Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці в туристському комплексі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз стану охорони праці

Для оцінки стану охорони праці може бути використаний узагальнений коефіцієнт рівня охорони праці:

На основі Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці коефіцієнт рівня охорони праці визначається комісією наприкінці аналізованого періоду часу. Оцінка ефективності заходів з охорони праці. Що плануються 1 запроваджуються, передбачає сполучення соціальних, соціально-економічних, інженерних, технічних 1 економічних показників, які характеризують умови виробничого середовища до і після впровадження заходів. Ці показники мають відносну самостійність лише в комплексі й дозволяють об'єктивно показати зміну рівня охорони праці. Найважливішим показником є соціальний результат, який проявляється в інженерних показниках. Економічні показники конкретизують об'єктивну оцінку ефективності заходів з охорони праці, однак для робіт у галузі охорони праці характеристика економічної ефективності є важливою, але не головною. Навіть за відсутності економічного ефекту актуальність заходів визначається насамперед їх соціально-оздоровчою значущістю.

Соціальна ефективність - це основний вид ефективності заходів з охорони праці, який проявляється такими показниками: збільшення кількості працівників, робочі місця, які відповідають умовам праці та вимогам санітарних норм, або скорочення робочих місць, які не відповідають вимогам умов праці, скорочення рівня виробничого травматизму, скорочення професійної та виробничої обумовленості захворювання; скорочення плинності кадрів, пов'язаної з незадовільними умовами праці; ступенем задоволеності роботою; рівнем престижності професії тощо.

Соціально-економічна ефективність проявляється у вигляді економії чи запобігання витрат - живої або матеріалізованної праці в туристському комплексі. При цьому слід більш повно охопити всі соціальні й економічні наслідки діяльності підприємств у різних сферах, а також урахувати фактори часу при оцінці витрат і результатів заходів.

Інженерна технічна ефективність - це безпосереднє виявлення зовнішньої ефективності. Вона вимірюється звичайними фізичними одиницями, одержаними за допомогою об'єктивних приладів, і дозволяє проаналізувати зміни стану умов праці на робочих місцях через визначення рівня безпеки праці, покращення санітарно-гігієнічних, естетичних та інших показників.

Економічна ефективність дозволяє оцінити вплив умов праці або окремих заходів на економічні результати діяльності підприємств. Економічні наслідки визначають через розрахунок трьох основних показників: чистого економічного ефекту, загальної економічної ефективності та порівнювальної економічної ефективності. Економічна оцінка заходів з охорони праці може бути виконана ретроспективно, тобто за наслідками на основі звітних даних або за прогнозуючими методами, які передбачають очікуваний результат накреслених заходів. Основні економічні наслідки несприятливих умов праці визначаються шкодою, яка є наслідком незадовільного стану роботи з охорони праці й складається з витрат. Кількість складових шкоди може бути доволі великою, до 50. але в кожному конкретному випадку вистачить врахувати 5-7 з них. щоб визначити до 90-95% усієї суми шкоди.

Розглянемо основні витрати й витрати в умовах підприємств туристського комплексу.

1. Умовні матеріальні витрати - це вартість неодержаного додаткового продукту внаслідок тимчасового або постійного виходу з виробничого процесу працівника через травми чи захворювання. У процесі трудової діяльності людина бере участь у створенні сукупного суспільного продукту, вносячи тим самим свій внесок у збільшення національного доходу. Якщо людини через захворювання або травму не працює, національний доход у цей час нею не створюється. Крім того, захворювання або травма призводять до зниження продуктивності праці після виходу працівника на роботу, що зменшує виробництво національного доходу протягом визначеного часу, оскільки за час захворювання робітник втрачає частину своїх виробничих навичок, відновлює їх за кілька тижнів, від одного до десяти.

Економічні втрати вартості додаткового продукту у випадку травми або професійного захворювання умовно приймають такими, що дорівнюють заробітній платні потерпілого.

При тимчасовій втраті працездатності умовні витрати визначаються множенням середнього денного заробітку на кількість діб непрацездатності. При нещасних випадках, що призводять до Інвалідності, витрати визначають множенням середньомісячної заробітної платні потерпілого на кількість місяців, які залишилися до одержання пенсії по старості.

  • 2. Вартість зіпсованих матеріалів, обладнання, Інструменту, зруйнованих будівель, споруд, а також ремонтно-відновлювальних робіт Ці витрати враховуються тільки тоді, коли вони є наслідком нещасного випадку визначаються на підставі акта форми Н-1.
  • 3. Витрати підприємства на розслідування нещасних випадків робітниками підприємства.
  • 4. Вартість амбулаторного або клінічного лікування.
  • 5. Сума сплат за лікарняними листками.
  • 6. Різні види доплат до середнього заробітку потерпілого, якщо він став інвалідом, та при переводі його на нижчеоплачувану роботу.
  • 7. Пенсія інвалідам, які не досягли пенсійного віку.

Економічна оцінка впливу стану охорони праці на господарчу діяльність конкретного підприємства проводиться тільки для сфери матеріального виробництва з урахуванням приросту продуктивності праці, зниження собівартості продукції, річного економіного ефекту, приросту прибутку, приросту рентабельності від запланованих або вжитих заходів у галузі охорони праці. Ці показники обчислюють за допомогою таких критеріїв, як умовне звільнення робітників, економія робочого часу, приріст обсягу виробництва, зниження трудомісткості випуску продукції, економія від зниження плинності кадрів та ін.

 
<<   ЗМІСТ   >>