Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація аналітичної роботи

Форми організації економічного аналізу

Для якісного та своєчасного виконання в повному обсязі аналітичної роботи необхідне її належне забезпечення. Як наукова категорія "забезпечення" є важливим елементом методології економічного аналізу. При створенні та удосконаленні забезпечення економічного аналізу слід дотримуватися принципу комплексного, системного підходу. Система забезпечення економічного аналізу містить наступні взаємопов'язані види забезпечення: організаційне; нормативно-правове; методичне; ресурсне; інформаційне; програмне. Провідне місце у цій системі займає організаційне забезпечення, оскільки його рівень впливає на стан і належний рівень кожного з видів забезпечення. Це обумовлено місцем управлінської категорії "організація" в системі основних функцій управління (див. рис. 1.1) та її впливом на усі без винятку конкретні функції менеджменту.

Сучасна вітчизняна економічна теорія визначає наукову категорію "організація" як "сукупність процесів або дій, що зумовлюють об'єднання елементів, частин у ціле; утворення життєздатної стійкої системи; внутрішня впорядкованість, взаємодія відносно незалежних частин цілого, зумовлена його побудовою" [27, с. 644]. Наведена трактовка має позитивну відмінність у тому, що розглядає організацію з позицій сучасного системного підходу. Організацію економічного аналізу неможливо розглядати без її зв'язків із організацією виробництва.

Організація виробництва як цілеспрямована координація всіх елементів і ресурсів підприємства для досягнення визначеної мети діяльності (максимізація прибутку та вартості майна) сприяє реалізації економічних законів у діяльності підприємства. Організація виробництва має свою ціль, підпорядковану загальній меті підприємства, яка полягає у створенні умов, що забезпечують максимізацію прибутку та вартості майна підприємства спільними зусиллями усіх його структурних підрозділів. Це потребує удосконалення кожного з видів діяльності й, у першу чергу, приведення до дії усіх резервів виробництва. А виявлення, дослідження, оцінка та розробка шляхів мобілізації резервів підвищення ефективності виробництва є метою внутрішнього економічного аналізу. Досягнення цієї мети можливе завдяки високому рівню організації аналітичної роботи.

Організація економічного аналізу є складовим елементом системи організації виробництва, тому основні вимоги щодо останньої розповсюджуються й на організацію економічного аналізу. Це, головним чином, стосується сталості, надійності та стійкості аналітичного процесу.

Організація економічного аналізу є комплексом заходів, які здійснюються на базі сучасних досягнень науки й техніки, спрямованих на підвищення наукового рівня аналізу, вдосконалення його методик, методів та прийомів для підвищення ефективності діяльності системи управління, поглиблення комерційного та господарського розрахунку, поліпшення фінансового стану суб'єкта господарювання.

На практиці застосовується декілька форм організації економічного аналізу. Вибір кожної з них здійснюється в залежності від: розміру підприємства (велике, середнє, мале); якості менеджменту; рівня економічної роботи; традицій та ін.

Форма організації економічного аналізу - це упорядкованість змісту організації економічного аналізу, зовнішній вираз цього змісту, а також внутрішні зв'язки між суб'єктами економічного аналізу та особливості підпорядкування цих суб'єктів.

На рисунку 5.1 наведені характерні риси існуючих форм організації економічного аналізу. Розглянемо детальніше особливості цих форм.

Централізована форма організації економічного аналізу передбачає зосередження усього або значної частини економічного аналізу в одному спеціалізованому підрозділі організаційної структури підприємства.

Децентралізована форма організації економічного аналізу передбачає розосередження економічного аналізу за виробничими та функціональними підрозділами.

Змішана форма організації економічного аналізу, яка поєднує у різних співвідношеннях централізовану та децентралізовану форми, є найбільш розповсюдженою на металургійних підприємствах. За цією формою централізовано здійснюється керівництво аналітичною роботою як в цілому по підприємству, так і у виробничих й функціональних підрозділах. Стратегічні аналітичні роботи доцільно виконувати централізовано робітниками високої кваліфікації у спеціалізованому аналітичному центрі (управлінні, відділі, секторі, бюро) або у функціональних підрозділах підприємства.

Існуючі форми організації економічного аналізу

Інформацiйно-розрахункові аналітичні роботи з позиції вигідності та корисності доцільно здійснювати теж централізовано у єдиному обчислювальному центрі. Децентралізовано проводяться оперативний аналіз і поточна аналітична робота у функціональних підрозділах підприємства.

Оптимальна форма організації економічного аналізу передбачає вибір з розглянутих трьох форм найбільш раціональної для умов підприємства, яке розглядається. Запровадження такої форми організації економічного аналізу вимагає обгрунтування критерію оптимальності та системи обмежень. Практика свідчить, що обов'язковою при такій формі є наявність спеціалізованих груп висококваліфікованих фахівців різних спеціальностей для виконання одноразової, періодичної або постійної аналітичної роботи, зокрема для розробки та впровадження аналітичних нововведень або для аналізу ситуацій.

При виборі форми організації економічного аналізу необхідно враховувати його функції: оціночну, діагностичну, пошукову. Взаємозв'язок функцій економічного аналізу та форм його організації наведений в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ФУНКЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ФОРМ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

Функція економічного аналізу

Сутність функції економічного аналізу

Форма організації економічного аналізу

Оціночна

Визначення відмінностей досягнутого стану й розвитку об'єкта та предмета економічного аналізу від бажаного у статиці (порівняно з нормою, стандартом, планом, нормативом); динаміці; рейтинговій оцінці

Централізована

Діагностична

Деталізоване визначення ознак невідповідності досягнутого та базового стану об'єкта й предмета економічного аналізу (планового, попереднього, у конкурента, в середньому по галузі та ін.), визначення причин та наслідків

Децентралізована

Пошукова (цільова, тематична, проблемно-орієнтована)

Моніторинг за результатами оціночного аналізу. Виконання задач діагностичного аналізу. Проведення спеціальних досліджень, визначення глибинних резервів підвищення ефективності діяльності, обгрунтування заходів щодо їхньої реалізації

Змішана

Як видно з таблиці 5.1, кожна форма організації аналізу реалізує всі його функції, але у різних співвідношеннях (наприклад, пошукова функція превалює у централізованій формі, оціночна - у децентралізованій та ін.).

 
<<   ЗМІСТ   >>