Повна версія

Головна arrow Право arrow Господарське право України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні підстави здійснення господарської діяльності ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Господарське право як галузь права Принципи господарського права Господарська діяльність: поняття і види Особливості здійснення підприємницької діяльності Господарські відносини та їх правове регулювання. Ознаки та види господарських правовідносин Методи господарського права Система господарського права Система джерел господарського права України. Господарсько-правові акти та їх види Конституційне регулювання відносин у сфері господарювання Міжнародно-правове регулювання господарських правовідносин Регулювання відповідних відносин на основі кодифікованих нормативно-правових актів (кодексів), законів та інших актів, що мають силу закону Регулювання господарських відносин підзаконними нормативними актами Роль судової практики для вдосконалення господарського законодавства ДЕРЖАВА, МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Державна регуляторна політика у сфері господарювання, її цілі та завдання Прогнозування та планування економічного і соціального розвитку Засоби державного регулювання господарських відносин Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю Особливості управління господарською діяльністю у державному секторі економіки ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Загальна характеристика суб'єкта господарювання Установчі документи суб'єктів господарювання - юридичних осіб Класифікація суб'єктів господарської діяльності Правовий статус юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів Характеристика правового статусу громадянина-підприємця ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ Поняття та характерні риси підприємств. Види підприємств Особливості правового становища державних і комунальних підприємств Підприємства колективної власності Приватні підприємства Правове становище орендних підприємств в Україні ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ Поняття, види та основи функціонування господарських товариств Установчі документи господарських товариств Особливості правового статусу акціонерного товариства - публічного та приватного Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю Поняття і сутність повного і командитного господарських товариств ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Суб'єкти процесу державної реєстрації Вимоги до оформлення документів, які подаються державному реєстратору (ст. 8 Закону) Заміна свідоцтва про державну реєстрацію Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Ліцензування окремих видів господарської діяльності як умова здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання Порядок отримання ліцензії, переоформлення та отримання дублікату ліцензії Відповідальність за правопорушення у сфері ліцензування господарської діяльності ПАТЕНТУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Загальна характеристика патентування окремих видів підприємницької діяльності Особливості діяльності без патенту Умови отримання патенту на торговельну діяльність Отримання патенту для надання побутових послуг Порядок отримання патенту для заняття торгівлею готівковими валютними цінностями Умови отримання патенту для грального бізнесу Відповідальність за правопорушення у сфері патентування підприємницької діяльності Особливості формування та використання майна суб'єкта господарювання ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Правовий режим майна суб'єктів господарювання Право власності - основне речове право у сфері господарювання Організаційно-засновницькі повноваження власника Право господарського відання Право оперативного управління Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання Особливості використання майна за договорами оренди та лізингу МАЙНОВА ОСНОВА ГОСПОДАРЮВАННЯ Майно у сфері господарювання Джерела формування майна суб'єктів господарювання Прибуток суб'єкта господарювання Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання Корпоративні права Використання природних ресурсів у сфері господарювання Регулювання відносин використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності Право суб'єктів господарювання щодо комерційної таємниці ЗВІТНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Загальна характеристика звітності підприємства Затвердження звітів вищим органом управління господарського товариства Власна звітність, консолідована та загальна. Звітність холдингової компанії Звітний період: поняття та види Проведення інвентаризації: умови та порядок. Підстави проведення обов'язкової інвентаризації КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ Поняття корпоративних прав Права та обов'язки учасників (засновників) господарських товариств Корпоративне управління та його особливості у різних видах господарських товариств. Органи управління Захист прав корпоративного учасника Рейдерство та грінмейл як види втручання у діяльність товариства Методи захисту компаній від спроб корпоративного захоплення АНТИМОНОПОЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО Антимонопольні органи та їх компетенція Загальна характеристика антимонопольного законодавства Законодавча заборона зловживанням монопольним становищем на ринку Заборона антиконкурентних узгоджених дій Дискримінація підприємців органами влади та відповідальність за неї Санкції за порушення антимонопольного законодавства ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАХИСТ ВІД НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ Поняття та види недобросовісної конкуренції Неправомірне використання ділової репутації підприємців Створення підприємцем перешкод у конкуренції Незаконний збір, розголошення та використання комерційної таємниці Майнова відповідальність за порушення законодавства про недобросовісну конкуренцію КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Правове регулювання контролю за підприємницькою діяльністю Поняття, види і форми контролю в Україні. Особливості і види адміністративного контролю. Відмінність ревізії від перевірки Правові форми парламентського контролю Правові форми судового контролю Взаємодія контрольних органів. Підстави проведення контролю Контроль споживача і органів місцевого самоврядування. Самоконтроль і його форми Повноваження контролюючих органів Права підконтрольного під час здійснення контролю. Порядок оскарження незаконних дій органів контролю і їх посадових осіб БАНКІВСЬКІ РАХУНКИ: ВИДИ, УМОВИ ЇХ ВІДКРИТТЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ Банківський рахунок. Види банківських рахунків Основний рахунок підприємства. Розрахунковий рахунок Депозитний рахунок Рахунки для коштів з цільовим призначенням Порядок відкриття рахунка в іноземній валюті, в іноземному банку РОЗРАХУНКИ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ Готівкові кошти на підприємстві. Умови обігу готівкових коштів Контроль за дотриманням суб'єктом господарювання вимог законодавства про використання готівкових коштів Безготівкові форми оплати. Особливості використання різних видів документів у безготівкових розрахунках: векселя, чека, акредитива, доручення, вимоги-доручення Умови отримання ліцензії на здійснення операцій в іноземній валюті Наслідки порушення правових норм НБУ у сфері розрахунків іноземною валютою Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Загальні положення про господарські зобов'язання Види зобов'язань: майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні Підстави виникнення господарських зобов'язань Умови припинення господарських зобов'язань Загальні умови укладення договорів, що породжують господарські зобов'язання Істотні умови господарського договору Види господарських договорів 20. ГОСПОДАРСЬКИЙ ДОГОВІР Законодавство про господарські договори Правові вимоги до змісту господарського договору Правові вимоги до форми господарського договору Особливості укладення попередніх договорів Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням Укладення господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових та типових договорів. Господарські договори, що укладаються на біржах, ярмарках та публічних торгах Порядок укладання господарських договорів (традиційний, конкурентні способи, шляхом переговорів) ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНИХ відносин Порядок зміни та розірвання господарських договорів Припинення господарських договорів Належне виконання господарських договорів Господарсько-правові засоби забезпечення належного виконання господарських зобов'язань ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ В ОКРЕМИХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин Види господарської діяльності та їх класифікація Державна система класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації, класифікація видів економічної діяльності (НВЕД) Галузі народного господарювання та їх класифікація Галузі сфери матеріального та нематеріального виробництва. Продукція виробничо-технічного призначення та вироби народного споживання ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття господарсько-торговельної діяльності Правова забезпеченість господарсько-торговельної діяльності Окремі види господарсько-торговельної діяльності (поставка, контрактація сільськогосподарської продукції, енергопостачання, біржова торгівля, оренда майна та лізинг, міна (бартер), зберігання) КОМЕРЦІЙНЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО (АГЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ) У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Агентська діяльність. Підстави виникнення агентських відносин Законодавство про комерційне посередництво у сфері господарювання Агентський договір та його зміст Немонопольні та монопольні агентські відносини Передача прав комерційного агента Розрахунки в агентських відносинах Нерозголошення конфіденційної інформації комерційним агентом. Відповідальність за порушення агентського договору Припинення агентського договору ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ Перевезення вантажів як вид господарської діяльності Договір перевезення вантажу Прийняття вантажу до перевезення та отримання вантажу в пункті призначення. Зміни умов перевезення Відповідальність за порушення умов договору перевезення Порядок вирішення спорів щодо перевезень Договір транспортного експедирування ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ Підрядні відносини у капітальному будівництві Сторони договору підряду на капітальне будівництво: замовник, генеральний підрядник та субпідрядник Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво Умови укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво Договір підряду на проведення дослідних та проектних робіт БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СТРАХУВАННЯ Фінансова діяльність суб'єктів господарювання Правовий статус банків. Система банків України Організаційно-правові форми банків. Державні та кооперативні банки Банківські операції. Депозитні та розрахункові операції банків. Відповідальність за порушення строків розрахунків. Кредитування господарської діяльності Страхування у сфері господарювання. Суб'єкти страхової діяльності у сфері господарювання Законодавство про страхування у сфері господарювання. Договір страхування ПОСЕРЕДНИЦТВО У ЗДІЙСНЕННІ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. АУДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Посередництво, пов'язане з випуском та обігом цінних паперів Ліцензування посередницької діяльності у сфері випуску та обігу цінних паперів. Умови, за яких не допускається здійснення посередницької діяльності Укладення правочинів з цінних паперів Поняття фондової біржі. Законодавство, що регулює діяльність фондової біржі. Особливі умови припинення діяльності фондової біржі Поняття аудиту. Аудиторська діяльність Суб'єкти аудиторської діяльності: аудитор та аудиторська організація Аудиторська палата України ВИКОРИСТАННЯ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ) Договір комерційної концесії Порядок укладання та зміст договору комерційної концесії. Форма і реєстрація договору комерційної концесії. Комерційна субконцесія Права та обов'язки сторін за договором комерційної концесії. Винагорода за договором комерційної концесії Відповідальність правоволодільця за вимогами, що висуваються до користувача Спеціальні режими господарювання. відповідальність у сфері господарської діяльності ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття інноваційної діяльності Види та форми інвестування інноваційної діяльності Інвестування інноваційної діяльності Державне регулювання інноваційної діяльності Державні гарантії інноваційної діяльності Договір на створення та передачу науково-технічної продукції Державна експертиза інноваційних проектів ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття і правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) Суб'єкти ЗЕД. Правила ІНКОТЕРМС Ліцензування та квотування ЗЕД Правовий режим іноземних інвестицій: поняття та форми здійснення іноземних інвестицій Оцінка іноземних інвестицій. Державна реєстрація та гарантії захисту іноземних інвестицій ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІНШИХ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Концесійна діяльність в Україні. Законодавство про концесію Принципи концесійної діяльності Договір комерційної концесії та концесійний договір Припинення діяльності підприємства, майно якого передається в концесію Спеціальні (вільні) економічні зони (СЕЗ): поняття, територія і статус Види СЕЗ Державні гарантії інвестицій у СЕЗ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин Господарські санкції як правові засоби відповідальності у сфері господарювання Підстави господарсько-правової відповідальності Зменшення розміру та звільнення від відповідальності Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності Види санкцій. Господарські санкції (договірні): відшкодування шкоди, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції Адміністративно-господарські санкції Кримінальна відповідальність у сфері господарювання ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Способи захисту прав суб'єктів господарювання. Досудове врегулювання господарських спорів Виконавчий напис нотаріуса Вирішення справ господарським судом Третейський суд у спорах суб'єктів господарської діяльності. Порядок виконання судових рішень ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Підстави припинення суб'єктів господарювання. Форми реорганізації: виділення, поділ, перетворення, приєднання, злиття Державна реєстрація припинення юридичної особи Зняття з обліку в органах державної податкової служби Зняття з обліку в органах Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та тимчасової втрати працездатності Порядок закриття рахунків в установах банку Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА Неплатоспроможність суб'єкта підприємництва Особи, що беруть участь у провадженні справи про банкрутство Державна політика з питань банкрутства Процедури, що застосовуються щодо неплатоспроможного боржника та його майнові активи Відповідальність за порушення законодавства про банкрутство
 
>>