Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка та фінанси підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Загальна характеристика та методи вимірювання продукції, яку виготовляє та реалізує підприємство

Головний зміст кінцевої стратегії підприємства зводиться до пристосування свого виробництва до потреб покупців. Це означає, що необхідно визначати номенклатуру продукції, що виробляється, оптимізувати її склад, співвідношення, обсяги з метою отримання максимального прибутку.

Продукцією називають продукт виробництва в речовій або інформаційній формах, найчастіше в предметному вигляді, який кількісно вимірюється в натуральному і грошовому вираженні.

Номенклатура й асортимент продукції, яка випускається підприємством, визначається відповідно до плану продажу.

Номенклатура продукції - це перелік виробів, які треба виготовити на підприємстві в плановому періоді.

Асортимент продукції характеризує співвідношення питомої ваги окремих видів виробів у загальному випуску продукції.

Вартісне вираження обсягу виробництва визначається показниками товарної, реалізованої, валової та чистої продукції.

Товарна продукція — це продукція, прийнята відділам технічного контролю і здана на склад готової продукції.

Вона включає до свого складу всю виготовлену в плановому або попередньому періодах продукцію, що відповідає стандартам, технічним умовам, упакована і підготовлена до реалізації:

де 777—товарна продукція, грн.; ГП- готова продукція, грн.;

Н- напівфабрикати, які поставляються на сторону, грн.; П - послуги промислового характеру, грн.; Т - товари широкого вжитку, грн.;

Ра - роботи з капітального будівництва, які виконуються власниками, грн.;

П - продукція допоміжних господарств, призначена для реалізації "на сторону", грн.;

Р - середні та капітальні ремонти, що виконуються власними силами, грн.

Реалізована продукція - це продукція, доставлена споживачам, гроші за яку надійшли на розрахунковий рахунок постачальника.

Відповідно до чинного в Україні законодавства з метою оподаткування датою реалізації вважається дата передачі права власності на вказану продукцію незалежно від строків здійснення оплати. Отже, законодавством України встановлено поняття реалізованої продукції, яке не включає ознаки оплати продукції, тобто реалізованою вважається передана покупцю продукція без урахування того, оплачена вона чи ні. При цьому вказується, що таке поняття реалізованої продукції встановлено "з метою оподаткування". У цій ситуації підприємства змушені не відвантажувати продукцію без попередньої оплати.

Товарна і реалізована продукція за своїм складом однорідні. Кількісно вони відрізняються на величину зміни залишків нереалізованої готової продукції на початок і кінець планового періоду.

де РП - реалізована продукція, грн.;

З - залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду, грн.;

З' — залишки нереалізованої продукції на кінець планового періоду, грн.;

ВЗ^ - залишки продукції відвантаженої, за яку термін оплати не настав на початок планового періоду, грн.;

33ж - залишки продукції на відповідальному зберіганні у покупців на кінець планового року, грн.

Валова продукція - це вартість усіє! продукції підприємства незалежно від ступеня її готовності.

До складу готової продукції входить товарна продукція і зміни залишків незавершеного виробництва. Незавершене виробництво - це незакінчена у виготовленні продукція, що знаходиться в процесі виробництва на різних його стадіях.

Валова продукція розраховується за формулою:

де ВП - валова продукція, грн.;

НВк - величина незавершеного виробництва на кінець планового періоду, грн.;

НВи величина незавершеного виробництва на початок планового періоду, грн.

Незавершене виробництво на початок планового періоду враховується за його фактичною величиною.

Незавершене виробництво на кінець планового періоду (НВ) розраховується, виходячи з обсягу випуску продукції в плановому періоді ), тривалості її виробничого циклу, у днях (ґ ), коефіцієнта готовності незавершеного виробництва а) і тривалості планового періоду, у днях СД)

Величина незавершеного виробництва у вартісному виразі (по виробничій собівартості) може бути також розрахована на основі середньодобового випуску виробів в натуральному виразі (В/7 с и .) виробничої собівартості виробів (СД тривалості '6с виробничого циклу, у днях (/) і коефіцієнта наростання витрат (АГ^) за такою формулою:

Коефіцієнт наростання витрат (АГ^) - це відношення середньої собівартості виробу в незавершеному виробництві до собівартості готового виробу. Мається на увазі, що на початку виробничого циклу витрачається частина основних матеріалів (ОМ) а наступні витрати наростають рівномірно і тоді величина К може розраховуватися за такою формулою:

де г- питома вага первісних матеріальних витрат у собівартості виробів.

Чиста продукція визначається або як валова продукція за мінусом матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань, або як сума заробітної плати, яка витрачена на створення продукції, та прибутку підприємства від продажу виготовлених товарів.

 
<<   ЗМІСТ   >>