Повна версія

Головна arrow Логіка arrow Логіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ПРЕДМЕТ І ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ Поняття мислення Мислення і мова Поняття форми мислення і закони мислення Істинність і правильність мислення Мова логіки Логіка як наука Логіка формальна й діалектична Значення логіки для судового пізнання ПОНЯТТЯ Загальна характеристика поняття Поняття і слово Зміст і обсяг поняття Зміст поняття і склад злочину Логічна сутність кримінально-правової кваліфікації злочину Види понять Відношення між поняттями Відношення тотожності Відношення підпорядкування Відношення перехрещення Відношення супідрядності Відношення суперечності Відношення протилежності (супротивності) Операції над поняттями Узагальнення і обмеження понять ВИЗНАЧЕННЯ І ПОДІЛ ПОНЯТЬ 3.1. Сутність визначення Види визначеньГенетичне визначенняІнші способи визначенняНомінальні визначення Правила визначення і помилки, можливі при визначенні Поділ понять Правила поділу Види поділу понять Класифікація СУДЖЕННЯ Загальна характеристика суджень Структура судження Судження і речення Про роль запитання в судовому пізнанні Просте судження, види і структура Категоричні судження, їх види Розподіленість термінів у судженнях Логічні змінні та логічні постійні Судження і пропозиційна функція Поняття про квантори Поділ суджень за модальністю Відношення між судженнями. Види відношень СКЛАДНІ СУДЖЕННЯ Умовне судження Єднальні (кон'юнктивні) судження Розподільні (диз'юнктивні) судження Логічна структура суджень і тлумачення норм права ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ Загальна характеристика основних законів логіки Закон тотожності Закон суперечності Закон виключеного третього Закон достатньої підстави Значення законів логіки для судового дослідження УМОВИВІД. БЕЗПОСЕРЕДНІ УМОВИВОДИ Загальна характеристика умовиводів Безпосередні умовиводи ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ Загальна характеристика дедуктивних умовиводів Категоричний силогізм, його визначення і склад Аксіома силогізму Загальні правила категоричного силогізму Фігури і модуси категоричного силогізму Категоричні силогізми з виділяючими засновками Категоричні силогізми, в яких більшим засновком є судження-визначення Категоричні силогізми, побудовані із суджень можливості Категоричні силогізми з імовірними засновками Логічні помилки, які трапляються в категоричних силогізмах ДЕДУКТИВНІ УМОВИВОДИ Умовно-категоричний силогізм Висновки із еквівалентних і одиничних умовних суджень Суто умовний силогізм Роль умовних умовиводів в аналізі й оцінці судових доказів Розподільно-категоричний силогізм Умовно-розподільний силогізм Скорочені силогізми Складні і складноскорочені силогізми Умовиводи із суджень із відношеннями ІНДУКТИВНІ УМОВИВОДИ Поняття про індукцію Індукція в судовому пізнанні Спостереження та експеримент Повна індукція Неповна індукція Індукція через простий перелік Індукція через простий перелік у судовому дослідженні Індукція через відбір фактів, які виключають випадкові узагальнення Наукова індукція Методи встановлення причинних зв'язків між явищамиПричинний зв'язок явищМетод єдиної схожостіМетод єдиної різниціСполучений метод схожості і різниціМетод остач Зв'язок індукції і дедукції АНАЛОГІЯ Поняття і структура умовиводів за аналогією Аналогія в судовому пізнанні ДОВЕДЕННЯ І СПРОСТУВАННЯ Поняття доведення Логічне доведення і судовий доказ Побудова доведенняТеза доказуАргументиДемонстрація Види доведення Поділ доведень на прямі й непрямі у логіці та кримінальному процесі Спростування Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в доведеннях ГІПОТЕЗА Поняття гіпотези і її структура Види гіпотез Версія в судовому дослідженні Висування версій Перевірка версій
 
>>