Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Економічна теорія: предмет, методи, функції Виникнення та основні етапи розвитку економічних знань Предмет економічної теорії Методи економічних досліджень. Економічні закони Функції економічної теорії. Економічна політика Загальні засади економічного розвитку і ринку Суть, структура та типи економічних систем Поняття економічної системи Продуктивні сили суспільства Економічні відносини суспільства. Власність Типи економічних систем Економічні потреби та економічні інтереси суспільства Форми організації суспільного виробництва. Гроші Технологічні можливості суспільства Форми економічних зв'язків та виробництва Товар і його властивості. Теорії вартості товару Виникнення, суть та функції грошей Ринок і його інфраструктура Поняття ринку і умови його функціонування Структура (види) ринку Інфраструктура ринку Основи саморегулювання ринкової економіки Попит та його детермінанти Теорія поведінки споживачів Пропозиція та її детермінанти Формування ціни у ринковій економіці Конкуренція та її роль у функціонуванні ринкової економіки Суперечності механізму саморегулювання ринкової економіки Економічна роль держави у ринковій економіці Необхідність і суть державного регулювання ринкової економіки Економічні функції держави Методи державного впливу на ринкову економіку Мікроекономіка Підприємництво і підприємство (фірма) Суть підприємництва та умови його здійснення Організаційні основи підприємництва в Україні Підприємство (фірма) та його види Капітал як матеріальна основа підприємництва Трудові відносини. Заробітна плата Ринок праці та його особливості Суть заробітної плати та її функції Організація заробітної плати Витрати виробництва і прибуток Суть витрат виробництва та їх види Витрати виробництва у короткостроковому та довгостроковому періодах Прибуток, його норма і напрями використання Особливості формування цін залежно від моделі ринку Загальні принципи ціноутворення Формування цін на ринку досконалої конкуренції Ціноутворення на ринках чистої монополії і монопольної конкуренції Утворення цін на олігопольних ринках Особливості підприємництва в агропромисловому комплексі Аграрні відносини та їх особливості Рентні відносини і форми земельної ренти. Ціна земліДиференціальна рента Диференціальна рента І Диференціальна рента II Агропромисловий комплекс, його структура і функції Макроекономіка Національна економіка. основні макроекономічні показники Поняття національної економіки Національний (суспільний) продукт і проблеми його грошового виміру Поняття та способи обчислення валового внутрішнього продукту Система національних рахунків Сукупний попит, сукупна пропозиція і макроекономічна рівновага Суспільне відтворення і проблеми його аналізу Визначення сукупного попиту і сукупної пропозиції Споживання і заощадження та їх функції Інвестиції, їх види та детермінанти Макроекономічна рівновага і модель мультиплікатора Грошовий обіг і кредитна система Поняття грошової системи Попит на гроші Пропозиція грошей Ринок грошей. Суть і види кредиту Банки і банківська система Ринок цінних паперів Грошово-кредитна політика держави Фінансова система і фіскальна політика Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці Державний бюджет і бюджетний дефіцит Податки і податкова система Фіскальна політика держави Економічне зростання і макроекономічна нестабільність Економічне зростання то його типи Циклічні коливання ринкової економіки та їх причини Безробіття, його типи то наслідки Інфляція: суть, види, причини і наслідки Стабілізаційна політика держави: кейнсіанський та монетаристський підходи Соціальний прогрес і соціальний захист населення Поняття соціального прогресу і його показники Рівень життя та його показники Соціальний захист населення Сучасне всесвітнє господарство Світове господарство та його еволюція Поняття світового господарства та етапи його розвитку Міжнародний поділ праці та його особливості в сучасних умовах Міжнародна торгівля та її особливості на сучасному етапі Міжнародний рух капіталів Міжнародна міграція робочої сили Сучасні міжнародні науково-технічні зв'язки Спільна підприємницька діяльність з іноземним капіталом Міжнародні валютно-фінансові відносини Міжнародні валютні системи Валютний ринок і валютна політика Міжнародні кредитні відносини Міжнародні валютно-фінансові організації Глобалізація економіки Поняття економічної глобалізації світу Основні напрями економічної глобалізації та її наслідки Проблеми трансформації командної економіки в ринкову в Україні Основні риси і закономірності перехідної економіки Поняття перехідної економіки Сутність перехідного періоду від командної до ринкової економіки Моделі ринкової трансформації командної економіки Роздержавлення і демонополізація економіки при переході до ринку Сутність роздержавлення, його причини та законодавча база Комерціалізація та її форми Особливості приватизації державного майна в Україні Демонополізація економіки в період ринкової трансформації Структурна перебудова економіки Необхідність структурної перебудови економіки Цілі та етапи структурної перебудови економіки Основні напрями структурної перебудови економіки Структурна політика як фактор реструктуризації економіки Реформування агропромислового комплексу України Сучасний стан АПК України і необхідність його реформування Земельна реформа. Ринок землі Особливості приватизації в АПК Становлення нових форм господарювання в АПК та їх взаємовідносин з державою Реформування грошово-кредитної та фінансової сфер Грошова реформа 1996 року та її роль у становленні грошового обігу Формування банківської системи України Трансформація кредитної системи і створення фондового ринку України Становлення бюджетної та податкової систем України Грошово-кредитна політика України Перебудова соціального захисту населення в період ринкової трансформації Особливості створення соціального захисту населення в перехідній економіці Зайнятість населення - важлива складова системи соціального захисту Рівень і диференціація доходів. Боротьба з бідністю Реформування пенсійного забезпечення і державної соціальної допомоги
 
>>