Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТІ ПРИНЦИПИ І СИСТЕМИ ОБЛІКУ Міжнародна система обліку, етапи її становлення і принципи побудови Загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку Створення міжнародної системи бухгалтерського обліку і етапи її розвитку Завдання та функції національних і міжнародних організацій з бухгалтерського обліку Характеристика світових моделей бухгалтерського обліку Принципи побудови системи бухгалтерського обліку Міжнародні стандарти фінансової звітності Сутність стандартизації обліку і фактори, що її визначають Етапи розробки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх види Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів Сфера І проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітності Технологія облікового процесу в зарубіжних країнах Облік у системі управління та користувачі облікової інформації Порівняльна характеристика фінансового І управлінського обліку Порядок реєстрації та обробки облікової інформації Систематизація облікової інформації та завершення облікового циклу Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ЇЇ ЗМІСТ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Склад, призначення І загальні вимоги до фінансової звітності Побудова і зміст бухгалтерського балансу Характеристика звіту про прибутки і збитки Звіт про рух грошових коштів Звіт про зміни у власному капіталі Зміст приміток до фінансової звітності Інтерпретація фінансової звітності та її використання ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ Склад грошових коштів та відображення їх у звітності Облік та контроль грошових коштів у касі Облік створення та використання фонду дрібних сум Облік операцій на банківських рахунках Ваучерна система контролю грошових коштів Облік короткострокових фінансових інвестицій ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ДЕБІТОРАМИ Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості Облік рахунків до отримання, наданих знижок та повернення товарів Облік податку на додану вартість Оцінка та облік сумнівної заборгованості Облік векселів отриманих ОБЛІК ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ Сутність запасів та їх види Відмінності в методах оцінки запасів Первісна оцінка запасів Методи оцінки вибуття запасів і залишку на німець періоду Характеристика систем обліку запасів Порівняльна характеристика систем постійного і періодичного обліку запасів Використання методів оцінки запасів при системі періодичного і постійного їх обліку Вплив величини запасів на фінансовий стан і результати діяльності підприємства Методика проведення інвентаризації запасівПідрахунок фактичної кількості запасівОцінка вартості запасів Відображення запасів у фінансовій звітності ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ АКТИВІВ Сутність довгострокових активів, їх класифікація та оцінка Методи нарахування зносу основних засобів та їх вплив на показники фінансової звітності Облік руху основних засобів Облік витрат на утримання основних засобів Нематеріальні активи, їх характеристика та облік Облік природних ресурсів та їх виснаження ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА КОНСОЛІДОВАНА ЗВІТНІСТЬ Види фінансових інвестицій, їх класифікація та оцінка Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов'язанняОблік облігацій, придбаних за номінальною вартістюОблік облігацій, придбаних з дисконтом (знижкою)Облік облігацій, придбаних з премією (надбавкою) Облік довгострокових інвестицій в акції Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні підприємства ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Види зобов'язань та їх оцінна Облік розрахунків з постачальниками Облік короткострокових векселів виданих Облік розрахунків з персоналом та зобов'язань по заробітній платі Облік інших короткострокових зобов'язань Визначення теперішньої і майбутньої вартості грошей ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ Види довгострокових зобов'язань та їх загальна характеристика Облік довгострокових облігаційКласифікація облігацій та їх оцінкаОблік облігацій, випущених за номінальною вартістюОблік облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом)Облік облігацій, випущених з надбавкою (премією)Методи амортизації знижки (дисконту) і надбавки (премії) по облігаціяхОблік викупу облігацій до сплатиФонд погашення облігаційОблік обміну облігацій до сплати на акції Облік довгострокових векселів виданих Облік зобов'язань з фінансової оренди Облік інших довгострокових зобов'язань ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ Сутність капіталу та його види Облік капіталу одноосібного власника Облік капіталу та розподілу прибутку в товариствахОблік змін в капіталі товаристваПеретворення товариства на корпорацію Облік капіталу та розподілу прибутку в корпораціяхОцінка і облік випуску акційОблік випуску простих акцій без номінальної вартостіОблік викупу власних акційОблік податку на прибуток корпораціїОблік розподілу прибутку корпорації Облік нарахування та виплати дивідендівРоздрібнення акцій ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Основні концепції та основи організації управлінського обліку Сутність і мета управлінського обліку Організація управлінського обліку Елементи виробничих витрат е системі управлінського обліку Система виробничого обліку Методи обліку витрат у системі виробничого обліку і прийняття управлінських рішень Система обліку витрат за замовленнями і за процесами Система обліку поєних і змінних витрат Система обліку витрат на основі діяльності Облік і контроль витрат за центрами відповідальності Система обліку стандартних витрат Організація обліку відповідальності за методом "тариф-година-машина"Трансфертне ціноутворення і його вплив на результати діяльності Використання даних про витрати для прийняття управлінських рішень Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку Аналіз варіантів альтернативних короткострокових рішень
 
>>