Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія історії

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ключові поняття

цивілізація; цивілізаційна філософія історії; цивілізаційнии підхід до розгляду історії; класичний цивілізаційнии підхід; некласичний цивілізаційнии підхід; культурно-історичні типи; культурно-історична типологія Данилевського; культурно-історична діяльність; основні розряди культурно-історичної діяльності; морфологія всесвітньої історії Шпенглера; культура як жива форма історії; душа культури; габітус культури; гомологічні характеристики культури; цивілізація як етап занепаду і загибелі культури; цивілізаційна концепція всесвітньої історії Тойнбі; у мосяжне поле історичного дослідження; "виклик — відповідь"; "творча меншина — пасивна більшість"; надлом цивілізації; світова держава; релігія як "лялечка" цивілізації; релігія як духовний підсумок цивілізації.

Завдання і запитання

 • 1. Хто е піонерами-дослідниками першовжитку та історії терміна "цивілізація"? Проаналізуйте їх доробок.
 • 2. Простежте генезу і динаміку змісту поняття "цивілізація".
 • 3. Чи збігаються за часом реальний цивілізаційний розвиток та його термінологічне оформлення? Аргументуйте свою позицію.
 • 4. Проаналізуйте витоки вивчення реалій цивілізаційного розвитку істориками стародавнього світу.
 • 5. У чому полягає "европоцентристський колорит" класичного тлумачення цивілізаційної проблематики?
 • 6. Чому Данилевського можна вважати одним із перших представників некласичної філософії історії?
 • 7. Чи коректною є критика Данилевським традиційної схеми: "стародавня історія — середньовічна історія — історія Нового часу"? Обгрунтуйте свою точку зору.
 • 8. Що є, за Данилевським, основною одиницею поділу всесвітньої історії і чому?
 • 9. Дайте характеристику основних фаз розвитку культурно-історичного типу.
 • 10. Проаналізуйте критерії та основні групи класифікації культурно-історичних типів за Данилевським.
 • 11. У чому полягає нелінійність тлумачення історичного процесу Шпенглером?
 • 12. Які основні культури утворюють, за Шпенглером, всесвітню історію? Зробіть їх порівняльний аналіз.
 • 13. За якими ознаками розрізняє Шпенглер "світ як природу" та "світ як історію"?
 • 14. Як співвідносяться систематика і фізіогноміка у контексті концепції Шпенглера?
 • 15. Що таке габітус культури?
 • 16. Як трактує Шпенглер гомологічне порівняння культур і, відповідно, одночасність?
 • 17. Проаналізуйте Шпенглерівське трактування співвідношення культури та цивілізації.
 • 18. Чим подібна і відмінна інтерпретація цивілізації Тойнбі порівняно з Данилевським та Шпенглером?
 • 19. Які цивілізації утворюють, за Тойнбі, всесвітню історію?
 • 20. Що утворює, з погляду Тойнбі, пусковий та рушійний механізм цивілізаційного розвитку суспільства?
 • 21. У чому полягає правило "золотої середини" щодо "викликів" середовища суспільству, яке цивілізується?
 • 22. Розкрийте умови та основні складові успішної відповіді цивілізації на виклик.
 • 28. Проаналізуйте причини і основні етапи надлому цивілізації.
 • 24. Що таке "світова держава" — досягнення чи свідчення деградації цивілізації?
 • 25. Як визначає Тойнбі роль релігії у житті цивілізації?
 • 26. Як співвідносяться, за Тойнбі, циклічність і поступ у циві лі заді йно му процесі?

Примітки

 • 1 Февр Люсьен. Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Люсьен. Бои за историю. — М.: Наука, 1991. — С. 239—281.
 • 2 Там само. — С. 242.
 • 3 Там само. — С. 243.
 • 4 Там само.
 • 5 Венвенист Эмиль. Цивилизация. К истории слова // Бенвенист Эмиль. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1974. — С. 386—396.
 • 6 Там само. — С. 389—390.
 • 7 Февр Люсьен. Цивилизация: эволюция слова и группы идей. — С. 246.
 • 8 Бенвенист Эмиль. Цивилизация. К истории слова. — С. 396.
 • 9 Боголюбова Е.В. Культура и общество. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. -С. 149.
 • 10 Геродот. История: В 9 кн. — Л.: Наука, 1972. — С. 11.
 • 11 Ксенофонт. Анабазис // Историки Греции: Геродот. Фукидид. Ксе-нофонт. — М.: Худож. лит., 1976. — С. 229—390; Ксенофонт. Киропедия. — М.: Наука, 1976. — 334 с.
 • 12 Аристотель. Политика// Аристотель. Сочинения: В 4 т. — М.: Мысль, 1983. — Т. 4. — С. 380—387,400.
 • 13 Тацит Корнелий. О происхождении германцев и местоположении Германии // Тацит Корнелий. Сочинения: В 2 т.— М.: Наука, 1993. — Т.1. — С. 359—378; Тацит Корнелий. Анналы // Там само. — С. 30—40, 45—54, 67—75, 200—218, 281 —293; а також: Тацит Корнелий. История // Там само. -М.: Наука, 1998. — Т. 2. — С. 34—42, 117—128,145—202.
 • 14 Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о Гражданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. — М.: Наука, 1998. —С. 7—217,357—402, 403—455.
 • 15 Крисп Гай Саллюстий. Югуртинская война // Крисп Гай Саллюстий. Сочинения. — М.: Наука, 1981. — С. 40—105.
 • 16 Публий Овидии Назон. Письма с Понта // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. — М.: Наука, 1979. — С. 86—160.
 • 17 Сенека Луции Анней. Нравственные письма к Луциллию. — М.: Наука, 1977. — С. 241—250.
 • 18 Письма Плиния Младшего. — М.: Наука, 1984. — 407 с.
 • 19 Крит Гай Саллюстии. Письма к Гаю Юлию Цезарю о государственных делах. Второе письмо //Соч. — С. 131.
 • 20 Там само.
 • 21 Крисп Гай Саллюстии. О заговоре Катилины // Там само. — С. 9.
 • 22 Крисп Гаи Саллюстии. Письма к Гаю Юлию Цезарю о государственных делах. Первое письмо // Там само. С. 139—140.
 • 23 Крисп Гай Саллюстии. О заговоре Катилины // Там само. — С. 9.
 • 24 Див.: Ксенофонт. Греческая история. — СПб.: Алетейя, 1993. — 444 с.
 • 25 Майоров ГГ. Цицерон как философ // Цицерон. Философские трактаты. — Л.: Наука, 1985. — С. 9.
 • 26 Див.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3 т.— М.: Изд-во АН СССР, 1961. — Т. 1; 1963, — Т. 2; 1964 — Т. 3.
 • 27 Гердер И. Г. Трактат о происхождении языка // Гердер И.Г. Избранные сочинения. — М.-Л.: ГИХЛ, 1959. — С. 146.
 • 28 Там само.
 • 29 Бенвенист Эмиль. Цивилизация. К истории слова // БенвенистЭмиль. Общая лингвистика. — М.: Прогресс, 1974. — С. 389.
 • 30 Там само.
 • 31 Там само. — С. 390.
 • 32 Там само. — С. 392—394.
 • 33 Пелипенко А. А.. Яковенко И. Г. Культура как система. — М.: Языки рус. культуры, 1998. — С. 293—308; 333—350.
 • 34 Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому. — М.: Книга, 1991. — С. 75—76.
 • 35 Там само. — С. 78—79.
 • 36 Там само. — С. 74.
 • 37 Там само. — С. 82.
 • 38 Там само. — С. 91—92.
 • 39 Там само. — С 88.
 • 40 Там само. — С. 109.
 • 41 Там само. — С. 108, 111; 220—261.
 • 42 Там само. — С. 107.
 • 43 Там само. — С. 111.
 • 44 Там само. — С. 106.
 • 45 Там само. — С. 108.
 • 46 Там само. — С. 91.
 • 47 Там само. — С. 98—100.
 • 48 Тоинби А. Постижение истории. Сборник. — М.: Прогресс, 1991. — С. 555—587.
 • 49 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. — С. 108.
 • 50 Там само. — С. 109.
 • 51 Там само. — С. 471—472.
 • 52 Там само. — С 508.
 • 53 Там само. — С. 123.
 • 54 Там само. — С. 124.
 • 55 Там само. — С. 123. Впадає у вічі суперечність між цим трактуванням вселюдського і тлумаченням Данилевським своєрідності та історичного покликання слов'янського культурно-історичного типу.
 • 56 Докладніше див.: Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенглер Освальд. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. — М.: Мысль, 1993. — Т. 1. Гештальт и действительность. — С. 5—20.
 • 57 Стихотворения Александра Пушкина. — СПб.: Наука, 1997. — С. 93.
 • 58 Шпенглер Освальд. Закат Европы. — Т. 1. — С. 131—160.
 • 59 Там само. — С. 129—130.
 • 60 Там само. — С. 250.
 • 61 Там само. — С. 151.
 • 62 Там само — С. 262.
 • 63 Там само. — С. 262—263.
 • 64 Там само. — С. 264—265.
 • 65 Там само. — С. 266—268.
 • 66 Там само. — С. 270—272.
 • 67 Там само. — С. 315—321.
 • 68 Тойнби А. Дж. Пережитое // Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. — М.: Изд. группа "Прогресс". "Культура"; СПб.: Ювента, 1995. — С. 258.
 • 69 Там само.
 • 70 Там само. — С. 265.
 • 71 Там само. — С. 266.
 • 72 Тойнби А. Дж. Мой взгляд на историю // Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории. — С. 24.
 • 73 Там само.
 • 74 Тоинби А. Дж. Постижение истории. — М.: Прогресс, 1991. — С. 40.
 • 75 Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії: Скорочена версія Д.Ч.Сомервелла: В 2 т. — Т. 1. Скорочена версія томів I—VI Д.Ч.Сомервелла. — K.: Основи, 1995. — С. 46—47.
 • 76 Там само. — С. 47.
 • 77 Там само. — С. 20—21.
 • 78 Там само. — С. 45—46.
 • 79 Тойнбі Арнольд Дж. Додаток // Тойнбі Арнольд Дж. Дослідження історії. — K.: Основи, 1995. — Т. 2. Скорочена версія томів VII—XII Д.Ч.Сомервелла. — С. 374—875.
 • 80 Там само. — С. 24.
 • 81 Там само. — С. 97—146.
 • 82 Там само. — С. 240.
 • 83 Там само. — С. 243.
 • 84 Там само. — С. 247.
 • 85 Там само.
 • 86 Там само. — С. 245.
 • 87 Там само. — С. 246.
 • 88 Тойнби А. Дж. Мой взгляд на историю. — С. 26.
 • 89 Там само. — С. 26—27.
 • 90 Там само. — С. 27.

 
<<   ЗМІСТ   >>