Повна версія

Головна arrow Географія arrow Країнознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Висновки

У виникненні, становленні і подальшій долі будь-якої країни на політичній карті світу визначальну роль відіграють такі чинники: географічне положення, територія, кордони, адміністративно-територіальний поділ. Значення цих чинників з розвитком людства може суттєво трансформуватися, але ніколи вони не перейдуть до розряду другорядних. Особливу роль відіграє географічне положення, значення якого можна сформулювати у вигляді афоризму Наполеона: "Географія — це доля".

Територія держави складає необхідну й у більшості випадків достатню матеріальну операційну базу для самого її виникнення, існування та розвитку.

У дослідженні кордонів держав найбільше значення має їхня класифікація та визначення функцій, які вони виконують. Виділяють групу морфологічних кордонів, природничо-географічну групу, генетичну, функціональну групу. За ґенезою кордони класифікують на антецедентніу або піонерні, субсектні, або наступні, накладені і реліктові. Державні кордони виконують кілька функцій. Всіх їх можна об'єднати в три групи: бар'єрні, контактні і фільтруючі.

З метою підвищення ефективності управління власною територією будь-яка держава, за винятком хіба що карликових, здійснює її поділ на окремі частини. Так виникають внутрішні адміністративно-територіальні одиниці (області, штати, провінції, краї, департаменти, губернії, райони, регіони, волості тощо). На їх основі створюються й діють органи державної влади та управління на місцях.

Значення столиці в житті будь-якої країни дуже велике й у багатьох випадках постійно зростає. У більшості держав столиця є не лише зосередженням органів державної влади і державного управління, судових, військово-стратегічних та інших установ, а й основним економічним центром країни.

Тестовий контроль

 • 1. До основних властивостей географічного положення належать:
  • а) детермінованість;
  • б) науковість;
  • в) орографічність;
  • г) потенційність;

ґ) дистанційність.

 • 2. Вигідність (чи невигідність) географічного положення залежно від зміни відстані між взаємодіючими об'єктами називається:
  • а) потенційністю;
  • б) дистанційністю;
  • в) детермінованістю.
 • 3. Позначте правильні твердження:
  • а) географічне положення є відносним поняттям;
  • б) для країнознавства визначальну роль відіграє поняття природно-географічного положення;
  • в) при оцінюванні політико-географічного положення держави не варто враховувати його просторово-територіальну основу.
 • 4. У просторово-територіальному сенсі можна виділити такі види політико-географічного положення країни:
  • а) фільтраційне;
  • б) бар'єрне;
  • в) глобальне;
  • г) дистанційне;

ґ) регіональне;

 • д) локально-сусідське.
 • 5. Основними просторовими властивостями території держави є її:
  • а) конфігурація;
  • б) потенційність;
  • в) розміри;
  • г) детермінованість;

ґ) географічне положення.

 • 6. Територіальні води держави визначаються такою кількістю морських миль від узбережжя:
  • а) 24;
 • 6) 12;
 • в) 200.
 • 7. Які з цих положень, на вашу думку, правильні:
  • а) до території певної держави не належать морські, річкові та космічні кораблі, які несуть на собі державні символи;
  • б) держава має право захищати свій повітряний простір усіма доступними їй засобами;
  • в) значного поширення на нашій планеті набули виключні економічні зони.
 • 8. До континентального шельфу зараховують зони з такою кількістю миль від узбережжя:
  • а) 350;
  • б) 200;
  • в) 24.
 • 9. Встановлення кордону між двома державами на місцевості називається:
  • а) делімітацією;
  • б) демаркацією;
  • в) фільтрацією.
 • 10. За історичними умовами і послідовністю виник- нення кордони поділяються на:
  • а) морфологічні;
  • б) генетичні;
  • в) колоніальні;
  • г) післявоєнні;

ґ) функціональні.

 • 11. За ґенезою їх формування кордони класифікуються на:
  • а) антецедентні;
  • б) накладені;
  • в) функціональні;
  • г) морфологічні.
 • 12. До функцій державних кордонів належать:
  • а) контактні;
  • б) генетичні;
  • в) бар'єрні;
  • г) реліктові;

ґ) фільтруючі.

 • 13. Які з цих тверджень правильні:
  • а) на основі адміністративно-територіального поділу держави створюються та діють органи державної влади й управління на місцях;
  • б) на найнижчому ієрархічному рівні розміщуються органи місцевого самоврядування;
  • в) у федеративних і унітарних державах принципи внутрішнього територіального поділу ідентичні.
 • 14. За походженням можна виділити такі столиці країн світу:
  • а) родові;
  • б) генетичні;
  • в) фільтруючі;
  • г) ситуаційні;

ґ) штучні.

 
<<   ЗМІСТ   >>