Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у бюджетних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Звітність бюджетних установах

Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація

Звітність бюджетних установ досить різноманітна і глибоко деталізована. Це має своє об'єктивне пояснення, адже на ц підставі контролюється виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і т. ін. Цим можна пояснити і те, що бухгалтерська звітність бюджетних установ суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання. Для загального уявлення про склад звітності бюджетних установ наведемо її класифікацію за складом та суб'єктами використання (рис. 8.1).

Бухгалтерська звітність бюджетних установ складається на підставі даних облікових регістрів про господарські операції з виконання кошторису доходів і видатків установи за звітний період або про стан її коштів та розрахунків на звітну дату.

Установи та організації, що утримуються за кошти бюджету, щомісячно і щоквартально складають фінансові звіти про виконання кошторису доходів та видатків і подають їх вищим організаціям та органам Державного казначейства у терміни, передбачені нормативними документами. Так, згідно з "Порядком подання фінансової звітності", затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, бюджетні установи подають місячний звіт про використання бюджетних асигнувань не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальний — не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, а річний — не пізніше 22 січня наступного за звітним року.

Класифікацій звітності бюджетних установ

Рис. 8.1. Класифікацій звітності бюджетних установ

Склад місячної і квартальної фінансової звітності бюджетних установ регламентується "Порядком складання місячної та квартальної фінансової звітності установами та організаціями, які отримують кошти з державного або місцевих бюджетів", який щорічно затверджує наказом ДКУ.

Згідно з цим Порядком квартальна звітність бюджетних установ включає такі форми:

 • — № 1 "Баланс";
 • — № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду";
 • — № 4-1д, N° 4-1м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами";
 • — № 4-2д, № 4-2м "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
 • — № 4-3д, № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
 • — N° 4-3д.І, № 4-Зм. І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";
 • — N° 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів";
 • — № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";
 • — N° 7д.1, № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів складають у такому самому обсязі.

До форм квартальної фінансової звітності додається пояснювальна записка, яка включає текст та додатки, передбачені названим Порядком. Так, Поясі повальна записка до квартального фінансового звіту за 2008 р. повинна містити інформацію про:

 • — назву установи та її місцезнаходження;
 • — короткий опис основної діяльності установи;
 • — назву органу управління, у віданні якого перебуває установа;
 • — середню чисельність працівників.

До пояснювальної записки додаються такі довідки: 1) Довідка про депозитні операції бюджетних установ. У цій довідці необхідно відобразити депозитні операції, що проводить

бюджетна установа (залишки на рахунках тощо), та вказати нормативно-правовий акт, на підставі якого проводяться такі операції;

 • 2) Довідка про виконання статті 68 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України". Наводиться інформація за коштами, що отримані як плата за послуги та від господарської діяльності бюджетними установами (крім надходжень у натуральній формі);
 • 3) Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";
 • 4. Довідка щодо заборгованості АКБ "Україна" та інших ліквідованих банків за коштами державного та місцевих бюджетів;
 • 5) Довідка про направлення асигнувань загального фонду установам, підвідомчим іншим головним розпорядникам бюджетних коштів. Складається головними розпорядниками коштів (ГРК), які направляли кошти розпорядникам бюджетних коштів (РК), що підпорядковані іншим ГРК. Ця довідка додається до зведених фінансових звітів ГРК;
 • 6) Довідка про використання іноземних грантів. Наводиться інформація про використання бюджетними установами грантів, отриманих від міжнародних фінансових організацій та країн-донорів за звітний період;
 • 7) Довідка про суми кредиторської заборгованості, які включено до форми N° 7д.1, № 7м.1. РК відображають дані всієї кредиторської заборгованості, у тому числі й одержувачів бюджетних коштів, які отримували кошти через цього РК. Довідка складається окремо за загальним та спеціальним фондами;
 • 8) Довідка про дебіторську заборгованість. Ця довідка складається установами, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, за загальним та спеціальним фондами. За наявності дебіторської заборгованості установи на кінець звітного періоду указуються причини проведення попередньої оплати та виникнення дебіторської заборгованості;
 • 9) Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду;
 • 10) Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду.

Крім того, ГРК державного бюджету за всіма програмами складаються і подаються довідки про надходження і використання коштів бюджетними установами в територіальному розріз за їх вилами (за загальним фондом, як плата за послуги, за іншими джерелами власних надходжень, на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів тощо).

Одержувачі бюджетних коштів (підприємства, громадські та інші організації, то не мають статусу бюджетної установи, які одержують безпосередньо через розпорядників кошти з бюджету як фінансову підтримку або вповноважені органами державної влади на виконання державних цільових програм та надання послуг) про використання отриманих бюджетних коштів подають до органів Державного казначейства України такі форми квартальної фінансової звітності:

 • — № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду";
 • — N9 4-3д, № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду";
 • — № 4-3д.І, № 4-3м. І "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)";
 • — N9 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";
 • — № 7д.1, № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Місячні форми фінансової звітності бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів складають і подають до органів Державного казначейства України за такими формами:

 • — N9 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами";
 • — № 7д.1, № 7м. 1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами".

Про проведені операції у натуральній формі або іноземній валюті, що здійснюються у розрахунках за загальним та спеціальним фондами, розпорядниками бюджетних коштів складається Довідка про надходження у натуральній формі або Довідка про операції в іноземній валюті, яка подається до органу Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня місяця.

Головні розпорядники коштів державного бюджету, що виконують програми спеціального фонду державного бюджету за рахунок позик міжнародних фінансових організацій, складають і подають до органів Державного казначейства України Довідку щодо виконання розпису витрат спеціального фонду Державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій.

Усі форми періодичної звітності складаються бюджетними установами наростаючим підсумком з початку року в розрізі кодів функціональної та економічної класифікації видатків. При цьому квартальний баланс складається на підставі звірених даних про залишки на рахунках аналітичного і синтетичного обліку на кінець кварталу. При цьому слід враховувати, що доходи і видатки у квартальних балансах показуються наростаючими підсумками з початку року, а всі інші статті — станом на кінець звітного періоду. До балансу додаються довідки "Доходи загального фонду" (за рахунком 70) та "Доходи спеціального фонду" (за рахунком 71 у частині інших надходжень).

Звіт за ф. № 2 складають всі установи, які одержують кошти загального фонду Державного бюджету України або місцевих бюджетів.

Звіти за ф. № 4 складаються у розрізі видів спеціальних коштів: плата за послуги, суми за дорученнями, депозитні суми та ін. Так, ф. № 4-1 складається установами, що отримують доходи від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції та іншої діяльності відповідно до чинного законодавства і використовують їх за цільовим призначенням згідно з кошторисом.

Звіт за ф. № 4-2 складають установи, що отримують кошти від юридичних, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання окремих доручень згідно із затвердженим кошторисом.

Звіт за ф. № 7 складають всі бюджетні установи та одержувачі бюджетних коштів на підставі даних бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську і кредиторську заборгованість на звітну дату, що виникла як за видатками, так і за нарахованими доходами. Звіт складають у розрізі кодів економічної і функціональної класифікації видатків.

Річний фінансовий звіт бюджетних установ, крім тих форм, що подаються у складі квартальної звітності, додатково містить форми:

 • — № 5 "Звіт про рух необоротних активів";
 • — № 6 "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування";
 • — № 9 "Звіт про результати фінансової діяльності";
 • — № 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах".

У звіті за ф. № 5 відображається вартість необоротних активів установи на початок і кінець звітного року та їх рух протягом року. Складають цей звіт на підставі даних окремих субрахунків до синтетичних рахунків 10, 11 і 12.

Звіт за ф. № 6 характеризує рух за рік окремих, видів матеріалів і продуктів харчування та їх залишки на початок і кінець року.

У звіті за ф. № 9 відображають доходи і видатки, а також операції, внаслідок яких ці доходи (видатки) збільшуються або зменшуються. Звіт складається з двох частин: загальний фонд і спеціальний фонд.

Фінансовий результат із загального фонду визначають за таким алгоритмом: до одержаних бюджетних асигнувань додають вартість оприбуткованих надлишків матеріалів, суму до оцінки матеріалів, суми централізованого забезпечення та інших доходів, суми списаної кредиторської заборгованості; віднімають видатки загального фонду, суми списаних недостач, списаної дебіторської заборгованості; додають або віднімають результати переоцінок. Аналогічним порядком визначають також фінансовий результат за спеціальним фондом.

У звіті за ф. № 15 відображають виявлені протягом звітного року суми недостач, втрат і крадіжок грошей та матеріальних цінностей після заходів, вжитих для усунення їх наслідків: віднесено на винних осіб за рішенням суду, стягнено з винних осіб, списано за рахунок установи, знаходиться у слідчих органах.

До річного звіту, як і до квартального, додається пояснювальна записка.

Починаючи зі звіту за 2005 р., розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю про виконання кошторису доходів і видатків повинні подавати аудиторський звіт з висновками відносно її достовірності, складений органом державної контрольно-ревізійної служби.

Інструкції про порядок складання бухгалтерської звітності бюджетних установ переглядаються щорічно і затверджуються ДКУ відповідно до потреб обліку і контролю за виконанням Закону України про Державний бюджет на відповідний рік.

 
<<   ЗМІСТ   >>