Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звітність аудиторських фірм за результатами аудиту та за результатами діяльності

Нагадаємо, що підсумковими документами аудиторської перевірки, які складаються на її заключній стадії, є:

 • - Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора), що містить не модифіковану чи модифіковану думку аудитора про стан фінансової звітності, складений відповідно до МСА;
 • - Звіт аудитора про виконану роботу (Лист інформування найвищого управлінського персоналу), у якому накопичуються всі зібрані аудитором докази щодо достовірності фінансової звітності та робочі документи, опис окремих подій, операцій розрахунків тощо, які підтверджують роботу кожного з аудиторів, їхніх помічників і бригади в цілому);
 • - інші документи, що передаються замовникові.

Необхідно також пригадати, що аудиторська діяльність є звичайною підприємницькою діяльністю, за якою виконуються визначені в Договорі певні роботи та надаються певні послуги.

Тому обов'язковим документом, який обумовлює факт виконання цих робіт/послуг для бухгалтерії як аудиторської фірми (приватного підприємця-аудитора (ПП-аудитора)), так і підприємства-клієнта є Акт виконаних робіт (наданих послуг) (Додаток АИ), що складається у довільній формі, але із зазначенням всіх необхідних реквізитів та даних.

Цей документ, як правило, підписується обома сторонами у день надання аудиторського звіту (незалежно від виду цього звіту). Однак сума, визначена у Договорі, може коливатися тільки у випадку відмови від надання звіту залежно від того, на якому з етапів та в який термін ця відмова виникла. Якщо таке трапляється, то укладається окремий додаток до Договору та оговорюються підстави щодо зміни суми за договором.

У випадку, якщо аудиторська фірма (приватний підприємець-аудитор) є платником податку на додану вартість, то паралельно з Актом виконаних робіт (наданих послуг) вона виписує податкову накладну у звичайному порядку.

Аудиторська фірма (приватний підприємець-аудитор) як звичайний суб'єкт господарювання складає всі, визначені законодавством для підприємств (підприємців) форми місячної, квартальної та річної фінансової, податкової та статистичної звітності.

Однак, аудиторські фірми та приватні підприємці-аудитори є специфічними суб'єктами діяльності, тому повинні складати та подавати ще одну річну звітну форму у найвищій галузевий управлінський орган — Аудиторську Палату України (АПУ), яка здійснює аналіз цих звітів та подає до Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан аудиторської діяльності в Україні.

Згідно з рішенням АПУ від 02.02.2006 р. № 159/9 "Про Звіт аудиторської фірми/аудитора про надані аудиторські послуги за формою N 1-аудит" було введено річну звітну форму, яку складають аудиторські фірми та аудитори, що займаються аудиторською діяльністю як фізичні особи — підприємці. З того часу щорічно АПУ приймало відповідні рішення про зміст цієї форми та порядок її заповнення.

Чинна на поточний момент форма звітності перед АПУ була прийнята за рішенням АПУ від 28.01.2010 р. № 210/12 (з останніми змінами та доповненнями від 26.09.2013 р. № 279/8 для звітності за 2013 рік), до якої рішенням АПУ від 20.12.2013 р. № 286/14 було розроблено електронний варіант звітності за формою № 1-аудит (річна).

Рішенням АПУ від 23.12.2010 р. № 224/12 було затверджено Положення про порядок подання звітності та Інструкцію щодо складання звітності за формою № 1 аудит (річна) "Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги", дія яких поширюється на всі аудиторські фірми та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи — підприємці. Аудиторські фірми (аудитори) подають до АПУ звітність за формою №1 — аудит (річна) в обсягах, порядку і в терміни, визначені АПУ не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним. Ця звітність також може бути подана до АПУ через Уповноваженого представника АПУ у відповідному регіоні. Відповідно до п.2.2 зазначеного Положення звітність заповнюється державною мовою та подається в електронному форматі із підтвердженням на паперовому носії.

Крім того, пунктом 2.5 Положення визначено, що звітність у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць з відповідних електронних форм звітних даних, які за складом інформації повністю відповідають електронному формату цієї звітності. При відображенні друкованої інформації не повинно бути виправлень та редагування.

У разі неподання аудиторською фірмою (аудитором) Звітності до АПУ, подання Звітності після установленого АПУ терміну, зазначення у Звітності недостовірної інформації або виявлення інших порушень, винні особи несуть відповідальність згідно із вимогами чинного законодавства.

Пункт 3.2 Положення свідчить, що за неподання Звітності до АПУ аудиторська фірма (аудитор) підлягає виключенню з Реєстру аудиторських фірм та аудиторів із застосуванням до керівника аудиторської фірми (аудитора) стягнення у вигляді попередження.

Подання Звітності після установленого АПУ терміну та зазначення у Звітності недостовірної інформації є підставою для відкриття дисциплінарного провадження щодо керівника аудиторської фірми (аудитора).

Означене вище підтверджується п. 3.1 Порядку ведення Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, відповідно до якого підставою для прийняття АПУ рішення про виключення аудиторської фірми або аудитора з Реєстру є, зокрема, неподання аудиторською фірмою (аудитором) в установлений АПУ термін Звіту про надані послуги за минулий рік (форма № 1 — аудит) або зазначення у Звіті недостовірної інформації.

Форму № 1 — аудит (річна) із певними показниками діяльності навчальної аудиторської фірми за 2013 рік надано у Додатку АА. Відповідно до завдання 88 (для самостійної роботи за темою 9) цей Звіт необхідно заповнити повністю.

Узагальнюючи, можна визначити, що крім обов'язкових щодо кожного суб'єкта діяльності даних та реквізитів, форма № 1-аудит (річна) містить:

 • - показники щодо кількості замовлень;
 • - показники щодо обсягу наданих послуг;
 • - показники щодо завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою господарювання;
 • - показники щодо завдання з надання впевненості суб'єктами за сферами економіки;
 • - показники щодо статутного капіталу аудиторської фірми;
 • - показники щодо кількості працівників;
 • - показники щодо виконавців цивільно-правових договорів, що не є суб'єктами аудиторської діяльності;
 • - кількість висновків, які надавалися протягом року, та їх види;
 • - показники щодо праці сертифікованих аудиторів у звітному періоді;
 • - перелік сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів.
 
<<   ЗМІСТ   >>