Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ

Процес аудиту та його стадії

Стандарти аудиту Міжнародної федерації бухгалтерів [13] розглядають аудити та огляди історичної фінансової інформації, завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації, а також супутні аудиту послуги. Весь процес проведення аудиту науковці поділяють на різну кількість стадій (етапів). Автори посібника дотримуються точки зору про наявність трьох стадій аудиторського процесу, які будуть розглянуті нижче.

Організаційна (початкова, підготовча) стадія

Ця стадія включає попереднє ознайомлення з бізнесом клієнта. Діяльність у межах цієї стадії також можна розподілити на три складові:

 • 1. Вибір клієнта та об'єкта аудиту.
 • 2. Організаційна підготовка:
  • - одержується Лист-замовлення (Лист-пропозиція) від клієнта;
  • - проводиться збір інформації про діяльність клієнта, його власників і керівників з різних зовнішніх та внутрішніх джерел;
  • - клієнт приймається або відхиляється;
  • - надсилається Лист-зобов'язання (Лист-згода), у якому обговорюються умови проведення аудиту, територія проведення огляду документів тощо;
  • - складається Договір на проведення аудиту;
  • - формується бригада (підбирається окремий аудитор);
  • - видається Наказ (розпорядження) керівника аудиторської фірми;
  • - видається Завдання на перевірку (на виконання аудиторської роботи).
 • 3. Методична підготовка включає:
  • - одержання відомостей про діяльність клієнта з попереднім ознайомленням із звітністю та станом внутрішнього контролю;
  • - здійснення попередньої аналітичної перевірки;
  • - виконання перевірки системи внутрішнього контролю;
  • - здійснення попередньої оцінки ризику;
  • - розробка загального плану перевірки клієнта;
  • - складання планів перевірки за конкретними об'єктами;
  • - складання програм (розширених планів) аудиту за окремими об'єктами;
  • - розробка відповідних процедур тестування;
  • - розробка незалежних аудиторських процедур.

Дослідна (основна, методична) стадія

Відповідні процедури аудиту на цій стадії:

 • 1) проведення загального тестування персоналу на відповідність;
 • 2) завершальна оцінка внутрішнього контролю;
 • 3) корегування планів аудиту;
 • 4) внесення корегувань до програм перевірки з урахуванням тестів на відповідність;
 • 5) проведення незалежних тестів господарських операцій;
 • 6) проведення аналітичних процедур;
 • 7) проведення процедур по суті по рахунках бухгалтерського обліку;
 • 8) визначення післябалансових перевірочних процедур;
 • 9) оцінка та узагальнення одержаних результатів;
 • 10) одержання інформації з інших джерел.

Завершальна (узагальнююча, результативна) стадія

На цій стадії необхідно:

 • 1) згрупувати виявлені недоліки;
 • 2) скласти накопичувальні відомості порушень, аналітичні таблиці, розрахунки, графіки;
 • 3) узагальнити та відобразити результати перевірки в Звіті аудитора про виконану роботу (Листі інформування найвищого управлінського персоналу) та Звіті незалежного аудитора (Аудиторському звіті/висновку);
 • 4) обговорити результати аудиту з найвищим управлінським персоналом клієнта;
 • 5) розробити проект профілактичних та попереджувальних дій;
 • 6) ці дії виконуються тільки з боку клієнта — прийняти рішення за результатами аудиту та здійснити контроль за їх виконанням.

Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору клієнтів

Одним з найважливіших етапів будь-якої діяльності (в тому числі й аудиту) є планування.

Метою планування аудиту є концентрація уваги аудитора на найважливіших напрямах аудиту, виявлення проблем, які необхідно перевірити більш детально.

На планування в аудиті відводиться від 10 до 30% загального часу на здійснення перевірки, цей процес є достатньо трудомістким (він включає розробку стратегії, плану(ів), проведення розрахунків суттєвості, ризиків, вибірки, тестів, складання програм перевірки тощо). Аудитор зобов'язаний чітко прогнозувати, контролювати й обліковувати процеси своєї діяльності для того, щоб забезпечити на кожній стадії роботи найбільш ефективні процедури.

Загалом, планування аудиту передбачає: визначення стратегії й тактики проведення аудиторської перевірки, складання загального плану та планів за окремими об'єктами, побудову самих аудиторських програм (розширених планів), з'ясування аудиторських процедур і доказів, що будуть використовуватися, а також проводиться оцінювання об'єктів шляхом аудиторського контролю.

Для планування своєї діяльності аудитори України повинні користуватися положеннями МСА 300 "Планування аудиту фінансової звітності" [13]. Цей МСА розглядає відповідальність аудитора за планування аудиту фінансової звітності. Цей МСА написаний в контексті постійного аудиту. Додаткові міркування стосовно першого завдання з аудиту розглянуто окремо.

Відповідно до п. 7 МСА 300 [13] аудитор має визначити загальну стратегію аудиту, яка б встановлювала обсяг, час і напрям аудиту,а також спрямовувала розробку плану аудиту.

При встановленні загальної стратегії аудиту аудитор повинен ідентифікувати характеристики завдання, що визначатимуть їх обсяг; встановлять цілі завдання для визначення часу на проведення аудиту та необхідну документацію для підтвердження інформації; визначити чинники, які з точки зору аудитора є важливими, щоб на них спрямувати увагу групи аудиторів; уточнення характеру, часу, обсягів ресурсів, необхідних для виконання завдання.

Після обраної стратегії аудиту аудитор починає розробляти план аудиту з описом (п. 8 МСА 300), який складається для зменшення аудиторських ризиків до прийнятого низького рівня.

Характер та обсяг заходів з планування залежать від розміру і складності суб'єкта господарювання, попереднього досвіду роботи з таким суб'єктом господарювання провідних членів аудиторської групи із завдання та змін в умовах, що відбуваються під час виконання завдання з аудиту.

Метою аудитора є планування аудиту так, щоб його можна було виконати ефективно.

Планування є не окремою стадією аудиту, а швидше безперервним процесом, який часто розпочинається невдовзі після (або у зв'язку із) завершення попереднього аудиту та продовжується до завершення поточного завдання з аудиту. При цьому планування включає розгляд часу виконання певних дій та аудиторських процедур, які потрібно завершити до виконання подальших аудиторських процедур.

Аудитор розробляє загальну стратегію виконання завдання аудиту (план аудиту за об'єктом), після розробляється детальний план (програма) аудиту, що складається для зменшення аудиторських ризиків до прийнятого низького рівня.

Обсяг планування може змінюватися залежно від суб'єкта підприємницької діяльності, первинності чи повторності аудиторської перевірки, набутого досвіду аудиторської роботи з клієнтом і знання особливостей його діяльності (так, за умови співпраці з постійним клієнтом деякі процедури можна й не планувати).

Аудиторська фірма повинна приділяти велику увагу щодо вибору клієнта. У зв'язку із цим аудиторові необхідно здійснити низку наступних дій:

 • - оцінити позицію клієнта на ринку та стан галузі, до якої належить суб'єкт господарської діяльності;
 • - оцінити мету звернення клієнта та можливість виконання завдань аудиту;
 • - зібрати зовнішню інформацію про діяльність клієнта, його платоспроможність, вищий управлінський персонал, власників тощо;
 • - оцінити причини зміни аудиторської фірми (якщо таке існує);
 • - здійснити попередню оцінку величини аудиторського ризику;
 • - здійснити попереднє ознайомлення з бізнесом клієнта, його фінансовою звітністю, платоспроможністю, станом внутрішнього контролю;
 • - оцінити можливості виконання роботи з проведення аудиту чи надання аудиторських послуг.

Клієнтів аудиторських фірм можна класифікувати за наступними ознаками:

 • - за організаційно-правовими формами:
 • - підприємства;
 • - установи;
 • - організації;
 • - об'єднання;
 • - фонди;
 • -громадяни.
 • - за тривалістю відносин між аудитором і клієнтом:
 • - випадкові або разові;
 • - постійні.
 • - залежно від досвіду і відносин:
 • - нові; -постійні.

Із постійними клієнтами підготовча стадія за витратами часу є майже мінімальною. Як правило, тут все зводиться (шляхом листування) тільки до з'ясування мети аудиту чи аудиторських послуг, терміну виконання, місця виконуваної роботи, форми звіту чи інших підсумкових документів за результатами виконання завдання та узгодження суми за виконану роботу. Договір на проведення аудиту чи надання послуг може бути продовжено з року в рік з урахуванням надання поточних консультацій. Крім того, аудиторська фірма не витрачає час на проведення попереднього ознайомлення з клієнтом, його бізнесом тощо. Разом з тим, аудиторська фірма може планувати термін проведення аудиту та проводити перевірку окремими періодами протягом року, що призводить до зменшення аудиторського ризику.

При роботі з разовими (новими) клієнтами час проведення аудиту значно збільшується за рахунок підготовчої стадії, вивчення загальних і установчих документів, аудиторських звітів (висновків) попередніх аудиторів тощо. Аудиторський ризик при цьому значно збільшується у зв'язку зі зменшенням часу на проведення самого аудиту, разом з тим зростає трудомісткість роботи самого аудитора, якому необхідно перевірити значно більшу кількість операцій.

Клієнтом аудиту є суб'єкт господарювання, стосовно якого фірма виконує завдання з аудиторської перевірки, клієнтом з надання впевненості визначається суб'єкт господарювання, стосовно якого аудиторська фірма виконує завдання з надання впевненості.

При цьому, як суб'єкт господарської діяльності може обрати аудиторську фірму, так і аудиторська фірма може погодитись чи відмовити у проведенні аудиту (наданні послуг).

 
<<   ЗМІСТ   >>