Повна версія

Головна arrow Екологія arrow Екологія довкілля. Охорона природи

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Структура природного середовища Поняття географічної оболонки Літосфера Гідросфера Атмосфера Біосфера Поняття про біосферу Роль В.І.Вернадського у вченні про біосферу Властивості живої речовини Кругообіг речовин у біосферіКругообіг водиКругообіг киснюКругообіг азотуКругообіг фосфоруКругообіг сірки Трансформація енергії в біосфері Природні ресурси Людське суспільство і середовище його існування Еволюція взаємовідносин людини і природи Уявлення давніх українців про природу ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ Визначення та основні поняття екології Рівні організації біологічних системОрганізмовий рівеньПопуляційний рівень Екосистемний рівень Екологічні фактори і їх вплив на життєдіяльність організмів Поняття і класифікація екологічних факторів Абіотичні факториТемператураСвітлоВодаПовітряҐрунт Біотичні фактори Поняття екологічної ніші Антропогенні фактори Екологія популяцій Основні характеристики популяційВікова структура популяції Етологічна структура популяції Динаміка популяцій Екосистеми та їх місце в організації біосфери Поняття екосистеми Енергія і трофічні зв'язки в екосистемах Характеристики екосистем Класифікація екосистем Основні біоми світуМорські екосистеми Основні закони й постулати екологіїА. Фундаментальні закони існування матеріїБ. Загальні закони біології та еволюціїВ. Біогеохімічні закони В.ВернадськогоГ. Закони існування та розвитку природних системД. Спеціальні екологічні закони й правилаЕ. Закони й принципи взаємодії суспільства і природи ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДОВКІЛЛЯ Демографічні проблеми Демографічні проблеми людства Урбанізація та її негативні наслідки Демографічні проблеми в Україні Антропогенне забруднення довкілля Причини і наслідки антропогенного забруднення Хімічне забруднення Радіоактивне забруднення Шумове забруднення Електромагнітне забруднення Теплове забруднення Комунальні й побутові відходи Основні методи визначення забруднень Енергетика і її вплив на довкілляТеплова енергетика Атомна енергетикаГідроенергетика Вітрові електростанціїГеотермальна енергетика Біоенергетика Вплив людської діяльності на літосферу Вплив на геологічне середовище Ґрунт як важливий ресурс і компонент біосфери Вплив господарської діяльності на ґрунтовий покрив Стан ґрунтового покриву України Вплив діяльності людини на гідросферу Джерела забруднення гідросфериМінеральне забрудненняОрганічні забруднення Антропогенний вплив на води Світового океану Світові проблеми прісної води Забруднення природних вод України Людина і атмосфера Джерела, масштаби та наслідки забруднення атмосфери Стан повітряного середовища України Антропогенний вплив на живу природу Соціоекологічне значення біоти Лісові екосистеми та їх роль у біосфері й соціосфері Поняття про біологічне різноманіття Загальні проблеми збереження біорізноманіття Проблеми за рівнями організації життя Проблеми за типами ландшафтів і екосистем Проблеми по систематичних групах організмів Проблеми за факторами антропогенного впливу Сучасний стан біологічних ресурсів України ОХОРОНА ПРИРОДИ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ Основні шляхи екологізації взаємовідносин суспільства і природи Промисловість і транспорт Сільське господарство Експлуатація біологічних ресурсів Економіка Концепція сталого розвитку Охорона природи як інтегральна наукова дисципліна Охорона ґрунтового покриву Раціональне землекористування Рекультивація порушених земель Охорона і раціональне використання водних ресурсів Водокористування і водоспоживання Стічні води та способи їх очищення Охорона вод Охорона повітряного середовища Охорона живої природи Стратегія і тактика охорони живої природи Червоні книги і списки рідкісних та зникаючих видів Територіальна охорона природи Система природно-заповідного фонду України Правові аспекти охорони природи в Україні Міжнародна співпраця в галузі охорони природи
 
>>