Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Теорія "змішаної економіки"

Основи теорії "змішаної економіки" було закладено в кінці XIX століття німецькими теоретиками Шеффле та Вагнером[1].

У 20-х роках XX століття теорію "змішаної економіки" сформував ще один німецький дослідник Зомбарт [2]. У 50-60 роки розробку цієї теорії продовжили Чейз, Хансен, Дж.М. Кларк, Самуельсон та інші економісти [3].

У теорії "змішаної економіки" стверджується, що економіка розвинених ринкових країн в результаті зростання масштабів господарської діяльності та її часткового усуспільнення перетворилася із системи приватного підприємництва в систему "змішаної економіки", в якій поєднується приватний і державний сектори, що доповнюють один одного. Контроль над сучасною економікою здійснюється як суспільством (державою) - так званий "соціальний контроль", так і приватними "інституціями" з метою підвищення "соціального добробуту" нації. Це, на думку авторів теорії, дозволить забезпечити нециклічний розвиток економіки, високі та стійкі темпи економічного зростання.

Примітки

 • 1. Зокрема А. Шеффле, розглядаючи питання про колективну власність в процесі виробництва та принципи розподілу, називав соціалізмом всяке втручання держави в економічне життя. А. Вагнер, підкреслюючи залежність господарського життя від інститутів приватної власності, закликав до посилення ролі держави в економічній діяльності. Такий процес він називав державним соціалізмом і вважав обов'язком держави здійснювати заходи по покращенню стану робітників.
 • 2. Зомбарт стверджував, що суспільство у своєму розвитку прямує не до соціалізму, а до більш складної економічної системи, яка включає в себе як старі, так і нові форми господарства. Він прогнозував еволюційний шлях розвитку капіталізму до більш гармонійної і зрілої системи, позбавленої економічних криз, антагоністичних протиріч, яка буде базуватися на упорядкованому, планомірному типу господарства.
 • 3. Так, американський інституціоналіст Дж.М. Кларк розвивав ідею реформування капіталізму шляхом посилення суспільного контролю над економікою та формуванням змішаної економіки.

Самуельсон, зазначаючи, що економічний розвиток базується на раціональному виборі, вказував, що це вибір залежить від умов функціонування виробництва, тобто існуючого економічного порядку. Користуючись неоліберальним визначенням моделей організації економіки - ринкової та командної вважав, що їх поєднання дає феномен змішаної економіки, яка будується на основі ринкової організації господарських відносин та регулюючого впливу держави на економічні процеси.

Монетаризм: особливості теоретичних засад

Монетаризм - самостійна економічна течія, в основі якої лежить уявлення про грошову масу як визначальний фактор господарської кон'юнктури, рівня цін, обсягу доходу, зайнятості і макроекономічної рівноваги в цілому [1].

Основні постулати монетаризму [2]:

 • - методологія неопозитивізму [3];
 • - внутрішня стійкість ринкової економіки, її здатність до саморегулювання [4];
 • - розвиток кількісної теорії грошей, визнання їх нейтральності щодо реальних величин у довгостроковому періоді;
 • - грошова теорія економічного циклу та інфляції;
 • - стабільність функції попиту на гроші на основі теорії перманентного доходу;
 • - обгрунтування вертикальної довгострокової кривої Філліпса на основі природного рівня безробіття й теорії адаптивних очікувань;
 • - критика дискреційної кейнсіанської політики "точного настроювання" економіки і обгрунтування стабільної монетарної політики на основі "грошового правила".

Примітки

 • 1. Основоположником та інтелектуальним лідером сучасного монетаризму став американський економіст, Нобелівський лауреат Міілтон Фрідмен (1912-2006). Основні монетаристські ідеї М. Фрідмен виклав у у фундаментальній праці "Монетарна історія МША. 1867-1960", написаній у співавторстві з іншим представником чиказької школи - Ганною Шварц
 • 2. Шевченко О.О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії: Навч. посіб. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - С.47-48.
 • 3. Економічна теорія - передусім, наука позитивна, яка вивчає вплив на економічний розвиток усієї сукупності факторів і розглядає економіку такою, якою вона є насправді. Цінність економічної теорії визначається не реалістичністю її передумов, а точністю її прогнозів. Результатом теорії мають стати певні постулати, висновки, передбачення, що піддаються емпіричній перевірці, підтверджуються досвідом, є придатними для пояснення теперішнього розвитку й прогнозування майбутнього.
 • 4. Економіка є внутрішньо стійкою відносно деякого оптимального рівня виробництва, який визначається розвитком продуктивних сил, запасом ресурсів тощо. Цей оптимальний рівень виробництва не виключає наявності деякого безробіття, яка пов'язана з інституційними особливостями економіки, наприклад недостатньою гнучкістю заробітної плати тощо. Мова йде про так званий природний рівень безробіття. Досягнення оптимального рівня виробництва забезпечується дією механізму цін (відносних), який є ефективним способом алокації ресурсів. Втручання держави у цей механізм має бути мінімальним.
 
<<   ЗМІСТ   >>