Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Зміст пасивних операцій банків, відображення зобов'язань та капіталу банку в балансі

Основні операції банків – це акумулювання тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб, що становить суть пасивних операцій. Розрізняють такі складові пасивних операцій:

 • • операції, що формують власні кошти;
 • • операції, що формують залучені кошти;
 • • операції, що формують позичені кошти.

Залучені кошти становлять найбільшу питому вагу в структурі пасивів банків.

Залучені кошти переважно формуються за рахунок депозитів та емісії цінних паперів власного боргу, однак деяку частку становлять і позабалансові форми залучення.

До позабалансових джерел залучення ресурсів відносять сек'юри-тизацію активів.

Позичені кошти - це кредити, одержані в інших банках, кредити Національного банку України та кошти, отримані від емісії та продажу облігацій банків.

Облігації - це цінні папери, які характеризують не права власності, а кредитні взаємовідносини, тому кошти, отримані банками від емісії облігацій, не є їх власним капіталом (як при емісії акцій). Ці кошти банки одержують від власників облігацій у довгострокову позику. Через певний термін банк повинен повернути номінальну вартість їх власникам і сплатити їм фіксований дохід.

Залучені і позичені кошти банку - це його зобов'язання перед контрагентами (клієнтами).

Джерела формування банківських ресурсів розміщуються в таблиці балансу банку в нижній частині - "пасиви".

Ця частина включає не тільки зобов'язання банку, а і його регулятивний капітал (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Балансовий звіт банку на 31 грудня 20X1 року

(тис, грн.)

Найменування статей

20X0

20X1

Активи

Грошові кошти

75932

48492

Кошти в інших банках

164592

91469

Державні облігації внутрішньої позики

20528

10875

Кредити, надані клієнтам

790201

588317

Інвестиційні цінні папери

4042

24407

Матеріальні та нематеріальні активи

95335

82111

Інші активи

17812

14415

Усього активів

1168442

860086

Зобов'язання

Кошти банків

182757

103320

Кошти клієнтів

823575

616640

Боргові цінні папери, емітовані банком

0

0

Інші зобов'язання

22069

16088

Усього зобов'язань

1028401

736048

Власний капітал

Статутний капітал

143549

143549

Акції, викуплені в акціонерів

-227

-91

Емісійні різниці

22

27

Резерви

1310

1196

Збитки минулих років

- 20758

-21795

Нерозподілений прибуток

16144

-

Усього власного капіталу

146041

124038

Усього пасивів (зобов'язання та капітал)

1168442

860086

Кожна банківська операція, що реєструється в балансі, повинна аналізуватися з позиції бухгалтерської облікової формули балансу, а також відображатися двома змінами в бухгалтерському балансовому рівнянні:


Активи = Зобов'язання + Капітал (1.1)

Зобов'язання банку в балансі розміщуються в порядку черговості їх повернення контрагентам.

Зміст активних операцій банку, відображення активів банку в балансі

Активні операції банків у загальному можна поділити:

 • - на кредитні;
 • - інвестиційні;
 • - інші активні операції.

Кредитні операції полягають у проведенні ряду дій, пов'язаних із наданням і погашенням банківських кредитів відповідно до принципів кредитування.

Інвестиційні операції означають вкладення коштів банків у цінні папери юридичних осіб на тривалий або короткий терміни. До інших активних операцій банків відносять:

 • - вкладення ресурсів у готівку та безготівку;
 • - касові операції із приймання та видавання готівки, розрахункові безготівкові операції;
 • - торговельні операції з фінансовими інструментами;
 • - вкладення тимчасово вільних коштів на депозити в інших банках;
 • - операції із придбання основних засобів, матеріальних і нематеріальних активів.

Слід зазначити, що перші три операції із прокласифікованих вище належать одночасно до активних комісійних операцій.

Розміщення ресурсів банків і їх залишки відображаються в балансі банку у верхній частині - "активи".

Активи банку - це його вимоги до своїх клієнтів, розміщуються вони в балансі в порядку їх відносної ліквідності (див. табл. 1.1).

За ліквідністю активи банків поділяють:

 • • на первинні резерви;
 • • вторинні резерви;
 • • портфель банківських кредитів;
 • • портфель банківських інвестицій.

Первинні резерви - найбільш ліквідні активи, які належно використовуються для повернення вкладів і депозитів, здійснення платежів та виконання інших зобов'язань банку, але не приносять йому значних доходів. До них відносять:

Вторинні резерви - високоліквідні активи, які в будь-який момент із мінімальною затримкою та незначним ризиком втрат можна перетворити на первинні резерви (готівку). До них включають:

 • - казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ;
 • - короткострокові кредити вигідним позичальникам.

Ці активи приносять банку також незначний дохід і головне їх призначення – бути джерелом поповнення первинних резервів.

Далі за ліквідністю в балансі розміщуються кредити та інвестиції, однак вони є найдохіднішими активами для банку.


 
<<   ЗМІСТ   >>