Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Джерела аудиторських доказів перевірки грошових коштів

Необхідно пригадати, які питання, визначені в темі, пов'язані з об'єктами або групами об'єктів перевірки та які аудиторські докази, розглядаються на трьох основних групах носіїв інформації:

 • А)фінансовій звітності;
 • Б)регістрах обліку;
 • В)первинних документах.
 • А). Де саме відображаються об'єкти грошових коштів у фінансовій

звітності, показано у табл. 7.6.1)

Таблиця 7.6.1. Відображення об'єктів грошових коштів у звітності

Назва форми

Код рядка

Назва рядка

Каса, Рахунки в

банках

Баланс 2012 р. (Додаток А)

 • 230
 • 231 240

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 • - в національній валюті;
 • - в національній валюті в касі (вписуваний рядок);
 • - в іноземній валюті

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

 • 1165 1166
 • (додатково)
 • 1167 (додатково)

Гроші та їх еквіваленти Готівка

Рахунки в банках

Звіт про рух грошових коштів 2012 р. (Додаток В)

410 430

Залишок коштів:

 • - на початок року;
 • - на кінець року

Примітки до річної фінансової

звітності

(Додаток Д)

 • 640
 • 650
 • 660

Таблиця VI "Грошові кошти" рядок "Каса"

рядок "Поточний рахунок у банку" рядок "Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)"

Інші грошові кошти

Баланс 2012 р. (Додаток А)

230 240

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 • - в національній валюті;
 • - в іноземній валюті

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 2013 р. (Додаток А.1)

 • 1165 1166
 • (додатково)
 • 1167 (додатково)

Гроші та їх еквіваленти Готівка

Рахунки в банках

Примітки до річної фінансової

звітності

(Додаток Д)

670

Таблиця VI "Грошові кошти" рядок "Грошові кошти в дорозі"

 • Б). Регістрами аналітичного обліку грошових коштів є (Додаток У):
  • - журнальна форма — Журнал 1, відомості 1.1, 1.2, 1.3;
  • - спрощена форма — Відомість 1-м;
  • - книжково-журнальна форма:
  • - грошові кошти в касі — Журнал К-1; грошові кошти на поточному рахунку — Журнал К-1 (1а); інші грошові кошти — Книга К-13, К-17, К-39. В). Необхідно нагадати, що документування господарських операцій з руху грошових коштів вимагає найбільшої ретельності, уваги та охайності, так як виправлення за цими документами не дозволяється ніякими, навіть визначеними за законодавством України, способами.

Первинні та зведені документи з обліку грошових коштів у касі (готівки) затверджено Постановою Правління НБУ № 252 (табл. 7.6.2).

Таблиця 7.6.2. Документи з руху грошових коштів у касі (готівки)

Назва і шифр форми

Мета застосування

Форма № КО-1

Прибутковий касовий ордер

- для отримання готівки в касу підприємства, що надійшли: від покупців в оплату за продукцію (товари), роботи, послуги; інших дебіторів; з банку; від підзвітних осіб тощо. Виписується бухгалтером в момент оприбуткування грошей в касу підприємства в 1-му примірнику, підписується головним бухгалтером чи уповноваженою на це особою та передається в касу підприємства. Здавачу готівки відривається квитанція до ордера, яка повністю дублює інформацію ордера.

Форма № КО-2

Видатковий касовий ордер

- для видачі готівки з каси підприємства: сплати постачальникам за продукцію (товари), роботи, послуги; іншим кредиторам; здачі в банк; виплаті заробітної плати та інших виплат; видачі коштів під звіт тощо.

Виписується бухгалтером в момент видачі грошей з каси підприємства в 1-му примірнику, підписується керівником підприємства, головним бухгалтером чи уповноваженою на це особою та передається в касу підприємства. Видача готівки підтверджується одержувачем, який власноруч прописом пише суму, яка одержана, ставить дату та особистий підпис з розшифровкою. Касир вказує вид та реквізити документу, за яким можна ідентифікувати одержувача коштів.

Форми № КО-3, КО-3а

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

- для реєстрації (присвоєння порядкового номеру) виписаним прибутковим та видатковим касовим ордерам у хронологічному порядку. Складається в бухгалтерії за певний період.

Форма № КО-4

Касова книга

 • - є зведеним документом щодо обліку грошових коштів у касі;
 • - для обліку руху грошей у касі.

Кожна сторінка касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальним лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник та залишається в книзі, друга (без горизонтального лініювання) заповнюється з лицьового і зворотного боків через копіювальний папір і як Звіт касира є відривною частиною аркуша.

Форма № КО-5

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей

 • - для відображення видачі старшим касиром перед початком робочого дня іншим касирам авансом потрібної для видаткових операцій суми готівки під підпис;
 • - для відображення здачі касирами старшому касиру у кінці робочого дня залишку готівки та касових документів за проведеними операціями під підпис;
 • - для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів після закінчення термінів видачі/ Відкривається на визначений термін, веде старший касир, видаток та повернення грошей оформлюється підписами.

Шифр форми відсутній

Відомість на виплату грошей

- для видачі заробітної плати та інших виплат (замість платіжних та розрахунково-платіжних відомостей). Складає бухгалтер у визначений термін в 1-му примірнику та передає касиру для виплати.

У якості підтверджувального документу здачі готівки в банк та зарахування її на поточний рахунок підприємства є Заява на переказ готівки (Додаток 8 до Інструкції № 174 (див. п. 2).

Відповідно до змісту господарських операцій, підставою для оформлення Прибуткових касових ордерів (Форма № КО-1) слугують наступні документи (табл. 7.6.3)

Таблиця 7.6.3 Документи, що є підставою для оформлення прибуткових касових ордерів

№ з/п

Зміст господарських операцій

Документ, що підтверджує здійснення операції

1

Надходження торговельної виручки

7-звіт РРО

2

Одержання грошових коштів з рахунку у банку

Корінець грошового чека (знаходиться у чековій книжці)

3

Оплата покупцем за реалізовану йому продукцію, товари, роботи, послуги

Накладна певного виду, Акт виконаних робіт (наданих послуг)

4

Повернення невикористаних підзвітних сум

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

5

Погашення нестач за результатами інвентаризації

Акт результатів інвентаризації, виписка з протоколу зборів комісії

6

Оприбуткування надлишку коштів за результатами інвентаризації каси

Акт результатів інвентаризації, виписка з протоколу зборів комісії

7

Внесок готівкою до статутного капіталу підприємства

Статут або Протокол зборів учасників

Видача готівки з каси оформлюється Видатковими касовими ордерами (Форма № КО-2) або Відомостями на виплату грошей (див. Додаток 1 до Положення № 637). Відомість застосовується, як правило, для виплат заробітної плати. Для іншої ж переважної більшості випадків видачі грошових коштів з каси застосовуються Видаткові касові ордери, які складаються на підставі документів, визначених у таблиці 7.6.4.

Таблиця 7.6.4 Документи, що є підставою для оформлення видаткових касових ордерів

№ з/п

Зміст господарських операцій

Документ, що підтверджує здійснення операції

1

Здача готівки до банку (самостійно)

Заява на переказ готівки

2

Здача готівки до банку (через інкасатора)

Супровідна відомість

3

Видача під звіт

Наказ (розпорядження) керівника підприємства

4

Виплата заробітної плати, лікарняних, матеріальної допомоги

Відомість на виплату грошей

5

Видача позики працівнику

Договір

Для відображення операцій на поточному рахунку в банку використовуються наступні первинні та зведені документи (табл. 7.6.5).

Таблиця 7.6.5. Документи з руху грошових коштів на поточному рахунку в банку

Назва і шифр форми

Мета застосування

Додаток 2 ОКУД 0410001

Платіжне доручення

- заповнюється платником грошей для розрахунків з товарних і нетоварних платежів: - за фактично отриману або куплену продукцію (виконані

роботи, надані послуги); -у порядку попередньої оплати згідно законодавства чи договору;

- для сплати податків та зборів до бюджету; - для перерахування заробітної плати та інших виплат працівникам на рахунки працівників; -в інших випадках згідно чинного законодавства (Інструкція НБУ від 21.01.04 р. № 22)

Додаток 3 ОКУД 0410002

Платіжна вимо-га-доручення

 • - заповнюються одержувачем грошей і передається безпосередньо платникові банком одержувача через банк платника у межах залишку грошових коштів на рахунку платника;
 • - платник може не погодитись на сплату, тоді документ повертається відправнику
 • (Інструкція НБУ від 21.01.04 р. № 22)

Додаток 4 ОКУД 0410007

Платіжна вимога

 • - застосовується у випадку примусового списання грошових коштів з рахунку платника на підставі виконавчих документів , встановлених законами України, рішень податкових органів і визнаних претензій;
 • - приймаються банком платника в незалежності від наявності залишку грошових коштів на рахунку платника (Інструкція НБУ від 21.01.04 р. № 22)

Додатки 5 та 6

Розрахунковий чек

- виписує власник рахунку (чекодавець) банку-емітента, у якому відкрито його рахунок, зазначену у чеку суму грошей (Інструкція НБУ від 21.01.04 р. № 22)

Шифр форми відсутній Меморіальний ордер

- складає банківська установа, в якій відкрито рахунок підприємства для безспірного списання з рахунку сум за розрахунково-касове обслуговування клієнта

Шифр форми відсутній

Виписка банку

 • - є зведеним документом щодо руху грошових коштів на поточному рахунку;
 • - виписується банком, у якому відкрито рахунок клієнта, наприкінці кожного банківського дня, коли за рахунком відбувався рух

Якщо підприємство здійснює платежі на поточний рахунок контрагента через підзвітну особу на підприємстві зв'язку, то в такому разі оформлюється Повідомлення та квитанція до нього.

Підприємство, як правило, отримує з поточного рахунку в установі банку готівку на підставі Грошового чеку (Додаток 13 до Інструкції № 174).

Первинними документами з руху інших грошових коштів є (табл. 7.6.6):

Таблиця 7.6.6. Документи з руху інших грошових коштів

Група коштів

Документ

Грошові документи

 • - Прибутковий касовий ордер КО-1;
 • - Видатковий касовий ордер КО-2;
 • - накладні певного виду;
 • - Чек РРО;
 • - Звіт про рух грошових документів (складає касир у визначені терміни)

Грошові кошти у дорозі

 • - Супровідна відомість;
 • - Квитанція при прийманні грошової суми (здача виручки відділенню зв'язку);
 • - Заява на переказ готівки;
 • - Заява на купівлю/продаж валюти;
 • - Виписка банку.
 
<<   ЗМІСТ   >>