Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow Культурологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ідеї Л.А. Уайта про специфіку науки культурології

Утвердження науки про культуру як рівноправну серед інших наукових дисциплін "соціального циклу" Леслі А. Уайт вважав одним зі своїх основних завдань. І слід визнати, що його ідеї про примат культури в розвиткові суспільства, самостійність науки прямо чи опосередковано набули визнання в останні десятиліття.

У статтях, присвячених проблемі еволюції, Л.А. Уайт протиставляв еволюційний метод інтерпретації культури історичному й функціональному, еволюційний процес - історичному. Він проголошував реалістичність і науковість концепції "стадій еволюції", правомірність застосування поняття "прогрес" щодо культури, вказував на можливість зіставлення й оцінки культур. Заслугою Уайта вважається те, що він увів так званий енергетичний критерій зіставлення культур ("закон Уайта"), згідно з яким культура розвивається в міру того, як збільшується кількість енергії, що витрачається за рік на одну особу.

Л.А. Уайт уявляв культуру у вигляді трьох підсистем: технологічної, соціологічної й ідеологічної, або філософської, і наполягав на приматі технологічної, що дало привід деяким його опонентам для обвинувачення вченого в марксизмі. Свою схему розвитку світової цивілізації вчений наводить у книзі "Еволюція культури". Сучасні вчені невисоко оцінюють внесок Л.А. Уайта в розвиток теорії походження й розвитку держави та цивілізації в цій праці, виділяючи лише запропонований ним "енергетичний критерій" розвитку культури, що відповідає новітнім тенденціям сучасної йому науки.

Найвизнаніші заслуги вченого полягають в обґрунтуванні існування культурології як науки й у розвиткові ним поняття "культура". Л.А. Уайт виділив культурологію як самостійну науку в комплексі суспільних наук, її метою вчений вважав пояснення культури у притаманних їй термінах без звернення до психології. Тим самим він відмовлявся від біхевіористського напряму в культурній антропології й продовжував лінію, розпочату Е. Дюркгеймом і А. Крьобером.

Л.А. Уайт чимало зробив і для утвердження в суспільній науці самого терміна "культурологія". Визначаючи поняття "культура", Л.А. Уайт розглядав її як предмет вивчення науки культурології, тобто як матеріально існуючий клас предметів і явищ, які мають символічне значення, розглянутий в екстрасоматичному контексті. У зв'язку з визначенням культури, він значно поглибив вчення про символічне, продовживши лінію, розпочату Е. Кассірером. Здатність символізувати, надавати предметам і явищам символічного значення, Л.А. Уайт вважає унікальною властивістю людини, властивістю, яка робить процес розвитку виду кумулятивним і тим самим сприяє виникненню культури як такої. Розвиток здатності до символізування, переконує вчений, виділив людину з тваринного світу й став основою цивілізації. У статтях кінця 50-60-х років XX ст. Уайт поглибив свою концепцію символічної поведінки, розмежував поняття "символ" і "знак". Ці роботи досі викликають інтерес учених.

В останніх працях учений розвивав ідеї детермінізму, що окреслилися й у попередні періоди. Так, у книзі "Концепція культурних систем" він розглядає культуру як систему, що саморозвивається, зумовлює поведінку людини й розвиток соціальних зв'язків. Для Л.А. Уайта характерне "культурологічне" пояснення певних становлень людського суспільства, тобто розгляд їх як функції культурної системи, що прагне до стабільного існування. Системна організація культури, за Л.А. Уайтом, зумовлює не тільки поведінку людини як особистості (згадаймо запеклу полеміку між Л.А. Уайтом і антропологами, що представляли школу вивчення "культури й особистості"), а й поведінку племені, нації, держави як цілого. Нездійсненим задумом ученого залишилося написання продовження книги "Еволюція культури", у якій автор збирався всебічно розглянути розвиток культури капіталізму і її вплив на різні сторони життя суспільства. Книга "Концепція культурних систем" повинна була стати першою частиною задуманої вченим праці.

 
<<   ЗМІСТ   >>