Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства на основі методу пропорційного відхилення

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі застосування методу пропорційного відхилення.

Таблиця

пор.

Товарні групи

Товарооборот, тис. грн

Прогнозний темп приросту товарооборот)',

%

Товарні запаси, тис. грн

1

2

3

1

2

3

1.

М* ясо та птиця

450,0

562,5

495,0

0,10

63,0

64,3

57,3

2.

Ковбасні вироби

695,4

922,1

782,6

0,62

98,4

85,6

82,8

3.

Молоко

-

124,5

138,2

130,2 І 0,34

18,9

25,0

19,8

4. ІСир

107,1

106,5

106,6 0,46

20,9

21,7

19,2

[Усього

1377,0

г 1729,3

1514,4 |

201,1

196,5

179,1

Розв 'язок

 • 1. Розрахунок планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства за товарною групою "м ясо та птиця".
 • 1.1. Розрахунок середнього обсягу товарних запасів (ТЗ ):
  • — 7^+732 + 733 63 + 64,3 + 57,3 ...

ТЗ = —1---- —-= 61,5 тис. гри.

З 3 *

де 73/, ТЗг, ТЗз -обсяг товарних запасів за три періоди відповідно.

 • 1.2. Розрахунок середнього обсягу товарообороту (то):
  • -=р. ТО} + Т02 +Г03 450 + 562,5 + 495 _ „_ _

ТО = —1---1 =---= 502,5 тис. грн,

З З

де ТО/, ТО2" ТО з -обсяги товарообороту за три періоди відповідно.

1.3. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

ТОзв(Ш + ТпрТОпл) 495 (100 + 0,10) Аас .

ТОпл=------=----—-=495,5 /ямс. грн,

100 100 г

де ТОзв - обсяг товарообороту звітного періоду;

ТпрТОпл - темп приросту товарообороту на плановий період.

1.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпл = 0,5-73 0+^^Н.5-б1,5(1+^|)я 61,1 тис. гри.

 • 2. Розрахунок планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства за товарною групою "ковбасні вироби".
 • 2.1. Розрахунок середнього обсягу товарних запасів (73 ):

=г 98,4 + 85,6 + 82,8 _

 • 73 = —----— = 88,9 тис. грн.
 • 2.2. Розрахунок середнього обсягу товарообороту (ТО):
 • 695,4 + 922,1+782,6 ЙПП ТО = —----— = 800 тис. гри.
 • 2.3. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):
 • 782,6-000+ 0.62)

ТОпл=-=787,4 тис. гри.

 • 100
 • 2.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

Ппл=0,5-88,9(1+^^) = 88,2 тис. грн. 800

 • 3. Розрахунок планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства за товарною групою "молоко".
 • 3.1. Розрахунок середнього обсягу товарних запасів (ТЗ ):

= 18,9 + 25 + 19,8

 • 73 =-= 21,2 тис. гри.
 • 3.2. Розрахунок середнього обсягу товарообороту (ТО ):

= 124,5 + 138,2 + 130,2

ТЗ =---= 131 тис. гри.

3.3. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

тп 130,2(100+0,34) ....

ТОпл=-= 130,7 тис. грн.

 • 100 У
 • 3.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпл = 0,5 ■ 21,2(1 + ^р) = 21,2 тис. грн.

 • 4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів торговельного підприємства за товарною групою "сир".
 • 4.1. Розрахунок середнього обсягу товарних запасів (ТЗ ):

~- 20,9 + 21,7 + 19,2

ТЗ =-= 20,6 тис. грн.

 • 4.2. Розрахунок середнього обсягу товарообороту (ТО ):
 • 107,1 + 106,5 + 106,6 ТО =---= 106,7 тис. грн.
 • 4.3. Розрахунок планового обсягу товарообороту (ТОпл):

тп 106,6(100+0,46)

ТОпл =---= 107,1 тис. грн.

 • 100 И
 • 4.4. Розрахунок планового обсягу товарних запасів (ТЗпл):

ТЗпл = 0,5 -21,2(1 + = 20,6 тис. грн. 4 106,7;

5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів у цілому по підприємству (ТЗзаг.пл):

Т3заг.пл = 61,1+88,2+21,2+20,6=191,1 тис. грн.

Визначення потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів на основі розрахунку коефіцієнта еластичності до товарообороту

За даними таблиці розрахувати потребу у формуванні товарних запасів на основі застосування методу еластичності до товарообороту.

Таблиця

№ пор.

Товарні групи

Товарооборот, тис. грн

Прогнозний темп приросту ТО, %

Товарні запаси, тис. грн

1

2

3

1

2

3

1.

М'ясо та птиця

478

650,1

535,6

0,10

66,9

68,3

60,9

2.

Ковбасні вироби

695,4

922,1

798,9

0,62

98,4

85,6

82,8

3.

Молоко

124,5

138,2

130,2

0,34

18,9

25,0

19.8

4.

Сир

113,81

113,1

113,2

0,46

22,0

22,9

20,2

Усього

1411,71 | 1823,5

1577,9

206,2

201,7

183,8

Розв'язок

 • 1. Розрахунок потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів за товарною групою "м'ясо та птиця".
 • 1.1. Розрахунок темпу приросту обсягу товарообороту за звітний та плановий періоди:

ТЬрТО^Ц^- ЮО-100=-Р^ 100-100 = 5,85%, Цщ V 478

ТпрТОпл = 0,10 (за умовою),

де ТпрТО -середній темп приросту обсягу товарообороту за звітний період;

ТпрТОпл — темп приросту обсягу товарообороту за плановий період;

ТОз - обсяг товарообороту за третій період; ТО і - обсяг товарообороту за перший період.

 • 1.2. Розрахунок середнього темпу приросту обсягу товарних запасів за звітний період (Тпр ТЗ):
 • 100-100=, — 100-100=-4,61%,

^66,9

де 73^ - обсяг товарних запасів у третьому періоді; 73/ - обсяг товарних запасів у першому періоді.

1.3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кед):

*е,=І&=^=-0,79%. ТпрТО 5,85

1.4. Розрахунок темпу приросту товарних запасів на плановий період (ТпрТЗ„):

ТпрПт=ТпрТОплКел^Ж^19У^Щ%.

1.5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою "м'ясо та птиця" (ТЗпл):

ТЗпл = Т33(1+СГпрТЗм/]00)=60,9(+^^У*0№ тис. грн.

 • 2. Розрахунок потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів за товарною групою "ковбасні вироби".
 • 2.1. Розрахунок темпу приросту обсягу товарообороту за звітний та плановий періоди (ТпрТО):

ПРТО= 100-100=7,18%.

695,4

ТпрТОпл = 0,62 (за умовою).

 • 2.2. Розрахунок середнього темпу приросту обсягу товарних запасів за звітний період (ТпрТЗ):
 • 7)^73= |Н?10О-100=-8Д2%.
 • 98,4
 • 2.3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):
 • 7,18
 • 2.4. Розрахунок темпу приросту товарних запасів на плановий період
 • (ТпрТЗм):

ТпрТЗпл=0,62(-1,14)= -0,71%.

2.5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою "ковбасні вироби" (ТЗпл):

ТЗпл =82,8-(1+^^-)=82,26 тис. грн. 100

 • 3. Розрахунок потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів за товарною групою "молоко". 3.1. Розрахунок темпу приросту обсягу товарообороту за звітний та плановий періоди (ТпрТО):
  • - 1302

Тпр ТО=-^=-100-100=2,28%. У 124,5

ТпрТОпл=0934 (за умовою).

 • 3.2. Розрахунок середнього темпу приросту обсягу товарних запасів за звітний період, % (7>р73):
 • 7^73 = 100-100=2,23%. 18,9
 • 3.3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Ken):
 • 2 23

#"/,=^±1=0,98%. 2,28

3.4. Розрахунок темпу приросту товарних запасів на плановий період (ТпрТЗм):

Гяр73ял=0,340,98=0,34%.

3.5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою "молоко" (ТЗпл):

Г3м=19,8(1+— )=19,84 тис. грн. ^ 100

 • 4. Розрахунок потреби торговельного підприємства у формуванні товарних запасів за товарною групою "сир":
 • 4.1. Розрахунок темпу приросту обсягу товарообороту за звітний та плановий періоди (ТпрТО):
 • 5ЙГ0= ШМ. юо-іоо=-0,25%.

ТпрТОпл = 0,46 (за умовою)

4.2. Розрахунок середнього темпу приросту обсягу товарних запасів за звітний період (ТпрТЗ):

Тп~РТЗ^ 100-100= -4,14%.

V 22

 • 4.3. Розрахунок коефіцієнта еластичності (Кел):
  • -414

Л^=_2И*16,67%. -0,25

 • 4.4. Розрахунок темпу приросту товарних запасів на плановий період (ТпрТЗ"):
 • 7яр73ім=0,46.16,67=7,64%.
 • 4.5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів за товарною групою "сир" (ТЗпл):
 • 7 64
 • 73ил=20Д1+— )=21,79 тис. грн. 4 100 7
 • 5. Розрахунок планового обсягу товарних запасів в цілому по підприємству (ТЗзаг.пл.):

Пзаг.лд.=60,84+82,26+19,84+21,79=184,73 тис. грн.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>