Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторська думка та аудиторський звіт

Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті, що складається відповідно до міжнародного стандарту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" [13]. МСА 700 розглядає відповідальність аудитора за формулювання думки щодо фінансової звітності, форму та зміст аудиторського звіту.

Аудиторський звіт містить інформацію про:

 • - стан бухгалтерського обліку,
 • - стан внутрішнього контролю.
 • - достатність і достовірність фінансової звітності.

Цей МСА забезпечує послідовність аудиторського звіту (у випадках, коли аудит здійснювався відповідно до МСА), що підвищує ступінь довіри до нього на глобальному ринку, полегшуючи можливість ідентифікації тих аудитів, які проводились відповідно до визнаних на міжнародному рівні стандартів. Він також допомагає поліпшити розуміння фінансової звітності користувачем та виявити незвичайні обставини, якщо такі мають місце.

Відповідно до п. 11 МСА 700 аудиторський висновок (тут мається на увазі "думка аудитора") повинен враховувати:

 • а) висновок аудитора відповідно до МСА 330 "Дії аудитора і відповідь на оцінені ризику" [13] щодо отримання достатніх і належних аудиторських доказів;
 • б) висновок аудитора відповідно до МСА 450 "Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту" [13] щодо суттєвості невиправлених викривлень (окремо або в сукупності);
 • в) оцінку аудитора чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з вимогами застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:
  • - чи дотримано в усіх суттєвих аспектах облікову політику при складанні та поданні фінансової звітності;
  • - чи подана інформація є доречною, достовірною, порівнюваною і зрозумілою в фінансовій звітності;
  • - чи є інформація, що подана користувачам у фінансовій звітності, зрозумілою, і як вона суттєво впливає на операції чи події, відображені в фінансовій звітності;
  • - чи є відповідною термінологія, що використовується в фінансовій звітності.

За практикою аудиторської діяльності аудиторський звіт складається на основі зібраних аудиторських доказів аудитором і свідчить про результати аудиту, є наслідком правильності застосування аудиторських процедур у процесі проведення аудиторської перевірки й оцінки стану бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності.

Аудиторський звіт повинен містити чітко сформульовану думку, викладену письмово (п. 20 МСА 700). Він може складатися у довільній формі, але в ньому обов'язково мають бути такі частини, яких МСА 700 для аудиторського звіту з аудитів, проведених відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, визначає десять (табл. 8.1):

Таблиця 8.1. Структура аудиторського звіту відповідно до МСА 700

Частини звіту

Зміст частин

Заголовок (п. 21)

Чітко вказується, що це є звіт незалежного аудитора (див. п. Д15).

Адресат (п. 22)

Визначається для кого призначений аудиторський звіт, тобто — визначається, відповідно до яких завдань його складено (див п.

Д16).

Вступний параграф (п. 23)

Надається (див. пп. Д17-Д19):

 • - назва суб'єкта господарювання, фінансова звітність якого перевірена аудитором;
 • - підтвердження, що фінансова звітність перевірена аудитором;
 • - назва кожного з фінансових звітів, що входять до складу фінансової звітності;
 • - посилання на стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію;
 • - дата або період, які охоплюються кожним фінансовим звітом, що входить до складу фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність (пп. 24-27)

Включається пояснення того, що управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки (див. п. Д20-Д23).

Відповідальність аудитора (пп. 28-33)

Зазначається, що відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту, здійснюється посилання на застосування відповідних стандартів (див. пп. Д24-Д26).

Аудиторська думка (пп. 34-37)

У разі висловлення немодифікованої думки щодо фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальної основи, обов'язково необхідно пояснювати (див. пп. Д27—Д33):

 • - фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах... відповідно до [застосована концептуальна основа фінансової звітності]; або
 • - фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про... відповідно до [застосована концептуальна основа фінансової звітності]

В аудиторській думці завжди має бути зазначена юрисдикція походження концептуальної основи.

Інша відповідальність аудитора щодо звітності (пп. 38-39)

Інша відповідальність повинна розглядатися в окремому розділі аудиторського звіту, якщо вона є додатковою по відношенню до визначеної МСА відповідальності аудитора за надання звіту щодо фінансової звітності — тобто, якщо розглядаються певні питання, які вважаються додатковими (див. пп. Д34-Д36).

Частини звіту

Зміст частин

Підпис аудитора (п. 40)

Зазначається, що аудиторський звіт повинен бути підписаний (див. п. Д37).

Дата аудиторського звіту (п. 41)

Датується не раніше від дати, на яку аудитор отримав достатні та відповідні аудиторські докази, на основі яких буде ґрунтуватися його думка щодо фінансової звітності (див. пп. Д38-Д41).

Адреса аудитора (п. 42)

Констатується, що повинно бути зазначене місцеперебування в юрисдикції, де практикує аудитор.

У додатку до МСА 700 наведено три ілюстративних приклади аудиторських звітів щодо фінансової звітності, яка складена відповідно до застосовних концептуальних основ, але перевірка здійснювалась щодо різних завдань аудиту. Ці звіти включають елементи, про які йдеться в параграфах 21—42 (для більшої їхньої деталізації див. пп. Д15-Д41).

Необхідно пам'ятати, що надання аудиторського звіту замовнику здійснюється за таких умов:

 • - звіт адресується замовникові із зазначенням дати складання;
 • - звіт підписується керівником аудиторської фірми або особою, вповноваженою на це керівником і аудитором (керівником бригади аудиторів), який здійснював перевірку;
 • - звіт завіряється печаткою аудиторської фірми;
 • - кожна сторінка аудиторського звіту повинна бути підписана аудитором, який здійснював перевірку (і завірена його особистою печаткою — за наявності останньої).

Якщо аудитор робить свій висновок, що фінансова звітність складена клієнтом в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи фінансової звітності, то він висловлює думку, яку прийнято називати немодифікованою, а звіт, складений на її підставі — безумовно-позитивним.

 
<<   ЗМІСТ   >>