Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програма аудиту виробничих запасів

Незалежно від обраного способу організації перевірки аудитор складає програму перевірки, де встановлює перелік аудиторських процедур, які б дали змогу:

  • 1. Встановити достовірність первинних даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху виробничих запасів.
  • 2. Перевірити повноту і своєчасність відображення первинних даних з обліку запасів у зведених документах та облікових регістрах.
  • 3. Перевірити правильність ведення обліку запасів відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, облікової політики суб'єкта господарювання.
  • 4. Перевірити достовірність відображення залишку запасів у звітності суб'єкта господарювання.
  • 5. Перевірити стан забезпечення збереження запасів у суб'єкта господарювання.
  • 6. Підтвердити або спростувати показники фінансової звітності суб'єкта господарювання, які залежать від достовірності, повноти й своєчасності відображення господарських операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів.

Зразок

Аудиторська фірма._____________________________

Суб'єкт господарювання_________________________

Період перевірки _______________________________

Термін перевірки _______________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

№ з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Термін перевірки Примітки
1 2 3 4 5
1 Перевірити відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, даним Головної книги, звітності
2 Перевірити фактичну наявність запасів (за умови нагляду аудитором проведення інвентаризації запасів додатково розглядається "Програма аудиту для нагляду за проведенням інвентаризації запасів"). Перевірити організацію складського господарства, стан збереження запасів
3 Перевірити повноту оприбуткування запасів за наявності документів, які підтверджують їх придбання: — вибіркова взаємна звірка господарських договорів, накладних, фактур тощо та облікових регістрів на предмет ідентичності ряду показників: номенклатури, ціни, кількості, дат оприбуткування тощо
4 Перевірити організацію контролю за зберіганням, використанням і погашенням довіреностей:

— звірити за прибутковими документами, чи не було випадків передачі довіреностей іншим особам, зміни назви постачальників тощо;

— звірити дані графи "відмітка про використання довіреностей" журналу обліку довіреностей ф. М-3 з даними первинних документів з оприбуткування запасів на склад;

— перевірити своєчасність здачі до бухгалтерії невикористаних довіреностей (строки, відмітки)
5 Звірити правильність оформлення надходження та списання запасів:

— звірити дані первинних документів із записами карток складського обліку;

— взаємна звірка даних матеріального звіту та накладних, рахунків-фактур, лімітно-забірних карт із метою виявлення не вказаних у звіті первин них документів, підтвердження облікової ціни наявності підписів матеріально відповідальних осіб тощо;

— звірка віднесення в підзвіт окремим особам від лущених запасів, які не повинні списуватися і момент відпускання на витрати виробництва;

— перевірити кореспонденцію рахунків на від пускання запасів у Головній книзі
і
6 Перевірити законність списання запасів при втратах

— дотримання встановленого порядку оформлень

- перевірка правильності застосування норм природного убутку при виявленні нестач
7 Перевірити дотримання лімітів із відпускання за пасів:

—зустрічна перевірка лімітно-забірних карт із документами на витрачання
8 Вивчити стан матеріальної відповідальності за збитки, завдані підприємству
9 Перевірити своєчасність пред'явлення претензій за якістю та кількістю запасів
10 Перевірити достовірність інформації про запаси що відображаються у примітках до фінансової звітності згідно з нормами П(с)БО 9
11 Перевірити правильність визнання запасів акти вами згідно з нормами П(с)БО 9: — чи є ймовірність того, що підприємство отримає економічні вигоди, пов'язані з використанням запасів;

- чи достовірно визначена вартість запасів
12 Перевірити правильність визначення первісної вартості запасів при їх придбанні:

— визначення при придбанні, виготовленні:

— на підставі яких документів (висновків) визначено справедливу вартість запасів, отриманих безкоштовно, внесених до статутного капіталу, придбаних в обмін
13 Перевірити правильність відображення в обліку операцій зі списання запасів
14 Перевірити, який із методів оцінки запасів при відпусканні їх у виробництво, на продаж або інше вибуття застосовується на підприємстві:

— згідно з наказом про облікову політику;

— фактично (способом звірки даних аналітичного обліку та розрахунків)
15 Перевірити, чи правильно відображена в бухгалтерському обліку одиниця обліку запасів (найменування або однорідна група)
16 Перевірити достовірність даних за залишками

запасів у фінансовій звітності:

— чи відображаються запаси за найменшою з двох оцінок: початковою вартістю або вартістю чистої реалізації запасів
17 Формування регістрів виявлених порушень

Склав_____________Перевірив____________Ознайомився__________________

 
<<   ЗМІСТ   >>