Повна версія

Головна arrow Статистика arrow Статистика підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет, методи та основні завдання статистики підприємств Предмет та основні завдання статистики підприємств Підприємство як об'єкт статистичного вивчення. Поняття про підприємство як адміністративну та статистичну одиницю Типологія статистичних одиниць Загальна характеристика принципів, методів і форм статистичних обстежень підприємств Система показників статистики підприємств Інформаційне забезпечення статистики підприємств. Реєстри та звітність підприємств Види та джерела інформації у статистиці підприємств. Правові основи організації статистичних обстежень підприємств Реєстри у статистиці підприємств Адміністративні реєстри підприємств: ЄДРПОУ та Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Реєстр статистичних одиниць та його складові: статистичний реєстр підприємств і реєстр фізичних осіб-підприємців Статистична звітність підприємств. Система основних показників Вибіркові обстеження підприємств Теоретичні основи вибіркових обстежень. Визначення необхідного обсягу вибірки Способи формування вибірок Похибки вибіркових обстежень підприємств Невибіркові похибки в обстеженнях підприємств. Обробка не відповідей Поширення результатів вибіркових обстежень на генеральну сукупність Практика застосування вибіркового методу у статистиці підприємств. Індикатори якості результатів обстеженняВизначення основи вибіркиПобудова дизайну вибіркиОбчислення обсягу вибіркиВідбір одиниць для безпосереднього обстеженняОпрацювання та аналіз результатів Групування і класифікації у статистиці підприємств Загальна характеристика групувань і класифікацій у статистиці підприємств КВЕД та СКП -основа національної системи статистичних класифікацій. Взаємозв'язок із міжнародними стандартами Визначення та правила класифікації видів економічної діяльності підприємстваДРУГА. Статистика ресурсного забезпечення діяльності підприємств Статистика персоналу підприємств Основні напрями та показники статистичного вивчення персоналу підприємств. Джерела інформаційного забезпечення Первинні показники чисельності персоналу підприємств. Основні групування і класифікації Показники середньої кількості персоналу підприємств Статистичний аналіз руху персоналу підприємств Показники ресурсів робочого часу та їх використання. Статистика трудових конфліктів Показники рівня і динаміки продуктивності праці Статистика активів та інвестицій підприємств Склад активів підприємств та основні напрями їх статистичного вивчення. Джерела інформаційного забезпечення Статистичне вивчення необоротних активів підприємств Оцінка та склад необоротних нематеріальних активів підприємств Поняття, класифікація та види оцінки основних засобів підприємств Баланси основних засобів і показники їх аналізу Статистичне вивчення оборотних активів підприємств Склад і показники статистики інвестицій підприємств Статистика енергетичного та виробничого устаткування підприємств Склад і класифікація енергетичного устаткування Одиниці вимірювання потужності і види потужностей двигунів. Обчислення енергетичної потужності підприємства Якісні показники енергогосподарства Склад і класифікація виробничого устаткування Оцінка кількості одиниць, потужності і стану виробничого устаткування Статистика фондів часу роботи устаткування Показники використання виробничого устаткуванняТРЕТЯ. Статистика виробництва і реалізації продукції. Результати та ефективність діяльності підприємств Статистика витрат підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності Основні напрями та показники статистичного вивчення витрат підприємств. Джерела інформаційного забезпечення Склад операційних витрат підприємств з реалізованої продукції. Групування витрат в економіці і статистиці підприємств Статистика витрат підприємств на оплату праці Первинні показники статистичного вивчення витрат підприємств на оплату праці Показники рівня і динаміки заробітної плати персоналу підприємств. Середня та мінімальна заробітна плата Статистичне вивчення матеріальних витрат. Матеріаломісткість продукції Статистика інноваційної діяльності підприємств. Витрати та результати інноваційної діяльності Поняття і різновиди інноваційної діяльності та інновацій у статистиці підприємств Первинні показники оцінки та аналізу інноваційної діяльності підприємства. Організація їх статистичного вивчення Узагальнені показники інноваційної діяльності та інноваційного потенціалу підприємств Статистика виробництва і реалізації продукції підприємств Завдання та інструменти статистичного вивчення виробництва і реалізації продукції. Організація інформаційного забезпечення. Групування продукції у статистиці підприємств Міжгалузеві показники статистики продукції підприємств Статистичне вивчення продукції підприємств різних видів економічної діяльності Статистика продукції промисловості Статистика продукції сільського господарства Види та показники продукції будівництва Види та показники продукції інших видів економічної діяльності Статистичне вивчення динаміки виробництва продукції промисловості Інтегральний індекс виробництва продукції Індекс надходження нових замовлень та індекс обороту продукції Статистична оцінка якості продукції підприємствОцінювання технічного рівня продукції Статистична оцінка конкурентоспроможності продукції підприємств Статистика фінансових результатів і фінансового стану підприємств Основні напрями статистичного вивчення фінансових результатів і фінансового стану підприємств. Джерела інформаційного забезпечення Показники фінансового стану підприємств Економічна оцінка балансу. Агрегований аналітичний баланс Показники фінансової стійкості Показники ліквідності та платоспроможності Показники ділової активності підприємств Показники фінансових результатів діяльності підприємств Показники ефективності діяльності підприємств. Рентабельність Статистика ринкової кон'юнктури Поняття ринкової кон'юнктури, завдання і показники статистичного вивчення Інформаційні джерела статистичної оцінки ринкової кон'юнктури. Обстеження ділової активності підприємств Статистична оцінка ринкової ситуації Оцінка та аналіз потенціалу ринку Аналіз пропорційності, тенденцій і циклічності розвитку ринку Статистика пропозиції та купівельного попиту
 
>>