Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Фінансовий облік у банках

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік цінних паперів у торговому портфелі банку

Боргові цінні папери, акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, придбані банком з метою отримання прибутку від короткотермінових коливань ринкової ціни, обліковують у торговому портфелі банку. Цінні папери відображують на дату балансу виключно за справедливою (ринковою) вартістю.

До основних правил обліку цінних паперів у торговому портфелі банку можна віднести:

► цінні папери, що придбані в торговий портфель, обліковують за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

► під час кожної зміни їхньої ринкової вартості та на дату балансу за даними останнього у звітному періоді котирування на офіційно організованому ринку здійснюється переоцінка цінних паперів та нарахування процентного доходу;

► амортизація дисконту (премії) за борговими цінними паперами в торговому портфелі не здійснюється;

► не допускається переведення цінних паперів із торгового портфеля в інші портфелі банку або навпаки - з інших портфелів цінних паперів у торговий портфель;

► аналітичний облік цінних паперів за цими групами рахунків ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.

У торговому портфелі обліковують окремо цінні папери з не-фіксованим прибутком та боргові цінні папери. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в банках цінні папери в торговому портфелі відображають в 1-му та 3 класах залежно від їхньої ліквідності (табл. 6.1, 6.2).

Таблиця 6.1. Структура групи рахунків, де обліковують цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Номери рахунків

Назва та характеристика рахунку

  • 300
  • 3002 3003
  • 3005

Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені банками, у торговому портфелі банку А Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, що випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

А Інші акції та цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік інвестицій банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводять суми цінних паперів, що придбані або переведені з іншого портфеля банку.

За кредитом рахунків проводять суми цінних паперів у разі їх продажу або переведення до іншого портфеля.

Таблиця 6.2. Структура групи рахунків, де обліковують боргові цінні папери в торговому портфелі банку

Номери рахунків

Назва та характеристика рахунку

140

Боргові цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1400

А Облігації внутрішньої державної позики,

що рефінансуються Національним банком України,

1401

у торговому портфелі банку

А Облігації зовнішньої державної позики,

що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1402

А Боргові цінні папери органів державної влади та місцевого самоврядування, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1403

А Боргові цінні папери, випущені банками та небанківськими фінансовими установами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

1404

А Боргові цінні папери не фінансових підприємств, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку

301

Боргові цінні папери в торговому портфелі банку

3010

А Боргові цінні папери органів державної влади в торговому портфелі банку

3011

А Боргові цінні папери органів місцевого самоврядування в торговому портфелі банку

3012

А Боргові цінні папери, випущені банками, у торговому портфелі банку

3013

А Боргові цінні папери, випущені небанківськими фінансовими установами, у торговому портфелі банку

3014

А Боргові цінні папери не фінансових підприємств у торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік номінальної вартості боргових цінних паперів у торговому портфелі банку.

За дебетом рахунків проводять суми номінальної вартості боргових цінних паперів, що придбані.

За кредитом рахунків проводять суми номінальної вартості цінних паперів, що продані.

Облік операцій із вкладень у цінні папери можна розглядати в розрізі: придбання; переоцінки; визнання доходу; продажу; визначення результату від торгівлі.

На дату операції вартість придбаних у торговий портфель цінних паперів обліковується за позабалансовими рахунками:

9350 А Активи до отримання та депозити до розміщення за спотовими контрактами - облік вартості цінних паперів до отримання 9360 П Активи до відправлення та депозити до залучення за спотовими контрактами - облік грошових коштів до відсилання.

У разі придбання акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком на дату розрахунку здійснюють такі проведення:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (3002, 3003, 3005)

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - на суму договору.

Одночасно сума списується з позабалансових рахунків. Боргові цінні папери відображають в обліку за складовими частинами: номінальною вартістю, дисконтом чи премією. Окремо відображають нараховані доходи, якщо цінні папери банк купує між датами сплати купонів. Цінні папери обліковують із дисконтом, якщо під час первинного визнання вартість придбання нижча від їхньої номінальної вартості. Дисконт обліковується на контрактивних рахунках: 1406 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 3016 КА Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунків: облік неамортизованого дисконту за борговими цінними паперами, що придбані з дисконтом.

За кредитом рахунку проводять суми неамортизованого дисконту за цінними паперами, що придбані.

За дебетом рахунку проводять суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованого дисконту в разі продажу цінних паперів.

Якщо при первинному визнанні є перевищення вартості цінних паперів над їхньою номінальною вартістю, то цінні папери обліковують з премією, яку обліковують на рахунках:

1407 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 3017 А Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку

Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за борговими цінними паперами, що придбані з премією.

За дебетом рахунку проводять суми неамортизованої премії за

цінними паперами, що придбані.

За кредитом рахунку проводять суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми неамортизованої премії в разі продажу цінних паперів.

У разі придбання боргових цінних паперів на дату розрахунку:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400-1404, 3011-3014)

Дт/Кт 1407, 3017 / 1406, 3016 - на суму дисконту / премії

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - на суму договору.

У разі придбання банком купонного цінного папера між датами сплати купонів у бухгалтерському обліку:

Дт Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400-1404, 3011-3014)

Дт 1408, 3018 - на суму накопичених процентів

Дт/Кт 1407, 3017 / 1406, 3016 - на суму дисконту / премії

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів - на номінальну вартість.

Цінні папери в торговому портфелі банку підлягають переоцінці в разі зміни їхньої справедливої вартості. Переоцінка обліковується на окремих рахунках у кожній групі рахунків, де обліковується цінні папери в торговому портфелі:

1405 АП Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку 3007 АП Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку 3015 АП Переоцінка боргових цінних паперів у торговому портфелі банку

Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості боргових цінних паперів, що обліковуються в торговому портфелі банку.

За дебетом рахунку проводять суми збільшення вартості (дооцінки) боргових цінних паперів; списані суми уцінки за цінними паперами під час їх продажу.

За кредитом рахунку проводять суми зменшення вартості (уцінки) боргових цінних паперів; списані суми дооцінки за цінними паперами під час їх продажу.

Результат переоцінки відображується за відповідним аналітичним рахунком балансового рахунку 6203 "Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку".

За збільшення ринкової вартості цінних паперів здійснюються такі проведення:

► На суму дооцінки за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Дт 3007 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку - на суму дооцінки

Кт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

► На суму дооцінки за борговими цінними паперами

Дт Рахунки переоцінки боргових цінних паперів у торговому портфелі банку (1405, 3015) - на суму дооцінки

Кт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку.

У разі зменшення ринкової вартості цінних паперів у бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

► На суму уцінки за акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Дт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

Кт 3007 Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку - на суму уцінки

► На суму уцінки за борговими цінними паперами

Дт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

Кт Рахунки переоцінки боргових цінних паперів у торговому портфелі банку (1405, 3015) - на суму уцінки.

За борговими цінними паперами з фіксованим прибутком банк визнає процентні доходи. Від володіння цінними паперами з невизначеним доходом банк отримує дивіденди.

Нарахування процентів за купонними цінними паперами здійснюється, починаючи з дати придбання, за ставкою процента купона і відображується в обліку такими бухгалтерськими проведеннями:

Дт Рахунки для обліку нарахованих процентів за цінними паперами в торговому портфелі банку (1408, 3018)

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами у торговому портфелі банку (6056, 6057).

У разі надходження коштів на погашення заборгованості за нарахованими процентами в бухгалтерському обліку здійснюють такі проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів,

рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку нарахованих процентів (1408, 3018).

Нарахування доходу за акціями в торговому портфелі банку у формі дивідендів здійснюється у звітному періоді, коли емітентом прийнято рішення про їх виплату, і відображується в обліку таким бухгалтерським проведенням:

Дт Рахунки для обліку нарахованих доходів (3008)

Кт 6300 Дохід у формі дивідендів.

На суму отриманих дивідендів у бухгалтерському обліку здійснюється таке проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів (3008).

Амортизація дисконту за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку відображується в обліку одночасно з нарахуванням процентів:

Дт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту (1406, 3016)

Кт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами у торговому портфелі банку (6056, 6057)

Амортизація премії за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку відображується:

Дт Рахунки для обліку процентних доходів за цінними паперами у торговому портфелі банку (6056, 6057)

Кт Рахунки для обліку неамортизованої премії (1407, 3017).

У разі реалізації цінних паперів із торгового портфеля банку прибуток чи збиток (різниця між ціною реалізації та балансовою вартістю) відображується банком-продавцем за відповідним аналітичним рахунком 6203 "Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку". При цьому банк-продавець на дату розрахунку припиняє визнавати цінні папери і здійснює такі бухгалтерські проведення:

► За акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Дт/Кт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у торговому портфелі банку (3007)

Кт Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (3002, 3003, 3005)

Дт/Кт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

► За борговими цінними паперами

Дт Рахунки грошових коштів та банківських металів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку нарахованих доходів за цінними паперами у торговому портфелі банку - на суму нарахованих доходів за цінними паперами, що реалізуються, до дати продажу

Кт Рахунки для обліку цінних паперів у торговому портфелі банку (1400-1404, 3011-3014) - на суму номіналу

Дт/Кт Рахунки для обліку неамортизованого дисконту/ премії за цінними паперами у торговому портфелі банку (1406, 3016/1407, 3017) - на суму дисконту/премії

Дт/Кт Рахунки для обліку переоцінки цінних паперів у торговому портфелі банку (1405, 3015)

Дт/Кт 6203 Результат від торгових операцій із цінними паперами в торговому портфелі банку

► Комісійні витрати, здійснені під час продажу акцій та інших цінних паперів із нефіксованим прибутком або боргових цінних паперів, відображують таким бухгалтерським проведенням:

Дт 7103 Комісійні витрати за операціями з цінними паперами

Кт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів.

 
<<   ЗМІСТ   >>