Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології в агрономії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Геометрична інтерпретація і графічний засіб розв'язування задач лінійного програмування.

Графіки і діаграми є важливим засобом вираження й аналізу отриманих експериментальних даних. Графічне зображення одночасне дає наочне представлення про результати експерименту, що дозволяє глибоко оцінити фізичну сутність досліджуваного процесу (об'єкту), виявити типові співвідношення й зв'язки, оцінити ступінь узгодження експериментальних та теоретичних досліджень, визначити тенденції розвитку, охарактеризувати структуру, оцінити географічне розміщення об'єктів. Перевагами статистичних графіків і діаграм є виразність, дохідливість, наочність, лаконічність універсальність. Статистичні графіки дозволяють миттєво охопити й осмислити сукупність показників. При цьому графічна обробка експериментальних даних не настільки сувора, як аналітична, зате вона проста й наочна.

Графіки класифікуються за трьома характеристиками:

  • - за способом побудови (формою) графічного образу;
  • - за завданням, що розв'язуються за допомогою графічних зображень;
  • - за геометричними ознаками, що зображають статистичні показники і співвідношення.

Залежно від способу побудови графіків виділяють: лінійні (статистичні криві), плоскі і об'ємні (рис. 63). Класифікуючи графіки за завданням, розрізняють діаграми і статистичні карти. Серед діаграм виділяють: діаграми порівняння, структурні діаграми, діаграми динаміки. Статистичні карти поділяють на картограми і картодіаграми [42].

Класифікація графічних зображень щодо графічної інтерпретацій числових даних

Рис. 63. Класифікація графічних зображень щодо графічної інтерпретацій числових даних

Побудова та реалізація математичних моделей.

З розвитком та поширенням науково-технічного прогресу, поглибленням спеціалізації та підвищенням концентрації кооперації та агропромислової інтеграції істотно розширюється використання математичних моделей. Вони дозволяють значно зпростити планування та виконання експериментів, моделювати поведінку та взаємодію різних природничих систем, біологічних явищ або процесів, з урахуванням факторів що мають на них вплив.

У агрохімічних дослідженнях широко використовують математичні методи для оцінки точності дослідів і достовірності отриманих результатів, виявлення залежності між добривами та урожаєм, моделювання процесів поглинання рослинами, перетворення на грунті і втрат поживних речовин із Грунту і добрив, прогнозування змін ґрунтової родючості і потреби в добривах, для енергетичної та економічної оцінки застосування добрив з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Математична модель - система математичних відносин, знакових логічних виразів, що відображають визначені сторони об'єкта, що досліджується [6, с. 7].

Математичним моделюванням називають формалізовану подачу закономірностей поведінки реальних систем у вигляді абстрактних математичних аналогів (систем рівнянь та нерівностей) [6, с. 7]..

Оцінка стану і прогнозування агрономічних систем на основі методів кореляційно-регресійного аналізу.

Використання статистичного аналізу в багатьох агрономічних дослідженнях, відіграє роль визначення залежностей між двома або декількома ознаками, встановити зв'язок. Математичні моделі описують та в формалізованому вигляді реальні системи, імітуючи їх поведінку в реальному середовищі. Будь-яке дослідження з методологічної точки зору можна звести до вирішення трьох основних задач:

  • 1) виявлення кількісних і якісних розходжень між явищами, що спостерігаються;
  • 2) визначення причинно-наслідкових зв'язків, що викликають ці розходження;
  • 3) спрямування використання цих зв'язків [68, с. 94].

Наприклад, збільшення дози добрив на деяку величину в кожному конкретному випадку дає приріст врожаю, внаслідок зміни інших факторів (якості грунту, наявності вологи, тощо).

Виявлення кількісної міри впливу того чи іншого фактору на результати, процеси та явища називається кореляцією, тобто коли одному значенню аргументу відповідають кілька значень функції. Отриманні зв'язки кореляційними.

Кореляція (взаємне співвідношення показників, залежність явищ) поділяється за напрямом, формою, силою та кількістю зв'язків. За напрямом вони бувають прямі та зворотні. Пряма кореляція спостерігається, коли зі збільшенням однієї ознаки інша ознака також збільшується. Наприклад

 
<<   ЗМІСТ   >>