Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку. Облікова політика сільськогосподарського кооперативу Організаційні засади фінансового обліку Облік оборотних активів сільськогосподарських кооперативів Облік грошових коштів Облік запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів кооперативу Облік палива Облік необоротних активів сільськогосподарських кооперативів Облік наявності та надходження основних засобів Облік вибуття основних засобів Облік основних засобів в орендіУ орендаряУ орендодавця Порядок нарахування зносу (амортизації) необоротних активів Прямолінійний метод Метод зменшення залишкової вартості Метод прискореного зменшення залишкової вартості Кумулятивний метод Виробничий метод нарахування амортизації Облік зносу (амортизації) необоротних активів Облік інших необоротних активів Облік розрахунків у кооперативі Облік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та підрядниками Розрахунки за виданими авансами Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків за претензіями Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків Облік розрахунків з іншими дебіторами Облік резерву сумнівних боргів Облік короткострокових зобов'язань Облік розрахунків з оплати праці Облік розрахунків за податками і платежами Облік фінансових результатів, капіталу та інших пасивів Облік доходів та результатів діяльності Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послуг Склад і облік фінансових результатів, пов'язаних з реалізацією Склад і облік позареалізаційних фінансових результатів ОБЛІК ВИРОБНИЦТВА Загальні принципи та схема обліку виробництва Облік витрат за біологічними перетвореннями Основи калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських кооперативів Облік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за справедливою вартістю та доходів від первісного визнання активів ОБЛІК РОБІТ ТА ПОСЛУГ АГРОСЕРВІСНИХ КООПЕРАТИВІВ Види агросервісних виробництв і господарств та завдання обліку Облік автотранспортного та ремонтно-технічного обслуговування Облік робіт та витрат машинно-тракторного парку Облік витрат і доходів інших видів аграрного сервісу Облік витрат і калькулювання собівартості продукції переробних виробництв Облік торговельно-постачальницької діяльності сільськогосподарських кооперативів Облік підрядних будівельних робіт Облік витрат та послуг виробництв з комунального та соціального обслуговування сільського населенняОблік витрат і доходів житлово-комунального господарства Облік державного фінансування розвитку виробництва продукції рослинництва і тваринництва ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ Правові умови та порядок створення сільськогосподарських кооперативів Облік власного капіталу сільськогосподарських кооперативів Особливості формування, використання та облік фінансових результатів Облік земельних ділянок у кооперативах ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОООДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ Загальні положення щодо оподаткування Особливості обліку податків Загальні вимоги до звітності Особливості складання фінансової звітностіБаланс (Звіт про фінансовий стан)Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Звіт про рух грошових коштів
 
>>