Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Термінологічний словник за Темою 2

Акціонерне товариство — господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. За типом акціонерні товариства поділяються на публічні та приватні.

Асистенти — працівники, які беруть участь в окремій аудиторській перевірці, але самі не є аудиторами.

Аудитор (Auditor) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — термін "аудитор" вживається для зазначення: особи чи осіб, які проводять аудит, як правило, партнер із завдання або інші члени аудиторської групи із завдання чи залежно від обставин фірма. У разі, якщо МСА прямо передбачають, що вимога або відповідальність виконуватиметься партнером із завдання, вживають термін "партнер із завдання", а не "аудитор".

Аудиторська діяльність (згідно зі cm. 3 Закону України "Про аудиторську діяльність") — підприємницька діяльність, яка включає організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) і надання інших аудиторських послуг.

Аудиторська палата України (АПУ) — незалежний самостійний орган, створений шляхом делегування членів від Спілки аудиторів України та державних установ і відомств для забезпечення аудиторської діяльності в Україні; існує на засадах самоврядування і є юридичною особою.

Аудиторська фірма (Audit firm) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — див. Фірма.

Аудиторська фірма — юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність.

Аудиторський висновок — висновок, наданий в результаті незалежної аудиторської перевірки фінансової інформації (у редакції МСА 2010 р. замість поняття "аудиторський висновок" використовується поняття "аудиторський звіт").

Великого підприємництва суб'єкти (згідно з п. 3 cm. 55 Господарського кодексу України) — юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Види бухгалтерського обліку — фінансовий, управлінський та податковий облік.

Вища аудиторська установа — громадська установа країни, яка незалежно від того, як її названо, створено або організовано, відповідно до закону виконує найвищі аудиторські функції в інтересах громадськості цієї країни.

Головний аудитор — аудитор, який несе відповідальність за складання висновку про фінансові звіти суб'єкта господарювання, коли ці фінансові звіти включають фінансову інформацію про один чи кілька компонентів, перевірених іншим аудитором.

Група із завдання — весь персонал, що виконує завдання, включно з експертами, найнятими фірмою у зв'язку із цим завданням.

Економічна інформація — сукупність відомостей, що відображають економічні процеси. Джерелами інформації є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цінностей, коштів, товарних, фінансових та трудових ресурсів тощо.

Етика — норми поведінки, сукупність загальноприйнятих моральних правил, вимоги, які людина ставить перед собою або яких вимагає суспільство у певному середовищі, соціальній групі населення.

Значний ризик (Significant risk) — ідентифікований та оцінений ризик суттєвого викривлення, що, за судженням аудитора, потребує спеціального розгляду аудитором.

Іноземне підприємство — підприємство, в статутному фонді (капіталі) якого іноземна інвестиція становить сто відсотків.

Інший аудитор — аудитор (окрім головного аудитора), який несе відповідальність за складання висновку про фінансову інформацію компонента суб'єкта господарювання, і цей висновок входить до складу фінансових звітів, перевірених головним аудитором.

Кодекс етики професійних бухгалтерів (КЕПБ) (згідно з КЕПБ) — основа для етичних вимог (кодексу етики, детальних правил, рекомендацій, норм поведінки) до професіональних бухгалтерів у кожній країні; збірка правил та положень, якими, за законодавством України, необхідно користуватись при оцінці професійної етики аудитора.

Комерційна таємниця — право суб'єктів підприємницької діяльності не розголошувати, зберігати в таємниці відомості про власну діяльність чи діяльність з участю інших компаньйонів (виробнича, наукова, торговельна, фінансова та інша діяльність), якщо ці відомості можуть нанести фінансові, матеріальні чи моральні збитки.

Конфлікт — суперечливість у поглядах і відношеннях, зіткнення протилежних інтересів, гостра суперечка або це відсутність згоди і непоступливість між двома або більшою кількістю сторін, коли кожна з них визнає і відстоює лише свою позицію.

Мале підприємство (Smaller entity) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — суб'єкт господарювання, якому зазвичай властиві такі якісні характеристики:

  • а) володіння та управління зосереджено у невеликої кількості осіб (часто в руках однієї особи; це може бути фізична особа або інше підприємство, у власності якого перебуває суб'єкт господарювання, за умови, що власник демонструє відповідні якісні характеристики), а також:
  • б) одна або кілька з таких характеристик: і) прості та нескладні операції;

іі) спрощена система ведення обліку;

iii) незначна кількість напрямів економічної діяльності та мала кількість продукції за кожним із них;

iv) обмежена кількість засобів внутрішнього контролю;

v) небагато рівнів управлінського персоналу з повноваженнями щодо широкого кола засобів контролю; або

vi) нечисленний персонал з широким колом обов'язків для багатьох працівників.

Ці якісні характеристики не є вичерпними, вони притаманні не тільки малим підприємствам, а малі підприємства, в свою чергу, не обов'язково мають демонструвати всі наведені характеристики.

Малого підприємництва суб'єкти (згідно з п. 3 cm. 55 Господарського кодексу України) — фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці та юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України.

Мікропідприємництва суб'єкти (згідно з п. 3 cm. 55 Господарського кодексу України) — фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку як фізичні особи — підприємці та юридичні особи — суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

Наукова організація праці (НОП) — система заходів, що забезпечує підвищення ефективності функціонування живої праці на основі сучасних досягнень науки і техніки.

Об'єктивність — реальність, неупередженість, відповідність об'єктивній дійсності.

Партнер (Partner) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг)

— будь-яка особа, уповноважена приймати від імені фірми зобов'язання щодо виконання завдання з надання професійних послуг.

Персонал (Personnel) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — партнери та інші працівники.

Підприємство з іноземними інвестиціями — це підприємство, в статутному фонді (капіталі) якого іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків.

Посадова інструкція — документ, що розробляється відділом кадрів (службою управління персоналом) або керівником структурного підрозділу (начальником відділу) та затверджується керівником підприємства, в якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи.

Практик — професійний практикуючий бухгалтер.

Працівники (Staff) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг)

— фахівці, крім партнерів, включаючи будь-яких експертів, яких наймає фірма.

Професійний бухгалтер (Professional accountant) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — особа, яка є членом організації МФБ (Міжнародної федерації бухгалтерів).

Професійний практикуючий бухгалтер (Professional accountant in public practice) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — професійний бухгалтер незалежно від класифікації обов'язків (наприклад, аудит, податкова сфера чи консультаційні послуги) у фірмі, що надає професійні послуги. Цей термін також використовують стосовно фірми професійних практикуючих бухгалтерів.

Професійні стандарти (Professional standards) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — Міжнародні стандарти аудиту (MCA) та відповідні етичні вимоги.

Регіональні відділення (РВ) на правах уповноважених представництв АПУ — структурні підрозділи АПУ без прав юридичної особи.

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів (згідно зі cm. 11 Закону України "Про аудиторську діяльність") — база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально як фізичні особи-підприємці.

Ротація — рух, переміщення, зміна місцезнаходження певного об'єкту або особи.

Середнього підприємництва суб'єкти (згідно з п. 3 cm. 55 Господарського кодексу України) — інші суб'єкти господарювання, крім суб'єктів мікро-, малого та великого підприємництва.

Сертифікат аудитора (згідно зі cm. 4 Закону України "Про аудиторську діяльність") — документ, який визначає кваліфікаційну придатність фізичної особи на зайняття аудиторською діяльністю на території України; він має відповідну серію та номер, виданий конкретній фізичній особі Аудиторською палатою України,

Сертифікат аудитора (згідно з додатком № 1 до Положення про сертифікацію аудиторів) — це офіційний документ, який засвідчує рівень професійних знань, необхідних для здійснення аудиту підприємств різних форм власності на території України.

Сертифікація аудиторів (згідно зі cm. 10 Закону України "Про аудиторську діяльність") — визначення кваліфікаційної придатності аудиторів на зайняття аудиторською діяльністю.

Спеціалізація — зосередження діяльності на відносно вузьких напрямках, окремих технологічних операціях або видах продукції; набуття спеціальних знань, навичок у певній галузі; поділ праці за її окремими видами та формами.

Спеціалізовані аудиторські фірми — фірми, які виконують більш вузьке коло робіт і спеціалізуються в основному на аудиті фінансової звітності та наданні аудиторських послуг.

Спеціаліст — людина, яка володіє спеціальними знаннями, навичками, досвідом роботи в певній галузі діяльності та отримала повну вищу освіту за певною спеціальністю.

Спілка аудиторів України (САУ) — об'єднання аудиторів на професійній основі.

Структура — внутрішня будова чогось, певний взаємоув'язка складових цілого; склад, побудова економічного об'єкта.

Товариство з обмеженою відповідальністю — господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів.

Універсальні аудиторські фірми — фірми, які одночасно можуть займатися декількома (всіма) видами аудиторської діяльності, керуючись чинним законодавством.

Управлінський персонал (Management) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — особа (особи), які несуть адміністративну відповідальність за ведення діяльності суб'єкта господарювання. Для деяких суб'єктів господарювання в певних юрисдикціях до складу управлінського персоналу входять деякі чи всі ті, кого наділено найвищими повноваженнями, наприклад члени ради керуючих або власник-менеджер.

Фінансова звітність (Financial statements) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — структуроване подання історичної фінансової інформації, включаючи відповідні примітки, яке призначене повідомляти про економічні ресурси або зобов'язання суб'єкта господарювання на певний момент часу або про зміни у них за період часу відповідно до концептуальної основи фінансової звітності. Відповідні примітки складаються, як правило, зі стислого викладу суттєвих облікових політик та іншої пояснювальної інформації. Термін "фінансова звітність" означає, як правило, повний комплект фінансової звітності, визначений за вимогами застосовної концептуальної основи фінансової звітності, проте може також означати окремий фінансовий звіт.

Фірма (Firm) (Аудиторська фірма) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — одноосібний фахівець-практик, партнерство, корпорація або інша організація професійних бухгалтерів.

Штатний розпис (розклад) — документ, що встановлює для конкретної установи, організації або підприємства структуру адміністративно-управлінського апарату, штат і посадові оклади.

Штатні працівники — професіонали, крім партнерів, включаючи будь-яких експертів, яких наймає фірма.

 
<<   ЗМІСТ   >>