Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Організація економічної взаємодії учасників галузі капітального будівництва на рівні регіону

Які чинники зовнішнього середовища впливають на розвиток галузі капітального будівництва на рівні регіону?

Стійкість функціонування та розвитку будівельного комплексу, як складної господарської системи цілком залежить від дії тих чи інших факторів навколишнього середовища, на які, в принципі, підприємства комплексу не мають прямого впливу. Зовнішнє середовище розглядається як система, з якою підприємства галузі капітального будівництва активно взаємодіють. У загальному вигляді склад і зміст базових зовнішніх факторів стійкості відомі і досить докладно представлені в економічній літературі. Як правило, в якості "загроз" чи "можливостей" з боку зовнішнього середовища розглядаються зростання конкуренції, погіршення ситуації на ринку матеріально-технічних ресурсів, зниження платоспроможного попиту населення, поява на ринку нових технологій (матеріалів, інформаційних систем тощо).

Чи впливають на економічну активність суб'єктів галузі особливості місця їх розташування?

Аналіз практики свідчить, що при формуванні стратегій функціонування і розвитку підприємств будівельного комплексу недостатньо повно враховується такий фактор макрооточення, як рівень економічної активності їхнього місця розташування. Разом з тим, в опублікованих в останні роки роботах підкреслюється необхідність врахування місця розташування підприємств як особливого чинника, посилюючого конкурентоспроможність підприємств, вироблених ними товарів, галузей і їх комплексу в цілому.

У широкому значенні місце розташування може бути інтерпретоване як ринкове регіональне середовище, що складається з безліч конкуруючих підприємств і організацій аналогічного профілю, державних установ і різних організацій, яким доводиться взаємодіяти для досягнення, підтримки та зростання конкурентної переваги різних форм організації виробництва. Очевидно, що існує економічна зацікавленість суб'єктів інвестиційно-будівельного ринку у взаємодоповнюваності для забезпечення конкурентних переваг регіону.

Історично сформована неоднорідність або диференціація економічного простору України значно впливає на успішне вирішення основних завдань інвестиційного процесу з точки зору забезпечення відтворення, насамперед, заміщення зношуваних факторів виробництва і створення нових можливостей розвитку економіки регіонів. З цього випливає необхідність вимірювання динаміки економіко-інвестиційної активності регіонів, що, в свою чергу, дозволить визначити вектор динаміки неоднорідності економічного простору. У кінцевому підсумку саме показники інвестиційної активності є об'єктом бюджетного регулювання, а показники економічної активності розвитку визначають потенціал самофінансування території.

Праці в цьому напрямку в тій чи іншій мірі окреслюють коло оцінюваних і прийнятих до уваги показників, що беруть участь у подібних розвідках. Дослідниками проведені аналізи економічної та інвестиційної активності регіонів України з різним набором показників як за кількістю, так і за складом. Отримані результати вказують на деякі відмінності за окремими розрахунками для окремих територій, підсумкові ж висновки на основі проведених аналізів завжди залишалися незмінними.

Ці висновки збігаються з результатами досліджень провідних вітчизняних вчених-економістів з проблем темпів зростання в національному економічному просторі. Зокрема, підтверджується висновок про те, що найбільш слабка ринкова реакція на проведені економічні реформи, несприятливий інвестиційний клімат, що не створює передумов для появи стійких інвестиційних мотивацій, характерні для Західного і Південного регіонів. Ця типологія придатна для практичного застосування, оскільки відображає специфіку регіональних економічних ситуацій і диференціацію за ступенем ринкових перетворень.

 
<<   ЗМІСТ   >>