Повна версія

Головна arrow Маркетинг arrow Міжнародний маркетинг

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ СВІТОГОСПОДАРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА МІЖНАРОДНІЙ МАРКЕТИНГ: ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД Основи міжнародного маркетингу Чим обумовлено появу міжнародного маркетингу? Що таке міжнародний маркетинг? Звідки виникло поняття міжнародний маркетинг? Яким чином міжнародній маркетинг віддзеркалює філософію бізнесу? В яких випадках міжнародний маркетинг стає формою управлінської діяльності? Які існують критерії типізації маркетингу ? Які існують етапи розвитку міжнародного маркетингу? Які основні причини появи концепції глобального маркетингу? Яка основна мета використання міжнародного маркетингу для фірми? В чому полягає економічна та психографічна мета міжнародного маркетингу? Що таке дерево цілей ММ? Яким чином глобалізація світової економіки сприяє розвитку міжнародного маркетингу? Чим обумовлено появу потреби у міжнародному маркетингу? В чому полягають особливості міжнародного маркетингу? Що сприяло виокремленню міжнародного маркетингу в самостійний напрям? Що спільного між внутрішнім та міжнародним маркетингом? Чим відрізняється міжнародний маркетинг від внутрішнього? Що є мотивом міжнародного маркетингу? Чи є міжнародний маркетинг складовою регіонального маркетингу? Хто виступає суб'єктами міжнародного маркетингу? Які існують нові пріоритети маркетингу? Які негативні наслідки зовнішньоекономічної діяльності? Чи є доцільною реалізація міжнародного маркетингу? Чим обумовлено необхідність використання міжнародного маркетингу українськими фірмами? Які основні завдання, вирішує міжнародний маркетинг? Економічне середовище міжнародного маркетингу Що таке середовище міжнародного маркетингу? Які чинники визначають середовище міжнародного маркетингу? Що таке економічне середовище міжнародного маркетингу? В чому полягають особливості міжнародної торгівлі? В чому сутність платіжного балансу? В чому полягають особливості зовнішньоторговельної політики? Які існують методи реалізації зовнішньоторговельної політики? Як визначити поняття "мито"? Що таке митні платежі? В чому полягають особливості міжнародної інвестиційної діяльності? Як міжнародні організації впливають на розвиток країн? В чому специфіка діяльності Бреттон-Вудських інститутів ? Що таке міжнародна економічна інтеграція? Інформаційне середовище міжнародного маркетингу - інтернет, екстранет, інтранет Які можливості міжнародній маркетинговій діяльності додає використання інформаційних систем? Як пояснити поняття "інформатизація"? Які існують переваги використання інформаційних технологій в міжнародній маркетинговій діяльності? Яке значення відіграє використання інформаційних технологій для забезпечення бізнесової діяльності? В чому полягають особливості використання Інтернету в міжнародній маркетинговій діяльності? В чому полягають особливості використання екстранету в міжнародній маркетинговій діяльності? В чому полягають особливості використання інтранету у міжнародній маркетинговій діяльності? В чому полягають переваги використання електронної пошти в міжнародній маркетинговій діяльності? В чому полягають недоліки використання електронної пошти в міжнародній маркетинговій діяльності? Які особливості використання Інтернету у міжнародних маркетингових дослідженнях? Які можливості надає Інтернет у сфері зв'язків з існуючими та потенційними клієнтами? Яким чином можна проводити польові дослідження завдяки Інтернету? Яким чином Інтернет забезпечує рекламну діяльність компанії? Яким чином Інтернет забезпечує компанії, зв'язки з громадськістю? Яким чином Інтернет забезпечує компанії стимулювання збуту? Яким чином здійснюється електронна торгівля? Яким чином Інтернет допомагає формувати товарну і цінову політику в міжнародній маркетинговій діяльності? Які існують проблеми і перспективи розвитку міжнародного інформаційного середовища? ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ Політичне середовище міжнародного маркетингу Чим визначено політичне середовище міжнародного маркетингу? В чому полягає сутність поняття політична стабільність ? Як міждержавні угоди впливають на середовище міжнародного маркетингу? Яка послідовність дослідження політико-правового середовища? Які існують стратегії зменшення політичних ризиків? Правове середовище міжнародного маркетингу Як визначити правове середовище міжнародного маркетингу? Які правові норми можна віднести до національного права? Які правові норми можна віднести до наднаціонального права? Які правові норми можна віднести до міжнародного права? Як здійснюється правове регулювання міжнародної рекламної діяльності? культурні виміри в системі міжнародного маркетингу Як визначити культуру та її основні елементи? Які особливості вивчення елементу "мова" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "цінності та ставлення (установки)" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "звичаї і манери" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "звички і традиції" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "освіта" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "естетика" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "етика" в міжнародному маркетингу? Які особливості вивчення елементу "відносини до часу" в міжнародному маркетингу? В чому особливості культурних вимірів Е. Лорана? В чому особливості культурних вимірів Ф. Тромпенаарса? В чому особливості культурного виміру "універсалізм/ партикуляризм (конкретність)"? В чому особливості культурного виміру "індивідуалізм проти колективізму"? В чому особливості культурного виміру "нейтральні відносини проти емоційних"? В чому особливості культурного виміру "специфічні проти дифузних відносин"? В чому особливості культурного виміру "результат проти спостереження"? В чому особливості культурних вимірів Г.Хофстеде? В чому особливості культурних вимірів країн Сходу за Г.Хофстеде? Соціально-культурне середовище міжнародного маркетингу Чим визначено культурну складову ефективності підприємницької політики? Чим визначено ефективність міжкультурного менеджменту ? Які особливості вивчення субкультури в міжнародному маркетингу? Як визначити вікову субкультуру? Як визначити етнічну субкультуру? Як визначити релігійну субкультуру? Як визначити регіональну субкультуру? Навіщо вивчати соціальні верстви населення? Для чого необхідно визначати роль сім'ї? Для чого вивчати особливості розподілення ролей між членами сім'ї? Навіщо аналізувати роль лідера в суспільстві? Для чого необхідно проводити оцінку демографічних показників міжнародних ринків? В чому полягають основні відмінності між країнами у бізнес-спілкуванні? Для чого необхідно досліджувати потреби і мотиви споживачів? З якою метою вивчають ставлення споживачів до продуктів та символів? З якою метою проводять дослідження різних стилів і способів життя споживачів? Для чого потрібен крос-культурний аналіз в міжнародному маркетингу? Яке значення відіграють культурні виміри при формуванні реклами? В чому полягає необхідність адаптації реклами до культурно обумовлених відмінностей? ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВИХ РИНКІВ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ Основні напрями та особливості, типи та стадії міжнародних маркетингових досліджень Для чого потрібне маркетингове дослідження міжнародних ринків? Що таке планування в міжнародному маркетингу? Які існують моделі стратегічного планування? Чим відрізняються міжнародне та національне планування? В чому полягають особливості стратегічного планування? Які існують класифікації цілей стратегічного планування міжнародного маркетингу? Що таке дерево цілей в міжнародному маркетингу? В чому полягає мета міжнародного маркетингового дослідження? Які джерела інформації використовують при дослідженні національних ринків? Які питання слід розглянути під час маркетингового дослідження міжнародних ринків? Які основні напрями міжнародних маркетингових досліджень? Як визначити можливості фірми на зовнішніх ринках? Які існують види маркетингових досліджень на міжнародних ринках? Які існують етапи міжнародних маркетингових досліджень? Яким чином визначають проблеми і формулюють цілі міжнародного маркетингового дослідження? Як розробити план міжнародного маркетингового дослідження? Яким чином збирають інформацію для дослідження? Як відбувається впровадження отриманих результатів? Що таке кабінетне дослідження? Що таке польове дослідження? Як відбувається опитування? Що таке спостереження в міжнародному маркетинговому дослідженні? Яким чином здійснюють експеримент? Що таке імітація в міжнародному маркетинговому дослідженні? В чому полягає особливість якісних методів дослідження? Які основні проблеми виникають при проведенні польових досліджень на зовнішніх ринках? Міжнародна маркетингова сегментація: підходи, критерії, цілі та умови Що таке міжнародна сегментація? Які основні умови сегментації? Які існують підходи до міжнародної сегментації? В чому полягають особливості сегментування міжнародних ринків? В чому полягають особливості сегментації ринків, орієнтованої на формування груп держав з близькими умовами бізнесу? Які критерії використовують для сегментації ринків споживчих товарів? За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів шляхом безпосереднього вивчення та виміру ринкових характеристик? За якими напрямами розглядають критерії, що забезпечують виділення сегментів методом непрямого вивчення та виміру ринкових характеристик? В чому полягають особливості сегментації ринків торговельних посередників? В чому полягають особливості сегментації ринків засобів виробництва? В чому полягають особливості сегментації ринків державних служб? Позиціонування на зовнішніх ринках В чому полягає необхідність та завдання позиціонування товару та фірми на зарубіжному ринку? Які основні підходи до позиціонування товару? Які основні етапи позиціонування товару можна виокремити? Як забезпечити обґрунтоване позиціонування товару? МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ Конкурентоспроможність фірми і її продукції на зарубіжному ринку Що таке конкуренція в світовому господарстві? Чим відрізняються поняття конкурентоспроможність і конкурентоздатний товар? Які існують підходи і методи оцінки конкурентоспроможності? Які існують стратегії конкурентної боротьби? В чому полягає суть асортиментної політики на міжнародному ринку? Що таке "Boston Consulting Group"? Які існують товарні стратегії сучасного міжнародного маркетингу? Навіщо потрібна розробка пакування? Які існують види маркетингових стратегій міжнародного ринку? Які існують стратегії ринкової діяльності? Які існують маркетингові стратегії, що залежать від стану попиту? Що таке бренд і яка його роль в просуванні товару на міжнародний ринок? Форми і методи виходу на міжнародний ринок Які існують підходи до вибору зарубіжних ринків? Які існують способи просування продукту на міжнародний ринок? Які особливості експорту, як форми виходу на міжнародний ринок? Які особливості спільного підприємництва, як форми виходу на міжнародний ринок? Які особливості прямого володіння, як форми виходу на міжнародний ринок? Що таке аукціони? Які існують види міжнародних торгів? В чому полягають особливості міжнародної торгівлі ліцензіями? Що таке лізинг? Міжнародний франчайзинг, іноземні інвестиції та міжнародний факторинг в міжнародному маркетингу В чому полягає сутність міжнародного франчайзингу? В чому полягають принципи і переваги міжнародного франчайзингу? Які існують тенденції розвитку франчайзингу? Які існують договірні умови сторін при покупці франчайзингу ? В чому полягає суть зарубіжних інвестицій? Які існують види, форми зарубіжних інвестицій, і яка їх роль в освоєнні міжнародного ринку? Які існують форми фінансування інвестиційних проектів? В чому особливості державного фінансування інвестиційних проектів? В чому особливості боргового фінансування інвестиційної діяльності? В чому особливості самофінансування інвестиційних проектів? Які існують засоби стабілізації виробництва? В чому полягає сутність і необхідність використання міжнародного факторингу? В чому сутність фінансування постачань товарів при факторинговому обслуговуванні? Чим факторинг відрізняється від кредиту? ТОВАРНА ПОЛІТИКА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ Міжнародна товарна політика. Основні товарні стратегії сучасного міжнародного маркетингу В чому полягає специфіка товарної політики на зовнішніх ринках? Що представляє собою експортний товар? Чому товар має бути якісним? Що розуміють під конкурентоспроможністю експортного товару? Що розуміють під конкурентоспроможністю фірми? Що розуміють під конкурентоспроможністю країни походження товару? В чому сутність та необхідність стандартизації товару? В чому полягають переваги стандартизації товару? Які існують можливості стандартизації товару на зовнішніх ринках? В чому полягає сутність та необхідність адаптації товару? Які існують особливі умови адаптації товару? В чому полягає сутність та необхідність утворення нового товару? Що включає в себе процес розробки нового товару? Які існують причини невдач та успіху нових товарів? Сутність асортиментної політики на світовому ринку Як формується товарний асортимент на зовнішніх ринках? В чому полягають особливості життєвого циклу товарів на зовнішніх ринках? Чим визначаються стадії життєвого циклу товарів в різних країнах? В чому полягає сутність глобального життєвого циклу товарів? Які існують можливості використання концепції глобального життєвого циклу товару? В чому полягають особливості використання концепції глобального життєвого циклу товару японськими компаніями? Що таке брендинг? В чому полягає відмінність між товарним знаком і торговою маркою? Чи слід використовувати товарний знак на зовнішніх ринках? В чому полягають особливості використання товарного знаку? Як функціонує правова охорона товарного знаку? Що таке фірмовий стиль? Пакування, сервіс та управління якістю товарів Які основні функції пакування на зовнішніх ринках? Як підібрати розмір та дизайн упаковки? Які законодавчі вимоги до упаковки слід враховувати? Для чого потрібне маркування товарів? Які існують міжнародні вимоги до маркування товарів? Яку роль відіграє штриховий код? Яка існує структура штрихових кодів EAN? Які основні функції штрихового кодування? Що відносять до сервісного обслуговування в товарній політиці? В чому зміст процесів транспортування і установки товару? Для чого потрібно виховання і консультування персоналу імпортера? В чому полягає ефект від технічного обслуговування, ремонту і гарантійного обслуговування товарів в міжнародному маркетингу? В чому сутність переробки товару та інших послуг в міжнародному маркетингу? Що відносять до сервісних послуг та позиціонування товару? В чому сутність спіралі Дж. Джурана, як сучасного підходу до управління якістю? В чому сутність загального управління якістю (TQM), як сучасного підходу до управління якістю? В чому полягає сутність стандартизації якості? Для чого потрібні міжнародні стандарти ICO серії 9000? Що таке стандартизація систем управління якістю? Що представляє собою бенчмаркинг? Ціноутворення в міжнародному маркетингу Що таке формування ціни і цінової політики? Як відбувається процес прогнозу даних при дослідженні цін світового ринку? Як відбувається формування світової ціни? Які існують види і особливості створення міжнародних цін? Які цінові показники використовують для аналізу динаміки світових цін? В чому полягають особливості формування світових цін? Які види цін існують у зовнішньоекономічній діяльності? Які види цін окрім світових впливають на зовнішньоторговельне ціноутворення? Які існують цінові стратегії на світових ринках? СПОСОБИ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКТУ НА ЗАРУБІЖНИЙ РИНОК Міжнародні канали розподілу продукції В чому полягає сутність політики розподілу на зовнішніх ринках? В чому полягає специфіка політики розподілу на зовнішніх ринках? Яка існує специфіка каналів розподілу товарів в різних країнах? Як визначити рівень каналу розподілу? Чим відрізняються канали прямого та непрямого розподілу? Які існують канали розподілу споживчих товарів? Які існують канали розподілу товарів виробничого призначення? Які існують канали розподілу послуг? Критерії вибору каналу розподілу продукції Яким чином здійснюється вибір каналу розподілу? Як визначити чинник "обхват ринку"? Як визначити чинник "контроль"? Як визначити чинник "витрати"? Як визначити чинник "стабільність"? Які основні передумови використання прямих каналів розподілу? Які основні чинники, що визначають вибір прямого каналу розподілу? В чому полягає специфіка організації прямих продажів? Чи доцільно використовувати посередників? Які основні функції посередників? Які існують види посередницької діяльності на зовнішніх ринках? В чому полягає специфіка роботи оптових торговців? В чому полягає специфіка роботи роздрібних торговців? Які основні тенденції розвитку оптово-роздрібної торгівлі? В чому полягає специфіка роботи торгових мереж? В чому полягає специфіка роботи експортних будинків і міжнародних торгових компаній? В чому полягає специфіка роботи дистриб'юторів? В чому полягає специфіка роботи дилерів? В чому полягає специфіка роботи консигнаторів? В чому полягає специфіка роботи агентів? В чому полягає специфіка роботи брокерів? В чому полягає специфіка роботи комісіонерів? В чому полягає специфіка роботи повірених? Управління каналами розподілу продукції на зовнішніх ринках В чому полягає сутність управління каналами розподілу? В чому полягає специфіка функції управління "вибір посередників"? В чому полягає специфіка функції управління "контроль за діяльністю каналів розподілу"? В чому полягає специфіка функції управління "аналіз діяльності каналів розподілу"? В чому специфіка функції управління "мотивація діяльності каналів розподілу на зовнішніх ринках"? В чому полягає специфіка функції управління "регулювання діяльності каналів розподілу"? Що таке вертикальні маркетингові системи розподілу? Що таке корпоративні вертикальні маркетингові системи розподілу? Що таке керовані вертикальні маркетингові системи розподілу? Що таке договірні вертикальні маркетингові системи розподілу? Що таке горизонтальні маркетингові системи розподілу? В чому полягає особливість функціонування міжнародних торгів як ринкової структури? В чому особливість функціонування міжнародних аукціонів як ринкової структури? В чому полягає особливість функціонування міжнародних бірж як ринкової структури? Які основні завдання міжнародної логістики? Для чого необхідні прогнозування можливих продажів товару і формування й обробка замовлень? В чому специфіка організації транспортних потоків? Які особливості використання автомобільного транспорту? Які особливості використання водного транспорту? Які особливості використання залізничного транспорту? Які особливості використання повітряного транспорту? Які особливості використання трубопровідного транспорту ? Які існують особливості складування? В чому полягає специфіка управління запасами? Які існують можливості використання електронної комерції? Міжнародні маркетингові комунікації В чому полягає суть маркетингових комунікацій на зовнішніх ринках? Які основні інструменти просування товару? В чому полягає значущість інструментів просування товару на зовнішніх ринках? Які існують цілі просування товару? Які цілі бюджетного забезпечення політики просування товару? Для чого необхідно вивчати стан цільового ринку і характеризувати вид товару? Як аналізують етапи життєвого циклу товару? Як визначити участь посередників в просуванні товару? Як відбувається формування політики просування товару на зовнішніх ринках? В чому сутність міжнародної реклами? Які основні завдання міжнародної реклами? Які специфічні особливості міжнародної реклами?Як визначити культурні відмінності? Як визначити мовні відмінності? Які існують економічні відмінності? Які існують відмінності законодавства та конкурентного середовища? Які існують відмінності засобів розповсюдження міжнародної реклами? Які основні проблеми здійснення міжнародної реклами? Для чого потрібна стандартизація міжнародної реклами? Коли необхідна адаптація міжнародної реклами? Як відбувається здійснення рекламної діяльності на зовнішніх ринках? Які існують особливості розробки рекламного повідомлення? Як здійснити вибір рекламного агентства? Як обрати засоби розповсюдження рекламних повідомлень ? Які особливості використання засобів розповсюдження рекламної інформації? Які критерії відбору засобів розповсюдження міжнародної реклами? Як зробити оцінку ефективності міжнародної реклами?
 
>>