Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торгівлі

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Економіка торгівлі як галузева економічна наука Предмет курсу, його завдання в підготовці економічних кадрів, формуванні в них сучасного економічного мислення Зміст, структура, послідовність вивчення та зв'язок курсу з іншими економічними дисциплінами Порядок вивчення і форми навчальної роботи над курсамиТОРГІВЛЯ В ПЕРІОД РОЗБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Економічна сутність, соціально-економічні форми, роль і значення торгівлі в народногосподарському комплексі країни Суть, природа торгівлі та її місце в народному господарстві держави Економічні передумови виникнення і розвиток торгівлі. Торгівля як форма товарного обігу Місце торгівлі в розвитку товарно-грошових відносин у період функціонування ринку Торгівля як галузь господарювання Торгівля в системі ринкових відносин Органи керівництва торгівлею Організаційні форми торгівлі Функції торгівлі й товарного обертання Вплив торгівлі на розвиток виробництва в ринкових умовах господарювання Торгівля — зв'язкова ланка між виробництвом і споживанням Удосконалення взаємовідносин торгівлі з виробництвом Роль торгівлі у формуванні розумних потреб споживачів Споживчий ринок товарів і послуг Ринок товарів народного споживання та особливості його розвитку в сучасних умовах Товарні ринки як економічна категорія Характеристика ринку товарних ресурсів в Україні Проблеми становлення національного ринку Споживання і купівельна спроможність населення Споживач — центральна фігура у ринкових відносинах. Споживання і потреби, їх суть і економічна характеристика Основні тенденції розвитку народного споживання Попит і товарна пропозиція. Попит як форма прояву потреби, як елемент ринку Фактори, що впливають на попит і пропозицію Товарні ресурси предметів споживання. Ціна як елемент взаємодії пропозиції та попиту Поняття товарних ресурсів, класифікація, джерела їх створення (формування) Баланси ресурсів товарів народного споживання, їх роль у прогнозуванні та плануванні внутрішнього ринку товарів народного споживання Ціна як важіль економічного впливу на розвиток економіки ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Роздрібні торгові підприємства, їх характеристика Особливості функціонування роздрібних торгових підприємств Підприємства, засновані на приватній власності. Підприємства, що засновані на колективній власності. Підприємства, засновані на загальнодержавній власності. Підприємства, засновані на комунальній власності. Стан, розміщення, розвиток та ефективність використання підприємств роздрібної торгівлі Спеціалізація торгової мережі як шлях до ефективної боротьби за покупця Товарооборот торгових підприємств Соціально-економічна характеристика роздрібного товарообороту Сутність значення товарообороту підприємства як економічної категорії та показника діяльності Склад і структура роздрібного товарообороту Товарооборот роздрібних торгових підприємств Взаємозв'язок ринку споживчих товарів та товарообороту Місце роздрібного товарообороту в процесі ринкових відносин Основні тенденції розвитку товарообороту в умовах переходу до ринку Класифікація товарообороту роздрібних торгових підприємств Показники роздрібного товарообороту, їх взаємозв'язок та місце у плані економічного і соціального розвитку підприємства Фактори, що визначають обсяги, структуру та перспективи розвитку роздрібного товарообороту підприємства Класифікація факторів Характеристика окремих факторів, що визначають обсяги та структуру роздрібного товарообороту Вплив факторів на обсяг реалізації товарів та управління роздрібним товарооборотом Використання результатів вивчення факторів у процесі управління товарооборотом Обґрунтування обсягу роздрібного товарообороту на плановий період, вибір пріоритетної мети, аналіз обсягу і структури реалізації товарів Вихідні передумови, принципи та порядок розробки стратегії розвитку товарообороту підприємства Аналіз обсягу та структури товарообороту підприємства Методика аналізу роздрібного товарообороту підприємства та характеристика його іміджу Планування показників роздрібного товарообороту підприємства Обгрунтування планового обсягу реалізації товарів Методи планування роздрібного товарообороту Асортиментна політика торгового підприємства та методичні основи формування асортименту товарів Поточне планування та стратегічне регулювання асортиментної структури роздрібного товарообороту Характеристика товарних запасів та основні етапи їх формування Суть та склад товарних запасів торгового підприємства Показники, що характеризують стан товарних запасів торгового підприємства Фактори, що визначають розмір та швидкість обороту товарних запасів Нормування і планування товарних запасів Необхідність, принципи та значення нормування товарних запасів Планування обсягу товарних запасів, оперативне регулювання та контроль за утворенням товарних запасів Оптова торгівля як форма товарного обігу Місце оптової торгівлі у формуванні товарного забезпечення та її організаційна побудова Передумови та зміст стратегії формування товарного забезпечення оптової торгівлі Планування обсягу та структура надходження (закупівлі) товарів Порядок узгодження та укладання угоди на закупівлю товарів і контроль за виконанням договорів та надходженням товарів Товарооборот оптових підприємств Суть, функції оптового товарообороту, його стан та напрями розвитку Показники оптового товарообороту та мета їх аналізу. Методика аналізу плану оптового товарообороту Особливості та вихідні передумови планування оптового товарообороту Нормування товарних запасів і визначення обсягів надходження товарних ресурсів Товарооборот місцевих ринків Суть, об'єктивна потреба та особливості торгівлі на місцевих ринках Роль місцевих ринків у суспільному відтворенні й товарообороті країни Аналіз обсягів реалізації товарів на місцевих ринках Вплив ціни на попит і пропозицію та рівень споживання різних товарів у конкретному регіоні Перспективи розвитку товарообороту місцевих ринків ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Персонал торгових підприємств і його матеріальне стимулювання Ринок праці та його особливості Праця як засіб існування і життєва потреба, її соціально-економічна суть Особливості поділу праці в умовах переходу до ринку Ринок праці як економічна категорія, його кількісний та якісний аспекти. Відкритий і прихований, офіційний та неофіційний ринки праці Сегментація ринку праці та проблеми його вдосконалення Трудові ресурси (персонал) торгового підприємства Характеристика персоналу торгового підприємства Продуктивність праці працівників торгового підприємства, система показників, методи оцінки та резерви зростання Система організації оплати праці Вибір форми та системи організації заробітної плати Економічне обгрунтування розмірів тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок та система додаткового стимулювання персоналу. Основні елементи преміювальної системи Види заробітної плати та їх характеристика Аналіз і планування показників з праці і заробітної плати працівників торгових підприємств Аналіз формування та використання фонду оплати праці торгового підприємства Характеристика плану з праці торгового підприємства та методика його розробки Особливості коригування чисельності персоналу та планування коштів на оплату праці Матеріальні ресурси торгових підприємств Основні фонди торгового підприємства. Класифікація, оцінка, аналіз Поняття основних фондів та їх економічна характеристика Класифікація основних фондів та їх структура Оцінка та відтворення основних фондів підприємства Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торгового підприємства Планування розвитку матеріально-технічної бази торгівлі Визначення розміру потреби у прирості основних засобів Форми задоволення потреби у прирості основних засобів, раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства та оптимізація термінів їх експлуатації Обгрунтування ремонтної політики підприємства ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Доходи торгових підприємств споживчої кооперації, особливості їх утворення і використання Доходи торгових підприємств, їх характеристика та резерви збільшення Поняття доходів торгових підприємств Склад та джерела утворення доходів торгового підприємства Характеристика доходів торгового підприємства Фактори, які визначають розмір доходів торгового підприємства, резерви їх збільшення—3. Аналіз, прогнозування і планування доходів підприємств та їх особливості в сучасних умовах Стратегія аналізу доходів Передумови та методичні підходи до аналізу доходів підприємства Аналіз доходів підприємства Методи обгрунтування плану-прогнозу доходів торгового підприємства Прогнозування і планування доходів торгових підприємств і напрями їх збільшення Витрати обігу торгових підприємств Економічна характеристика витрат підприємств і тенденції їх зміни Поняття затрат і витрат обігу торгового підприємства Класифікація витрат обігу Показники, що характеризують витрати обігу Регулювання витрат торгового підприємства з допомогою номенклатури статей Номенклатура витрат обертання та їх характеристика Фактори, що визначають розмір витрат обігу торгового підприємства Нормування витрат обертання як нормативна база їх прогнозування Методичні підходи до розробки планів-прогнозів витрат обертання Аналіз, прогнозування і планування витрат підприємства Передумови та методичні підходи до аналізу і планування витрат обігу торгового підприємства Аналіз витрат обертання торгового підприємства Прогнозування і планування витрат обертання торгового підприємства (за загальним обсягом і окремими статтями) Прибуток і рентабельність підприємств споживчої кооперації Прибуток і рентабельність від торгової діяльності Економічний зміст прибутку торгового підприємства та джерела його утворення Рентабельність торгового підприємства та показники, що її характеризують Фактори, що формують прибутки і рентабельність торгового підприємства Аналіз і планування прибутків і рентабельності підприємств Стратегія аналізу і планування прибутку підприємства Аналіз прибутковості торгового підприємства та оцінка факторів, що впливають на неї Обґрунтування прогнозу і плану прибутку підприємства Розподіл та використання прибутку підприємства. Планування розподілу прибутку Економічна ефективність господарської діяльності кооперативних підприємств Поняття ефективності господарювання Показники ефективності господарської діяльності підприємства Оцінка соціальної ефективності ЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА Конкурентне середовище як системна категорія та його складові Конкурентна політика та ефективність діяльності торговельного підприємства Особливості формування конкурентної політики в період глобалізації Механізм забезпечення конкурентоспроможності торговельного підприємства та його складові Конкуренція як засіб анти монопольного регулювання товарних ринків і місце в ньому держави МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Механізм управління сталим розвитком торгівлі Реформування торгівлі на основі концепції сталого розвитку Перспективи інтеграції України до Світової організації торгівлі
 
>>