахи: "Я все одно оригінальніше за інших не придумаю, то навіщо ж думати?"

Навчена в такому стилі людина не може зберігати значного обсягу інформації, необхідного для постійної й систематичної праці. Як засвідчують досвід і результати досліджень психологів і педагогів, тільки систематичне освоєння базових знань стає справжньою основою для творчості студентів. Найяскравіше творчий стиль навчання виявляється під час захисту творчих проектів і завдань, у здійсненні досліджень і експериментів, у процесі розв'язання проблемних завдань і ситуацій, у дискусіях.

Емоційно-ціннісний стиль навчання забезпечує особистісне залучення студентів до навчально-виховного процесу на рівні емпатичного розуміння й ціннісно-смислового сприйняття навчального матеріалу й духовно-морального образу самого вчителя. Це можливо тільки в разі емоційної відкритості педагога, щирому зацікавленні навчальним предметом. Такий стиль передбачає наявність емпатичних здібностей у педагога, а також уміння організовувати навчально-виховний процес діалогічно.

Результативність цього способу організації навчання збільшується, якщо педагог організовує взаємини зі студентами на основі емоційно-довірливого спілкування, співпраці й поваги до кожної особистості. Під час використання цього стилю найприйнятнішими є такі форми звертання до студента: "оцініть", "висловіть своє ставлення, думку, розуміння", "дайте своє трактування події, факту, явища", "образно уявіть, що тут більш цінне і значуще для вас", "складіть, придумайте".

Педагог, орієнтований на емоційно-ціннісний стиль навчання, стимулює студентів до рефлексії, "праці душі" (за В. О. Сухомлинським), до формування свого ставлення:

• до наукових і технічних досягнень людства;

■ до результатів діяльності людини;

■ до історичних подій і творів мистецтва;

■ до цінності знань і вмінь для професійної діяльності.

Найяскравіше цей стиль навчання виявляється в ігрових формах навчання, у процесі діалогу й театралізованих іграх, тобто під час виконання завдань, що сприяють виявленню самовідчуття, самопізнання, саморозуміння, самооцінки.

У тактиці емоційно-ціннісного стилю навчання можна окреслити типові лінії поведінки педагога:

■ перевага ціннісно-смислової інформації, спрямованої на духовно-моральний розвиток студентів;

■ орієнтація на емоційно-особистісний спосіб ставлення до навчальної інформації і взаємодії зі студентами;

■ добір морально розвиваючих завдань і створення ситуацій оцінки-взаємооцінки-самооцінки в освітньому процесі.

Цей стиль навчання ефективно розвиває:

■ образне мислення студента та емоційно-моральну сферу особистості, стимулює до саморефлексії й самопізнання, саморозкриття творчих здібностей і ціннісного ставлення до світу;

■ вчить емоційного й діалогічного стилю спілкування з людиною, співпраці і взаємоповаги, визнання її самоцінності.

Контрольні запитання та завдання:

Назвіть види навчання.

Порівняйте догматичне та пояснювально-ілюстративне навчання.

Назвіть характерні особливості проблемного навчання. Назвіть особливості програмованого навчання. Розкрийте поняття "стиль навчання". Зробіть порівняльний аналіз репродуктивного та творчого стилів навчання.

Назвіть характерні ознаки емоційно-ціннісного стилю навчання.

 
<<   ЗМІСТ   >>