Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Культурологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ІСТОРІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ Поняття, зміст, функції культури Поняття культури Зміст культури Основні методологічні підходи до вивчення культуриСоціологічний підхідСеміотичний підхід Інституціонально-функціональний підхід Феноменологічний підхідТеологічний підхід Визначення культурології Ідеї Л.А. Уайта про специфіку науки культурології Походження культуриТрудова теорія походження культуриСимволічна концепція походження культуриЕкзистенціальна теорія походження культуриПсихоаналітична теорія походження культуриІгрова концепція походження культуриМагічне бачення світу як основа розвитку культури Функції культури Міфологічні уявлення про культуру Міфологія в культурі архаїчних суспільств Магія, фетишизм, анімізм та їхній культурологічний потенціал Створення світу й культури у творчості Гомера й Гесіода Культурний герой у міфології Давньогрецькі уявлення про культуру "Еллінство" і "варварство" Пайдея як процес формування культурності "Техне" як культурно значуща майстерність у житті людини Поняття "калокагатія" в давньогрецькій культурі Давньогрецьке поняття "катарсис" Платонівська концепція культури Елліністичне розуміння культури Концепції культури в давньому Римі "Культура" і "природа" Класична модель римської культурності Римська релігійність та право Погляди Л.А. Сенеки на культуру й проблеми людства Погляди К. Тацита і підходи до культури в імператорському Римі Синкретизм давньоримської культури Логіко-філософське переосмислення уявлень про культуру в давньоримській філософії (неоплатонізм) Середньовічні уявлення про культуру Креаційна модель походження світу, людини й культури в Біблії Середньовічний погляд на будову Всесвіту Середньовічні уявлення про спрямований характер культурної еволюції як антитеза міфологічному циклізму Християнство й антична спадщина (два підходи до античної культури) Шкала культурних цінностей, за Августином Фома Аквінський про буття й культуру Світські й релігійні начала середньовічної культури Діячі відродження про культуру Трансформація в духовному житті суспільства в епоху Відродження. Спроба реанімації язичницького світогляду й античної культурної спадщини Італійський гуманізм. Ідеал універсальної особистості в епоху Відродження Реформація й контрреформація в Західній Європі. Лютеранська й кальвіністська моделі організації культурного життя Просвітницькі підходи до культури Особливості епохи Просвітництва. Просвітництво як тип культури Становлення теорії культури в європейській філософії Нового часу. Французьке просвітництво про закони духовного життя Розуміння культури німецькими просвітителями Світ культури у творчості Г.С Сковороди Концепції культури в класичній німецькій філософії Підходи до культури у філософській спадщині І. Канта. "Культура моральності" І. Канта Телеологічний підхід до культури в "Науковченні" І.Г. Фіхте "Філософія духу" Г. Гегеля - суб'єктивно-ідеалістична теорія культури Проблеми культури в системі трансцендентального ідеалізму Ф. Шеллінга Марксистська концепція культури та її варіанти Матеріалістична інтерпретація культури в XIX ст. Економічний детермінізм у розумінні культури Розвиток марксистських уявлень про культуру в теоретичній спадщині В.І. Леніна. Ленінська концепція "двох культур". Культурна політика комуністичної партії в радянський період: наслідки впровадження в життя концепції "двох культур" Теоретичні проблеми культури в працях російських мислителів XIX-початку XX ст. Проблеми культури у філософській творчості B.C. Соловйова Погляди М.О. Бердяєва на російську й західну культуру Постмодерністські уявлення про культуру Постмодернізм: історія виникнення терміна. Дискусії щодо часових меж постмодернізму в сучасній філософії та культурології Проблема постмодерністського типу культури в працях Ж.Ф. Ліотара Концепція Ж. Бодріяра: культура як симуляція. Теорія симулякрів Ж. Дельоза Культура в концепції "американського постмодернізму" Ф. Джеймісона Культура постмодернізму згідно з моделлю Умберто ЕкоВисновки до модуля І ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРОЛОГІЇ Культура й цивілізація Цивілізаційний розвиток сучасного світу Модель розрізнення культури й цивілізації Сутність поняття "цивілізація" Концепція культурно-історичних типів (М.Я. Данилевський) Перехід культури в цивілізацію, за О. Шпенглером Зіставлення понять "культура" й "цивілізація" М. Бердяєвим Культура й цивілізація в історико-культурологічній думці України В XIX - на початку XXI ст. Компаративний аналіз дефініцій "культура" і "цивілізація" Методологічні засади дослідження проблем культури та цивілізації в роботах вітчизняних дослідників Висвітлення історії й теорії української культури наприкінці XIX - на початку XXI ст. Культура і гра Ігрова концепція культури Й. Хейзінги Культура й релігія Природа й функціональність релігії Співвідношення релігії й культури Релігія й культурна динаміка Релігія в європейській культурі: християнська модель світу й проблема співвідношення віри та розуму Менталітет і культура. Форми менталітету Визначення й ґенеза понять "менталітет", "ментальність" Менталітет і культура: порівняльна характеристика Менталітет різних типів культури. Первісна ментальність Антична ментальність Середньовічна ментальність Ментальність і психологія Культура й наука. Особливості наукового пізнання та його роль в сучасній цивілізації Типи культурно-цивілізаційного розвитку Особливості модернізаційно-техногенного типу культури Наука в суспільстві техногенного типу Масова культура як феномен глобально-цивілізаційних процесів Субкультури та їхні соціальні функції Національна і масова культури. Зміст культури Основні тенденції сучасної масової культури Формування історико-культурологічних засад психоаналізу Філософія історії та культури З. Фрейда Релігієзнавча концепція З. Фрейда Культурологічна концепція З. Фрейда Неофрейдизм і культура Теоретичні "архетипи" К.Г. Юнга Концепція соціально-культурних "прагнень" А. Адлера Отто Ранк і неофрейдизм Психолого-культурологічні постулати К. Хорні та Г.С. Саллівена Погляди Е. Фромма на сутність людини і культури Континуум культур Взаємозалежність і діалог культур Концепція поліетносфери. Теорія Л. Гумільова Проблеми співіснування суперкультур Фактори та проблеми подолання глобальної кризи сучасної культуриВисновки до модуля IIВисновки. Історико-теоретична реконструкція контексту розвитку культурології
 
>>