Повна версія

Головна arrow Право arrow Господарське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Господарське право та господарське законодавство. Господарські правовідносини Поняття господарського права. Предмет і метод господарського права Поняття, ознаки та види господарських відносин. Відмежування господарських відносин від інших видів правовідносин Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства Поняття, ознаки та принципи господарської діяльності. Види господарської діяльності Правовий господарський порядок. Економічна політика держави Правовий господарський порядок у системі господарського права Основні напрями та форми державної економічної і правової політики Поняття та значення державного регулювання економіки Засоби державного регулювання господарської діяльності. Ліцензування та патентування господарської діяльності. Державна система стандартизації та сертифікації Правові джерела ціноутворення в Україні. Види цін і тарифів Контроль за здійсненням господарської діяльності. Порядок проведення перевірок суб'єктів господарювання Загальна характеристика суб'єктів господарських правовідносин Поняття, ознаки та види суб'єктів господарського права Поняття суб'єктів господарювання, їх правовий статус Негосподарюючі суб'єкти в системі суб'єктів господарського права Порядок утворення, легітимації та припинення діяльності суб'єктів господарського права Правовий статус та особливості суб'єктів внутрішньогосподарських відносин Правове регулювання корпоративних відносин Визначення та предмет корпоративного права, його місце в системі права України Поняття та правові ознаки господарських товариств як корпоративних підприємств Поняття організаційно-правової форми господарських товариств, їх класифікація Особливості правового статусу окремих видів господарських товариств Правове становище та організаційно-правові форми окремих видів суб'єктів господарської діяльності Підприємство як організаційна форма господарювання. Види підприємств, їх організаційно-правові форми Поняття та види кооперативів. Порядок управління Фізичні особи як суб'єкти підприємницької діяльності Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень, їх види Майнова основа господарювання Речові права у сфері господарювання Майно суб'єктів господарювання та джерела його формування Майновий стан та облік майна суб'єктів господарювання. Оцінка майна та майнових прав Використання природних ресурсів у сфері господарювання Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності Господарські зобов'язання. Господарські договори Господарські зобов'язання: поняття, загальна характеристика, окремі види Поняття та види господарських договорів Істотні умови господарських договорів. Поняття та специфіка захисного застереження Правові особливості публічного, попереднього договорів та договору приєднання Укладення господарських договорів Порядок зміни та розірвання господарських договорів Недійсність господарських договорів: підстави та наслідки Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання. Основні засади господарсько-правової відповідальності Захист прав та законних інтересів суб'єктів господарювання, механізм їх захисту Господарська відповідальність підприємств, установ та організацій. Загальна характеристика Функції господарсько-правової відповідальності, її підстави, межі та принципи Форми господарсько-правової відповідальності. Порядок та строки застосування господарсько-правових санкцій Правове регулювання банкрутства Загальні положення процедури банкрутства. Поняття неплатоспроможності та банкрутства Учасники справи про банкрутство, розгляд справ про банкрутство в господарському суді Мирова угода Особливості банкрутства окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності Правові засади підтримки та захисту економічної конкуренції та обмеження монополізму в господарській діяльності Економічна конкуренція: поняття та правові засади підтримки Поняття та форми прояву недобросовісної конкуренції Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання Антиконкурентні дії органів влади та місцевого самоврядування Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та зловживання ним Поняття економічної концентрації та контроль за її здійсненням Поняття природних монополій та суміжних ринків. Державне регулювання їх діяльності Правовий статус та повноваження Антимонопольного комітету України Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Спеціальні правові режими господарювання Правові режими в окремих секторах економіки, на ринках окремих товарів та послуг Засоби державного регулювання в галузях господарської діяльності, літакобудування, суднобудування, сільському господарстві тощо Спеціальні (вільні) економічні зони. Зміст спеціальних режимів вільних економічних зон Договори на реалізацію інвестиційного проекту. Адміністрація С(В)БЗ та її компетенція Території пріоритетного розвитку. Особливості правового режиму господарської діяльностіСПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА Правове регулювання торговельної діяльності Економіко-правова сутність торгівлі. Господарсько-торговельна діяльність як різновид господарської діяльності Форми господарсько-торговельної діяльності Поняття товару та особливості правового режиму обігу його окремих видів Організовані ринки торгівлі Порядок обліку торговельних операцій. Застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності Правова природа зовнішньоекономічних відносин. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового регулювання Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні Особливості змісту зовнішньоекономічного контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін. Базисні умови поставок Правове регулювання розрахунків в іноземній валюті в зовнішньоекономічній діяльності Правове регулювання операцій з давальницькою сировиною та бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності Правове регулювання ринків фінансових послуг Поняття та види фінансових послуг. Поняття ринків фінансових послуг, їх правове регулювання Функції та компетенція Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку Суб'єкти фінансових послуг. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг Законодавчі засади запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб'єкти фінансового моніторингу Правове регулювання банківської діяльності Джерела правового регулювання банківської діяльності. Поняття банківської системи, її структура. Правове становище Національного банку України та його місце в банківській системі. Поняття і види банків та їх характеристика як суб'єктів господарювання Форми регулювання банківської діяльності Індикативне і адміністративне регулювання. Особливості нагляду Національним банком України Система банківських операцій Банківські рахунки, порядок їх відкриття та закриття. Розрахунково-касові операції банків. Права і обов'язки сторін за договором банківського рахунка Правові основи розрахункових банківських операцій Кредитні операції банків. Види банківського кредиту та особливості їх регулювання Правове регулювання депозитних операцій банків. Захист інтересів вкладників Правове регулювання страхування Поняття страхової діяльності Класифікація страхових правовідносин Суб'єкти страхових правовідносин Правове регулювання страхової діяльності в Україні. Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду за здійсненням страхової діяльності Правове регулювання ринку цінних паперів Ринок цінних паперів: поняття, види та місце в системі національного ринку Учасники ринку цінних паперів Облік права власності на цінні папери. Національна депозитарна система України Державне регулювання ринку цінних паперів. Правовий статус Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку Правове регулювання інвестиційної діяльності Поняття, ознаки та класифікація інвестицій Суб'єкти інвестиційної діяльності Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом Поняття спільного інвестування та його інститутів. Класифікація інститутів спільного інвестування. Управління активами інститутів спільного інвестування Правове регулювання іноземного інвестування. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями, порядок їх створення. Правові режими іноземних інвестицій. Інвестування резидентами України за межами України Державне регулювання інвестиційної діяльності: засоби та механізми реалізації Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності Поняття, ознаки та напрями інноваційної діяльності Правове регулювання інноваційної діяльності в Україні та сучасний стан інноваційного законодавства України Поняття, ознаки та напрями інноваційної діяльності Об'єкти інноваційної діяльності Суб'єкти інноваційної діяльності та особливості реалізації ними інноваційних проектів Державне регулювання інноваційної діяльності
 
>>