Повна версія

Головна arrow Риторика arrow Еристика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Конференції, симпозіуми, наукові співтовариства, періодичні видання

Аргументативна проблематика, проблематика теорії та практики суперечки з кінця XX ст. стала предметом обговорення на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах. Серед них найвідоміші Міжнародний симпозіум з неформальної логіки {International Symposium on Informal Logic), що періодично проводять у Вінздорі {Канада), та Міжнародна конференції з аргументації {International Conference on Argumentation), яку один раз на чотири роки проводять в Амстердамі {Нідерланди).

Внаслідок проведення різноманітних форумів було створено численні наукові співтовариства. Розглянемо найвідоміші з них.

o International Society for the Study of Argumentation (ISSA)

Міжнародне товариство з вивчення аргументації;

o Association for Informal Logic and Critical Thinking (AILACT)

Асоціація неформальної логіки та критичного мислення;

o Ontario Society for the Study of Argumentation (OSSA)

Онтаріо товариство з вивчення аргументації;

o International Pragmatic Association (IPrA)

Міжнародна асоціація прагматики;

  • o International Communication Association (ICA) Міжнародна асоціація комунікації;
  • o Speech Communication Association (SCA)

Асоціація мовленнєвого спілкування;

o The Critical Thinking Community. Institute for Critical Thinking Montclair State University (ICT) Співтовариство з критичного мислення. Інститут Критичного мислення державного університету Монтклер.

Результатами роботи науковців у галузі теорії та практики аргументації стали численні підручники та монографії.

З кінця 80-х років XX ст. почав виходити англомовний журнал "Неформальна логіка" ("Informal Logic") цілком присвячений розгляду проблематики, яка стосується неформальної логіки, критичного мислення, теорії аргументації та питань зі споріднених галузей (риторики, когнітивної психології тощо). Кожного року цей журнал друкує від 35 до 50 статей. У 1990 р. науковці з Нідерландів та Бельгії, які займаються теорією аргументації (Франс ван Єємерен, Роберт Гроотендорст, Мішель Мейєр), об'єднали зусилля й створили журнал під назвою "Аргументація" ("Argumentation"). У ньому публікують статті з різних аспектів теорії аргументації та неформальної логіки.

Крім того, виходять інші відомі журнали, в яких можна знайти публікації з досліджуваної проблематики. Серед них - "Філософія і риторика" ("Philosophy and Rhetoric"), "Аргументація та захист" ("Argumentation and Advocacy") та ін.

Як бачимо, теорія та практика мистецтва суперечки цікавили спеціалістів упродовж багатьох століть. І в наш час ця проблематика не втратила своєї актуальності.

Словник термінів

Аудиторія - це колектив, який має свої переконання, свої позиції, точки зору з приводу обговорюваного питання. Аудиторія є головним об'єктом аргументативного впливу в спорі.

Еристика - це напрям досліджень, мета яких полягає в розгляді різноманітних характеристик (логічних, семіотичних, психологічних тощо) такого складного комунікативного процесу, як суперечка.

Змішане розходження в думках - це таке розходження, коли відносно однієї пропозиції учасники спору висловлюють різні точки зору. При цьому кожна сторона аргументує свою позицію.

Критична дискусія - це суперечка, в ході якої використовують аргументацію, за якою можна з'ясувати, наскільки певна точка зору є обґрунтованою. Під час такої суперечки пропонент намагається переконати опонента в прийнятності своєї точки зору, в той час як опонент продовжує висувати сумніви та зауваження.

Множинне розходження в думках - це таке розходження, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується більше ніж на одній пропозиції.

Незмішане розходження в думках - це таке розходження, коли тільки пропонент бере на себе зобов'язання захищати свою точку зору. Опонент піддає її сумніву: ставить запитання, але власної точки зору не висуває.

Одиничне розходження в думках - це таке розходження, коли до уваги беруть точку зору, яка ґрунтується тільки на одній пропозиції.

Опонент - це той, хто піддає сумніву або заперечує істинність або слушність точки зору пропонента.

Пропонент - це той, хто висуває та обґрунтовує певну точку зору.

Стадії критичної дискусії - стадія конфронтації; стадія відкриття дискусії; стадія аргументації; стадія критики; завершальна стадія.

Суперечка - це комунікативний процес, у якому наявне активне ставлення до точки зору співрозмовника, що виражене в її критичній оцінці.

Точка зору - це думка, яка фіксує відношення людини до твердження, змістом якого є певна пропозиція. Точка зору може бути позитивною, негативною, нейтральною.

Література

Аристотель. О софистических опровержениях. - Соч.: В 4-х т. -Т. 2. - М., 1978. - С. 533-593.

Аристотель Топика. - Соч.: В 4-х т. - Т. 2. - М., 1978. - С. 533-593.

Важнейшие концепции теории аргументации. - СПб, 2006. Грифцова И. Н. Логика как теоретическая и практическая дисциплина. К вопросу о соотношении формальной и неформальной логики. - М., 1998.

Еемерен Ф. X. ван, Гроотендорст Р., Хенкенмас Ф. С. Аргументация: анализ, проверка, представление. Учебное пособие. - СПб, 2002.

Еемерен Ф. X. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. - СПб, 1994.

Ивин А. А. Основы теории аргументации. - М., 1997.

Мысль и искусство аргументации. - М., 2003.

Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора. - СПб, 1996.

Рузавин Г. И. Логика и аргументация. - М., 1997. Хоменко I. В. Еристика. - К., 2001.

Шопенгауэр А. Еристика, или искусство спорить. - СПб, 1900.

Barth E. M., Krabbe E. C. From Axiom to Dialog. - Berlin: Walter de Gruyter, 1982.

Hamblin C. L. Fallacies. - London: Methuen. Photographic reprint Newport News, VA: Vale Press, 1970. Johnson R. H., Blair J. A. Logical Self-Defence. - United States Edition. New Jork: McGraw Hill Ryerson, 1994. Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. The New Rhetoric/ A Treatise on Argumentation. - Notre Dame etc.: University of Notre Dame Press, 1969.

Rescher N. Dialectics. A Controversy-Oriented Approach to the Theory of Knowledge. - Albany: SUNY, 1977. Toulmin S. E. The Uses of Argument. - Cambridge: Cambridge University Press, 1958/1998.

 
<<   ЗМІСТ   >>