Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

7.3. Теорії соціальної нерівності

Відносини між складовими частинами соціальної структури можуть містити елементи соціальної рівності і соціальної нерівності. Втім, соціальна рівність є поняттям доволі хитким. Навіть в межах одних і тих же соціальних груп будуть простежуватися елементи ієрархії, викликані різними способами життя окремих соціумів, їх активністю та участю у громадському житті. Тим паче, що самі соціальні відносини фактично є відносинами соціальної нерівності. Прагнення зобразити соціально рівне суспільство в наукових і філософських творах були фантазією, утопією. Спроба ж побудувати комунізм як суспільство соціально рівних індивідів, призвела до трагедій мільйонів.

Перші спроби проаналізувати соціальну нерівність в суспільстві, її причини і характер, виміряти її параметри, були зроблені ще в епоху античності, зокрема, Платоном і Аристотелем. Проте подібні теоретичні доробки були несистематичними, випадковими і не мали жодного емпіричного підґрунтя. Ці теорії були науковими лише почасти. І лише з утворенням індустріального суспільства, а також утвердженням соціології як науки, намагання осягнути сутність і ступінь соціальної нерівності уже більше носили не випадковий, а концептуальний характер.

Теорія класів

Першим дослідником, хто створив наукову концепцію соціальної нерівності, був Карл Маркс, що розробив знамениту теорію класів та класової боротьби.

У марксизмі класи — це великі групи людей, що відрізняються за їх місцем в історично обумовленій системі суспільного виробництва, за їх відношенням до засобів виробництва, за їх роллю в суспільній організації праці, а також за способами отримання й розмірах тієї долі суспільного багатства, якою вони володіють.

Виходячи з марксистсько-ленінської теорії, класи — явище історичне. Вони виникли в період розпаду первіснообщинного ладу і змінились настільки, наскільки змінилися засоби виробництва. Кожній суспільно-економічній формації відповідає свій клас. Так, у рабовласництві класами-антагоністами були рабовласники і раби, у феодалізмі - феодали та кріпосні селяни, у капіталізмі — буржуазія і робітничий клас. Двома класами, що не є антагоністами у соціалістичному суспільстві виявляються робітники і селяни. Що стосується комунізму, то у ньому класів не буде узагалі, адже класи, будучи явищем історичним, виникли на певному етапі розвитку цивілізації, тож настане день і час, коли вони мають зникнути, і суспільство стане безкласовим.

Основними критеріями, за якими марксизм поділяв суспільство на класи, були такі:

· організація суспільного виробництва;

· володіння засобами виробництва;

· використання найманої робочої сили.

На основі цих критеріїв розподіляється рівень доходів між класами, в результаті чого у капіталізмі існують такі класи як буржуазія, пролетаріат (робітничий клас) і селянство.

Крім класів, як вважав К. Маркс, в суспільстві існують ще й інші соціальні верстви, зокрема, міжкласовий прошарок — інтелігенція, декласовані елементи та маргінальні групи. Інтелігенцією Маркс називає соціальну групу, що складається з осіб професійно зайнятих творчою працею, котра потребує спеціальної освіти (лікарі, науковці, діячі культури та мистецтва, педагоги, тощо). Інтелігенція не має ніякого відношення до виробництва, тому не є класом, але покликана обслуговувати інтереси класів. Декласовані елементи — це соціальні верстви населення, у яких відсутня будь-яка власність і стабільне джерело доходу. Маргінальні верстви перебувають на самому "дні" суспільства, за межами характерних для даного суспільства соціальних норм та цінностей. Маргінальні верстви викликають зневагу у всіх інших членів суспільства.

В сьогоднішньому українському суспільстві в тій чи іншій мірі існують всі вказані вище суспільні групи.

Класична теорія К. Маркса та В. Леніна, давала збої вже в радянські часи, де незважаючи на прийняту модель 2+1 (два класи — селянство і робітники, та прошарок — інтелігенція, всі приблизно рівні за умовами праці та рівнем доходів) існувала відчутна соціальна нерівність. Та й якщо пригадати, що і буржуазія за Леніним, поділялась на велику, середню і дрібну, існувала так звана група середняків, яка, між іншим, була багаточисельною, то чіткі грані між класами вловити було надто складно, адже дрібна буржуазія за рівнем доходів часто-густо могла прирівнюватися не до буржуазії, а до середняків, а іноді навіть до пролетаріату. Тому, для більш чіткого розуміння класової теорії, слід використовувати поняття "соціальні верстви", які складають внутрішню структуру класів і великих соціальних груп (наприклад, згадані вище велика і дрібна буржуазія; робітники високої, середньої і низької кваліфікації).

Соціальна верства — сукупність індивідів, зайнятих економічно й соціально рівноцінними видами праці, які отримують приблизно рівну матеріальну та моральну винагороду.

Таким чином, доцільніше говорити не просто про класову, а про класово-верствову структуру суспільства.

У будь-якому разі, класова теорія трактує соціальну нерівність однобоко. Одним із основних недоліків, які можна віднайти в класовій теорії є визнання соціальної нерівності явищем історичним, тобто тимчасовим, з намаганням вбачати у майбутньому суспільство соціально однорідне. Інша проблема класової теорії — відхилення у поясненні соціальної нерівності усіх інших факторів, окрім економічного. Уже через кілька десятиліть після появи теорії Маркса, М. Вебер довів, що на статус людини у суспільстві крім багатства впливають також влада і престиж. Тож теорія класової структури як єдиного чинника пояснення соціальної нерівності почала давати збої. Потрібна була інша концепція, яка б використовувала багатоманітність факторів, що впливають на формування соціальної нерівності і чиї теоретичні положення були б підкріплені емпіричними даними. Такою концепцією і стала теорія соціальної стратифікації.

 
<<   ЗМІСТ   >>