Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розрахунок необхідного та можливого обсягу оборотних активів торговельного підприємства у плановому періоді (3)

На основі даних, наведених в укрупненому балансі (ф№ 1), звіті про фінансові результати (ф№ 2), та додаткової інформації (табл. 1,2,3), розрахувати можливий та необхідний обсяг оборотних активів торговельного підприємства на плановий період. Обґрунтуйте можливості фінансування цільових потреб підприємства (реконструкція основних засобів). Для проведення розрахунків скористатися методом техніко-економічних розрахунків та факторно-аналітичним методом. Розрахунки провести в тис. грн.

Таблиця І

Укрупнений баланс підприємства за звітний період тис, грн

Актив

На початок

На кінець

1. Необоротні активи

1202,8

1142,7

2. Товарно-матеріальні запаси

2441,4

2807,6

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1000

1022

4. Грошові кошти та їх еквіваленти

1499

1094,3

5. Інші оборотні активи

51

53,6

6. Витрати майбутніх періодів

12,207

11

Разом:

6206,4

6131,2

Закінчення табл. 1

Пасив

На початок

На кінець

1. Статутний капітал

5001

5001

2. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-29

23

3. Забезпечення наступних витрат і платежів

0

0

4. Довгострокові зобов'язання

1

0

5. Короткострокові зобов'язання

1175,4

1153,2

5.1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940,3

1081,3

Разом:

6206,4

6131,2

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати за звітний період

тис. грн

Показники

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

621

534,06

Податок на додану вартість

103,5

89

Акцизний збір

Інші вирахування з доходу

Чистий дохід

517,5

445,06

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

434,7

373,9

Валовий прибуток (збиток)

82,8

71,16

Інші операційні доходи

12

16,8

Адміністративні витрати

86,9

69,4

Витрати на збут

68,3

64,1

Інші операційні витрати

Фінансовий результат від операційної діяльності

-60,4

-45,54

Дохід від участі в капіталі

156

171,6

Інші фінансові доходи

Інші доходи

Фінансові витрати

116,7

81,69

Втрати від участі в капіталі

Інші витрати

Закінчення табл. 2

Показники

За звітний період

За попередній період

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

-21,1

44,37

1 Податок на прибуток

-3,8

10,6

Чистий прибуток (збиток)

-17,3

33,77

Таблиця З

Плановий темп зростання товарообороту (виручки від реалізації товарів), %

101

Очікуване зростання ставок орендної плати^ %

1

Надходження від продажу необоротних активів планові, тис. грн

52

Надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо) планові, тис. грн

48,2

Фінансові зобов'язання планового періоду (відсотки за кредит), тис. грн

1

Виплати дивідендів учасникам підприємства, % до отриманого планового чистого прибутку

10

але не менше (гарантований обсяг), тис. грн

60

Необхідний запас грошових коштів, % до поточної заборгованості

5

Очікувані додаткові грошові внески учасників, тис. грн

23

Амортизація необоротних активів у плановому періоді, тис. грн

35,1

Кількість днів у періоді

90

Обсяг інших оборотних активів у плановому періоді залишиться без змін

Цільовий обсяг витрат для проведення реконструкції основних засобів на плановий період *, тис. грн

1505

Розв 'язок

1. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОпл = ТОзв • ТрТОпл = 621 101 = 627,21 тис. грн, И 100 у

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТрТОпл - темп зростання товарообороту на плановий період.

 • 2. Розрахунок планового обсягу комерційного доходу* (виходячи з рівня, що склався у звітному періоді - Ркдм) (КДпл):
 • 627 21 82'8'100

Щпл = ТОт'Ркд"=—-^~^3,63тис.грн.

100 100 у

* Комерційний дохід відображається у формі № 2 р. 050 "Валовий прибуток".

3. Розрахунок планового обсягу витрат на збут (виходячи з рівня витрат на збут обороту звітного періоду - Рвззв) (ВЗпл):

ВЗпл = ТОтРв3"=—-621_ = 68,98^с.г^.

 • 100 100
 • 4. Розрахунок планового обсягу адміністративних витрат (виходячи з їх абсолютного приросту в попередній період) (АВпл):

АВпл = АВзв + Абспр = 86,9+(86,9 - 69,4) = 104,4 тис. грн,

де АВзв - обсяг адміністративних витрат звітного періоду; Абс.пр - абсолютний приріст.

 • 5. Розрахунок планового обсягу інших операційних доходів (виходячи з очікуваного зростання ставок орендної плати) (ЮДпл):
 • 12.(100 + 1)

ЮДпл = —*-1 = 12,12 тис. грн.

 • 100 'у
 • 6. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від операційної діяльності (ФРОДпл):

ФРОДпл = КДпл - ВЗпл - АВпл + ЮДпл = ' = 83,63 - 68,98 -104,4 +12,12 = -77,64 тис. грн.

 • 7. Розрахунок планового обсягу доходу від участі в капіталі (виходячи з середнього обсягу отримання) (ДУКпл):
  • (171,6 + 156) ДУКпл =--—-- = 163,8 тис. грн.
 • 8. Розрахунок планового обсягу інших фінансових доходів
 • (ІФДпл):

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від фінансових інвестицій (дивіденди, проценти тощо). Отже, ІФДпл = 48,2 тис. грн.

9. Розрахунок планового обсягу інших доходів (Щпл):

За умовою задачі в плановому періоді очікується надходження від продажу необоротних активів. Отже, Щпл = 52 тис. грн.

10. Розрахунок планового обсягу фінансових витрат (ФВпл):

За умовою задачі в плановому періоді очікується погасити відсотки за кредит у сумі 1 тис. грн. Отже, ФВпл =1 тис. грн.

11. Розрахунок планового обсягу фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (ФРЗДЦОпл):

ФРЗДЦОпл = ФРОДпл+ДУКпл+ІФДпл+Щпл - ФВпл - ІВпл = = -77,64+163,8+48,2+52-1 = 185,37 тис.грн.

12. Розрахунок суми податку на прибуток (виходячи з рівня податкового навантаження на прибуток, що склався) (ППрт):

Оскільки у звітному періоді результатом діяльності підприємства був збиток, то податок на прибуток обчислимо як 25% від обсягу прибутку від звичайної діяльності до оподаткування планового періоду.

ППрт = 185,37 • 0,25 = 4634 тис. грн.

 • 13. Розрахунок планового обсягу чистого прибутку (ЧПпл): ЧПпл = ФРЗДЦОпл - Ппрт = 185,37 - 46,34 = 139,02 тис. грн.
 • 14. Розрахунок необхідного обсягу виплат дивідендів власникам підприємства у плановому періоді (Дивлі):

За умовою задачі гарантований обсяг виплат дивідендів власникам має становити не менше 60 тис. грн. На цю потребу може бути використано за умовою 10% чистого прибутку, тобто:

_ 139,02-10 ...

т = —їоо— ри'

Отже, 10% від планового чистого прибутку недостатньо для забезпечення гарантованого обсягу виплат дивідендів власникам підприємства, тому їх обсяг дорівнюватиме гарантованому -60 тис. грн.

15. Розрахунок обсягу чистого прибутку капіталізованого (ЧПкап):

ЧПкап = ЧПпл - Дивт = 139,02 - 60 = 79,02 тис. грн.

16. Розрахунок обсягу власного капіталу на кінець планового періоду (ВКк):

ВКк = ВКп + ЧПкап + ДГВУ =

= (5001 + 23) + 79,02 + 23 = 5126,02 тис. грн,

де ВКп - власний капітал на початок планового періоду (сума статутного капіталу та нерозподіленого прибутку на кінець звітного періоду); ДГВУ -додаткові грошові внески учасників (дано в умові задачі).

 • 17. Розрахунок обсягу товарообороту за собівартістю (виходячи з рівня собівартості звітного періоду - Рс/в1в) (ТОс/в„):
 • 627,21 434'7-Ю0

ТОс і вм 9 ТОпл.РсІв.ів =-621-. 4з9)05 пгис. грн.

 • 100 100 у
 • 18. Розрахунок коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості постачальникам у звітному періоді (КОкззв):

ігп ТОс/в" 434,7

К0КЗ" 9 ~Ж~ = (940,3+ 108U) = °'43 рШа>

_ 2

Де КЗ ~ середній обсяг кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у звітному періоді.

19. Розрахунок очікуваного середнього обсягу кредиторської заборгованості постачальникам (виходячи з оборотності, що склалася у звітному періоді) (КЗ^);

д- = 7^ = 439^ м КОкзів 0,43

20. Розрахунок кредиторської заборгованості постачальникам на кінець планового періоду (КЗк):

К3к = 2- КЗ^ -К3п = 2-1458,44 -1081,3 = 1835,58 тис. грн,

де КЗп - кредиторська заборгованість постачальникам на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

21. Розрахунок обсягу короткострокових зобов'язань на кінець планового періоду (КЗобк):

КЗо6к = КЗобн + ДЮ = 1153,2 + (1835,58 -1081,3) = 1907,48 тис. грн.

22. Розрахунок можливого обсягу оборотних активів на кінець планового періоду (ОАм):

ОАм = ВОКк + КЗобк = 5126,02 - (1142,7 - 35,1) + +1907,48 = 5925,9 тис. грн,

де ВОКк -обсяг власного оборотного капіталу на кінець планового періоду.

При обчисленні обсягу необоротних активів на кінець планового періоду їх обсяг кінця звітного періоду було зменшено на суму амортизації планового періоду (35,1 тис. грн).

23. Розрахунок коефіцієнта оборотності товарних запасів у звітному періоді (КОтЗп):

„п ТОсІв^ _434,7 Л1_

" = ~W = (2441,4 + 2807,6) = 0,17 ^ 2

Де ТЗМ ~ середній обсяг товарних запасів у звітному періоді.

24. Розрахунок необхідного обсягу товарних запасів на кінець планового періоду (73иг):

Пк = 2ТЗт-Пп = 2^-^-ТЗп = КОтззв

43905

= 2 • - 2807,6 = 2493,89 тис. грн, 0,17 И

де ТЗп - товарні запаси на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

25. Розрахунок коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості покупців у звітному періоді (КОдЗзд):

" = Ж = (ЮОО+1022) = °'61 Ра3а> 2

Де ДЗ " середній обсяг дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги у звітному періоді.

26. Розрахунок обсягу дебіторської заборгованості на кінець планового періоду виходячи з оборотності звітного періоду) ІДЗк):

Д3к = 2-Ж-Д3" = 2^^-Д3" = КОдззв

= 2 ■ -1022 = 1020,22 тис. грн, 0,61 И

де ДЗп -дебіторська заборгованість покупців на початок планового періоду (кінець звітного періоду).

27. Розрахунок необхідного обсягу грошових активів на кінець планового періоду (ГАк):

За умовою задачі необхідний запас грошових коштів становить 5% до поточної заборгованості.

1907,48-5

ГАк =-= 9537 тис. грн.

 • 100 у
 • 28. Розрахунок необхідного обсягу оборотних активів на кінець планового періоду (ОАн):

ОАн = ТЗК + ДЗк + ГАк + ІОАк =

= 2493,89 +1020,22 + 95,37 + 53,6 = 3663,08 тис. грн,

де ІОАк -обсяг інших оборотних активів на кінець планового періоду (за умовою задачі залишиться на рівні кінця звітного періоду).

29. Висновок щодо наявності коштів для проведення реконструкції основних засобів.

Кошти наявні, оскільки можливий обсяг оборотних активів на кінець планового періоду перевищує необхідний обсяг на 2262,82 тис.грн, а необхідні кошти для проведення реконструкції основних засобів дорівнюють 1505 тис. грн.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>