Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Статистика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИКИ Загальне поняття статистики, її галузі Статистичні сукупності Предмет статистки Предмет статистики як суспільної науки Предмет математичної статистики, її місце в системі статистичних дисциплін Метод статистики СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ Поняття статистичного спостереження, основні вимоги щодо його здійснення Програма статистичного спостереження Організаційний план статистичного спостереження, забезпечення точності даних Організаційні форми, види і способи статистичного спостереження Помилки статистичного спостереження. Способи контролю інформації ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ Зміст і завдання статистичного зведення Статистичне групування, його суть, завдання і види Методологія статистичних групувань УЗАГАЛЬНЮЮЧІ СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ Абсолютні показники, їх значення Відносні показники, їх види і форми Середні величини як характеристики ряду Умови наукового застосування статистичних показників АНАЛІЗ РЯДІВ РОЗПОДІЛУ Поняття про статистичні ряди розподілу Графічне зображення рядів розподілу. Основні форми статистичних розподілів Варіація ознак. Показники варіації Найважливіші математичні властивості дисперсії Загальна, міжгрупова і внутрішньогрупова дисперсія Дисперсія альтернативних ознак Моменти статистичного розподілу Характеристика асиметрії і ексцесу АНАЛІЗ ПОДІБНОСТІ РОЗПОДІЛІВ Статистична оцінка параметрів розподілу Закони розподілу вибіркових характеристик Загальне поняття законів розподілу Нормальний розподіл Розподіл Стьюдента Розподіл Хі- квадрат Розподіл Фішера - Снедекора СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ Дисперсійний аналіз Загальнотеоретичні основи дисперсійного методу аналізу Алгоритми рішення дисперсійних моделей Аналіз абсолютних змін досліджуваної ознаки Можливості і обмеження застосування дисперсійного методу в статистико-економічному аналізі Кореляційно-регресійний аналіз Загальнотеоретичні основи кореляційно-регресійного методу аналізу Рівняння регресії, визначення його параметрів Криволінійна регресія Множинна кореляція Загальнотеоретичні передумови застосування методів кореляційно-регресійного аналізу економічних явиш Логіка побудови множинних кореляційно - регресійних моделей АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ДИНАМІКИ Статистичні ряди динаміки, основні правила їх побудови Види рядів динаміки, їх аналітичні показники АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА КОЛИВАНЬ Прийоми аналітичного вирівнювання рядів динаміки Статистичні прийоми виміру сезонних коливань Особливості кореляційного аналізу рядів динаміки та методичні основи статистичного прогнозування їх рівнів ІНДЕКСНИЙ МЕТОД Загальне поняття статистичних індексів. Основи індексного методу Загальні індекси. Агрегатний індекс як основна форма індексу. Середні арифметичні й гармонійні індекси Система індексів для характеристики динаміки складного явища Види економічних індексів, їх взаємозв'язок . Взаємозв'язок статистичних індексів. Визначення впливу окремих факторів Територіальні індекси, особливості їх обчислення ВИБІРКОВИЙ МЕТОД Загальне поняття вибіркового методу статистичного спостереження Теоретичні основи вибіркового методу Способи відбору у вибіркову сукупність Помилки вибірки, їх визначення при різних способах відборуОрганізація вибіркового спостереження ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ: ТАБЛИЦІ, ГРАФІКИ, КАРТИ Статистичні таблиці, їх види і правила оформлення Графічний метод Роль і значення графічного методу в наукових дослідженнях Основні елементи статистичного графіка Види статистичних графіків і способи їх побудовиПРОГРАМОВАНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ Методологічні засади статистики Статистичне спостереження Зведення і групування статистичних даних Узагальнюючі статистичні показники Аналіз рядів розподілу Аналіз подібності розподілів Статистичні методи вимірювання взаємозв'язків Аналіз інтенсивності динаміки Аналіз тенденцій розвитку та коливань Індексний метод Вибірковий метод Подання статистичних даних: таблиці, графіки, картиНАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕМИ ПЕРЕВІРКА СТАТИСТИЧНИХ ГІПОТЕЗ Поняття про статистичні гіпотези Помилки при перевірці статистичних гіпотез. Статистичні критерії і критична область Перевірка статистичних гіпотез відносно середніх Перевірка статистичних гіпотез відносно розподілів Основні аспекти і умови застосування Xi - квадрат критерію Оцінка розподілів з використанням критерію згоди Колмогорова Перевірка гіпотез про істотність різниць між дисперсіями по F - критерію Перевірка гіпотез про істотність різниць дисперсій за критеріями Кохрана і Бартлета МЕТОДИ БАГАТОМІРНОГО СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ Загальне поняття багатомірного статистичного аналізу Основні поняття методу факторного аналізу, суть вирішуваних ним завдань Математичні основи теорії факторного аналізу . Матриця даних Формування вихідної інформації і факторних моделей Виділення факторів і визначення їх навантажень Метод головних компонент. Загальне поняття методу, його завдання Кластерний аналіз. Загальне поняття, його математичні основи та завданняПрограмований контроль знань до науково-пізнавальних тем Перевірка статистичних гіпотез Методи багатомірного статистичного аналізу
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
>>