Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Припинення діяльності профспілок

Профспілки, їх об'єднання можуть припинити свою діяль­ність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, при­мусового розпуску).

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) прий­мається з'їздом (конференцією), загальними зборами відповід­но до статуту (положення) профспілки, їх об'єднання.

Діяльність профспілок, їх об'єднань, яка порушує Конститу­цію та закони України, може бути заборонена за рішенням суду.

Не допускається примусовий розпуск, припинення, а також заборона діяльності профспілок, їх об'єднань за рішенням будь-яких інших органів.

Рішення про примусовий розпуск профспілки чи об'єднання профспілок приймає суд. Рішення про примусовий розпуск об'єднання профспілок не тягне за собою розпуску профспілок, які входять до цього об'єднання. Примусовий розпуск проф­спілки чи об'єднання профспілок тягне за собою анулювання свідоцтва про реєстрацію та виключення з Реєстру об'єднань громадян України, втрату прав юридичної особи з обов'язковим повідомленням про це в засобах масової інформації.

Права та обов'язки профспілок, їх об'єднань

Закон "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль­ності" визначає основні права та обов'язки профспілок, їх об'єднань:

 • 1) право профспілок, їх об'єднань представляти і захищати права та інтереси членів профспілок (ст. 19);
 • 2) право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних переговорів та укладання колективних договорів і угод (ст. 20);
 • 3) повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю (ст. 21);
 • 4) права профспілок, їх об'єднань у забезпеченні зайнятості населення (ст. 22);
 • 5) права профспілок, їх об'єднань щодо соціального захисту та забезпечення достатнього життєвого рівня громадян (ст. 23);
 • 6) права профспілок, їх об'єднань у галузі соціального стра­хування та соціального забезпечення (ст. 24);
 • 7) права профспілок в управлінні підприємствами та у разі зміни форм власності (ст. 25);
 • 8) права профспілок, їх об'єднань у вирішенні трудових спорів (ст. 26);
 • 9) право профспілок, їх об'єднань на організацію страйків та проведення інших масових заходів (ст. 27);
 • 10) право профспілок, їх об'єднань на інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку (ст. 28);
 • 11) право профспілок, їх об'єднань на створення навчальних, культурно-освітніх закладів, дослідних та інших організацій (ст. 29);
 • 12) повноваження профспілок, їх об'єднань щодо питань охо­рони здоров'я громадян, фізичної культури, спорту, туризму та охорони довкілля (ст. ЗО);
 • 13) права профспілок, їх об'єднань у сфері захисту духовних інтересів трудящих (ст. 31);
 • 14) права профспілок, їх об'єднань у захисті житлових прав громадян (ст. 32);
 • 15) право профспілок, їх об'єднань щодо притягнення до від­повідальності посадових осіб (ст. 33);
 • 16) право на господарську та фінансову діяльність профспілок, їх об'єднань (ст. 35).

Профспілки, їх об'єднання, здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів своїх членів, повинні дотримуватися Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів, а також виконувати ко­лективні договори та угоди, які вони уклали, та взяті на себе зобов'язання (ст. 36).

Профспілкові організації на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах представляють ін­тереси своїх членів і захищають їх трудові, соціально-економіч­ні права та інтереси. Повноваження профспілкові організації здійснюють через утворені ними виборні органи, а в організаці­ях, де не створюються виборні органи, через представника (до­вірену особу) профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй законом і статутами (положеннями) профспілок.

Якщо на підприємстві, в установі або організації створено кілька профспілкових організацій, представництво колективних інтересів працівників підприємства, установи або організації щодо укладання колективного договору здійснюється об'єднаним представницьким органом, який утворюється цими профспіл­ковими організаціями, за ініціативи будь-якої профспілки. У цьому разі кожна профспілкова організація має визначитися щодо своїх конкретних зобов'язань за колективним договором та відповідальності за їх невиконання. Представницький орган утворюється на засадах пропорційного представництва. Проф­спілка, що відмовилася від участі у представницькому органі, позбавляється права представляти інтереси найманих праців­ників при підписанні колективного договору, угоди (ст. 37).

Повноваження виборного органу профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (ст. 38):

 • 1) укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колек­тиву, звертається з вимогою до відповідних органів про притяг­нення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • 2) разом із роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
 • 3) разом із роботодавцем розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у з'ясуванні питань оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • 4) разом із роботодавцем розв'язує проблему робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпус­ток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає доз­віл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • 5) разом із роботодавцем вирішує питання соціального роз­витку підприємства, поліпшення умов праці, матеріально-по­бутового, медичного обслуговування працівників;
 • 6) бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання праців­никам соціальних пільг;
 • 7) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи або організації;
 • 8) представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • 9) приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір (контракт) із керівником підприємства, уста­нови або організації, якщо він порушує законодавство про пра­цю, охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору; не виконує зобов'я­зань за колективним договором, якщо цей виборний орган проф­спілкової організації підписав колективний договір;
 • 10) дає згоду (або відмовляє) на розірвання трудового догово­ру з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, перед­бачених законами;
 • 11) бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професій­них захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, устано­вою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов'язків;
 • 12) здійснює громадський контроль за виконанням робото­давцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпе­ченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усу­нення виявлених недоліків;
 • 13) контролює підготовку та подання роботодавцем докумен­тів, потрібних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
 • 14) здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користуватися нарівні з його працівни­ками певними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактич­них закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згід­но зі статутом підприємства, установи або організації та колек­тивним договором;
 • 15) контролює державне соціальне страхування працівників стосовно призначення допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристських комплексів, баз та оздоровчих за­кладів, перевіряє організацію медичного обслуговування пра­цівників та членів їх сімей;
 • 16) разом із роботодавцем розподіляє у встановленому поряд­ку житлову площу у будинках, зведених за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту житлову площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування пра­цівників.

Виборні органи профспілкової організації, що діють на під­приємстві, в установі або організації, мають також інші права, передбачені законодавством України.

У випадках, передбачених законодавством про працю, вибор­ний орган профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний термін обґрунтоване письмове подання роботодавця про розірвання трудового договору з пра­цівником.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності пра­цівника, щодо якого воно подано. Розгляд подання за відсут­ності працівника допускається лише, коли є його письмова за­ява. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. У разі нез'явлення працівни­ка або його представника на засідання розгляд заяви відкла­дається до наступного засідання. За повторного нез'явлення працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

У разі, якщо виборний орган профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору дає керів­ник профспілкової організації.

Орган профспілкової організації повідомляє роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі у триденний термін після його прийняття. У разі пропуску цього терміну вважається, що профспілковий орган дав згоду на розірвання трудового дого­вору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох профспілок, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає та профспілка, до якої звернувся роботодавець.

Рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим.

 
<<   ЗМІСТ   >>