Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Математична статистика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РЕГРЕСІЯ

Статистичні зв'язки між змінними досліджуються не лише методами кореляційного, а й регресійного аналізу, які доповнюють один одного. Основне завдання кореляційного аналізу - визначення зв'язку між випадковими змінними і оцінювання його інтенсивності та напряму. Основне завдання регресійного аналізу є встановлення форми і вивчення залежності змінних.

Регресія дозволяє за величиною однієї ознаки (змінна x) знаходити середні (очікувані) значення іншої ознаки (змінна У), зв'язаної з x кореляційно. Оскільки в дослідженнях конкретний вид взаємозв'язків невідомий, одне з головних завдань регресійного аналізу полягає у доборі відповідного виразу У = / (X), графік якого проходить через емпіричні точки (або досить близько до них) і таким чином зв'язує змінні x і У.

Вираз У = / (X) має назву рівняння регресії, функція/ (X) - функція регресії, а їхні графіки - лінії регресії. Регресійний аналіз виявляє кількісну залежність ознаки-фактора (залежної змінної) від одного або декількох ознак-факторів (незалежної змінної). Ця залежність може бути одномірною чи ба-гатомірною (множинною), як лінійною, так і нелінійною.

Одномірна лінійна регресія

Одномірна лінійна регресія припускає тільки дві змінні, наприклад, незалежну x і залежну У, а також рівняння лінійного типу Т=а0 + a1■X. Лінійна регресії дає можливість виявляти, на скільки змінюється середня величина однієї ознаки при зміні іншої. Побудова лінійної регресії полягає у розрахунках коефіцієнтів лінійної регресії а0 і а1:

X (х,- - У)

а - £ (,- X)2 ; (2.28)

а0 = У - а1 ■ X, (2.29)

де У і X - середні значення змінних У і x.

Вибір значень коефіцієнтів а0 і а1 виконується за методом "найменших квадратів" так, щоб сума^(у;-У~) = ^Су _а0 _а1 ■ Хі)2 була мінімальною.

Якщо незалежною ознакою виступає У а залежною - x, то рівняння лінійної регресії буде мати інший вигляд типу X =Ь0 + Ь1-У. Коефіцієнти лінійної регресії Ь0 і Ь1 відрізнятимуться від коефіцієнтів а0 і а1.

Приклад 2.10. Оцінити залежність успішності навчання (У) від затраченого часу (X). Емпіричні дані представлено в таблиці рис. 2.62.

Послідовність рішення:

 • o Виконати розрахунки коефіцієнтів регресії а0 і а1 :
 • - у комірки В15 і С15 внести =СРЗНАЧ(Б3:Б13) і =СРЗНАЧ(С3:С13) і отримати середні значення масивів X ~ 2,39 і У ~ 4,09;
 • - у комірках Б3:Н13 розрахувати різниці, добутки і квадрати різниць за допомогою відповідних формул, що показано на рис. 2.63;
 • - у комірках Р14:Н14 розрахувати суми добутків і квадратів різниць;
 • - у комірках Б17 і Б17 розрахувати коефіцієнти лінійної регресії а1 і а0 за допомогою виразів =Р14Л314 і =С15-017*В15:

я1 = 7,11/5,19 ~ 1,37 і а0 = 4,09-1,37-2,39 ~ 0,82;

Розрахунки лінійної регресії

Рис. 2.62. Розрахунки лінійної регресії

Формули для розрахунку лінійної регресії

Рис. 2.63. Формули для розрахунку лінійної регресії

 • - виконати у комірках 13:113 розрахунки теоретичного значення 7 за ре-гресійним рівнянням F=0,82+1,37■X. Для цього у комірку 13 внести вираз =$0$18+$0$17*Б3. Аналогічні вирази внести в інші комірки стовпчика І;
 • - у комірках Н17:Н18 аналогічним способом розрахувати коефіцієнти регресії Ь0 і Ь1 регресійного рівняння X =Ь0 + ЬгУ;
 • - у комірці Б21 розрахувати коефіцієнт кореляції за допомогою виразу =Р14/КОРЕНЬ(в14*И14) або =ПИРСОН(Б3:Б13;С3:С13), отримати гху^ 0,76;
 • - побудувати графіки лінійної регресії (рис. 2.64).

Висновки. Рівняння регресії F=0,82+1,37oX а також X=0,67 + 0,42-У (графіки регресії) дають можливість аналітичного прогнозування значень залежної змінної за допомогою незалежної змінної. Отримані регресійні рівняння мають різні коефіцієнти регресії і виконують різні прогнозуючи функції: перше прогнозує У за значеннями X, друге - навпаки, x за значеннями У (звичайно, якщо таке прогнозування має сенс).

Множинна регресія

Множинна регресія - це оцінювання, наприклад, змінної У лінійною комбінацією т незалежних зміннихх12, хт. Найпростіший варіант регресії має місце для т=2, коли необхідно спрогнозувати залежність однієї змінної У від двох змінних х1 і Х2. Рівняння такої множинної регресії має вигляд:

? = Бх X! + Б2 ■ X2 + Б0, (2.30)

де Б1 = Ь1 o Зу/^; Б2 = Ь2 ■ $у/$г;, Б0 = У - Ах X1 - А2 o X2;

Ь1 = (Гу1 ~ Гу2 o Г12 )/(1 - Г122 ) ; Ь2 = у2 " Гу1 ' Г12 )/(1 " ^2 )

зу, з1, з2 , У, X1, X2 - стандартні відхилення і середні значення У , х1 і х2 ; Гу1, Гу2, г12 - коефіцієнти парної кореляції Пірсона між У і Х1, У і Х2, Х1 і Х2. Для оцінювання зв'язку, з одного боку, змінної У, а з іншого - двох змінних Х1 і Х2, використовують коефіцієнт множинної кореляції:

Ку-1,2 =д/Ь1 o Гу1 + Ь2 o Гу2 . (2.31)

Приклад 2.11. Спрогнозувати залежність змінної У від комбінації незалежних зміннихХ1 і Х2 за емпіричними даними рис. 2.65. Послідовність рішення:

 • o Виконати розрахунки коефіцієнтів множинної регресії і множинної кореляції (рис. 2.65 і 2.66):
 • - у комірки В15:015 внести =СРЗНАЧ(В3:В14), =СРЗНАЧ(С3:С14) і =СРЗНАЧ(03:014), отримати середні значення У ~ 4,00, X~ 5,83 і ї2 =3,17;
 • - у комірки В16:016 внести функції =СТАНДОТКЛОН(В3:В14),

=СТАНДОТКЛОН(С3:С14), =CTAHflOTFJIOH(D3:D14) і отримати стандартні відхилення sy ~ 0,74; s1 ~ 2,17 і s2 ~ 1,11 ;

 • - у комірках В17:В19 розрахувати коефіцієнти парної кореляції Пірсона за допомогою функції MS Excel =ПИРСОН() з відповідними аргументами і отримати такі значення ry1 ~ 0,68; ry2 ~ 0,11 і r12 ~ -0,21;
 • - у комірки В20 і В21 внести вирази =(B17-B18*B19)/(1-B19A2) і =(B18-B17*B19)/(1-B19A2), отримати значення b1 ~ 0,74 і b2 ~ 0,27;
 • - у комірки Е20:Е22 внести вирази =B20*B16/C16, =B21*B16/D16 і =B15-E20*C15-E21*D15, отримати значення коефіцієнтів множинної регресії В1 ~ 0,25; ^2 ~ 0,18 і В-0 ~ 1,97;

Параметри регресії та множинна кореляція Я^

Рис. 2.65. Параметри регресії та множинна кореляція Яу-1^

 • - виконати у комірках Е3:Е14 розрахунки теоретичного значення 7 за рівнянням множинної регресії типу Г=0,251oX1+0,18oX2+1,97. Для цього у комірку Е3 внести вираз =$Е$20*С3+$Е$21*Б3+$Е$22. Аналогічні вирази внести в комірки Е4:Е14;
 • - у комірку В22 внести вираз =КОРЕНЬ(В20*В17+В21*В18) і отримати значення коефіцієнта множинної кореляції Яу-1^ ~ 0,73.

Формули для розрахунку регресії та множинної кореляції

Рис. 2.66. Формули для розрахунку регресії та множинної кореляції

Регресійне рівняння 7=0,251 oX1+0,18oX2 +1,97 дає можливість прогнозування змінної У за змінними х1 і Х2. Наприклад, прогнозованими значеннями можуть бути такі: 1 ~ 2,83 дляХ1=2 і Х2=2 і 1 ~ 3,08 дляХ1=3 і Х2=2 та ін. Коефіцієнт множинної кореляції Яу12 =0,73 свідчить про суттєвий прямий зв'язок між змінної У, з одного боку, і змінними Х1 і Х2, з другого, проте оцінити вклад у кореляцію кожної змінної окремо не представляється можливим.

Запитання. Завдання.

 • 1. Розкрийте ідею методів регресії як засобу прогнозування.
 • 2. Охарактеризуйте прогнозуючі можливості одномірної лінійної регресії.
 • 3. Охарактеризуйте прогнозуючі можливості множинної регресії.
 • 4. Повторіть математичні процедури завдань за прикладами 2.10 - 2.11.
 • 5. Виконайте лабораторну роботу № 7.
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>