Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

1.5 Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха

Людвіг Андреас Фейербах (1804-1872) - німецький філософ-матеріаліст, атеїст. Його матеріалістична філософія стала запереченням класичного німецького ідеалізму, залишившись, однак в рамках старої історичної форми матеріалізму (метафізичний матеріалізм). Філософія Фейербаха дуже вплинула на формування поглядів К. Маркса і Ф. Енгельса, ставши одним з теоретичних джерел марксизму.

Людвіг Фейербах - син відомого адвоката, після закінчення гімназії вчився на теологічному факультеті Гейдсльбергського університету. Незадоволений догматичним характером викладання, переїжджає у Берлін, де слухає лекції Гегеля. В дусі гегелівського ідеалізму пише і захищає в Ерлангенському університеті дисертацію "Про єдиний, загальний і нескінченний розум". За книгу "Думки про смерть і безсмертя", де заперечував безсмертя душі, відсторонений від викладання. З 1836 року жив у селі Брукберг, де його дружина була співвласницею невеликої порцелянової фабрики. Після смерті дружини переселився в Рехенберг і останні роки життя провів у жорстокій нужді. Основні роботи: "До критики філософії Гегеля", "Сутність християнства", "Попередні тези до реформи філософії", "Основні положення філософії майбутнього".

Головним предметом своєї філософії Фейербах вважає людину (звідси антропологічна напруженість його філософії). "Нова філософія, - пише він, перетворює людину, включаючи і природу як базис людини, у єдиний універсальний і вищий предмет філософії, перетворюючи, таким чином, антропологію, в тому числі і фізіологію, в універсальну науку". Людина персоніфікує єдність буття і мислення, тому що є одночасно і матеріальним об'єктом і мислячим суб'єктом. Антропологізм Фейербаха грунтується на біологічній, а не на соціальній трактовці людини.

Матеріалістичний і атеїстичний світогляд Л. Фейербаха проявився в його критиці ідеалістичної філософії і релігії. Філософ проаналізував гносеологічні, соціальні і психологічні причини релігійного світогляду, вважаючи психологічні причини головними. "Людина, - пише Фейербах, - вірить у богів не тільки тому, що в неї є фантазія і почуття, але також і тому, що в неї є прагнення бути щасливою. Вона вірить у блаженну істоту не тільки тому, що вона має уявлення про блаженство, але і тому, що вона сама хоче бути блаженною; вона вірить у довершену істоту тому, що вона сама не бажає вмерти". Таким чином, за твердженням Фейербаха не бог створив людину, а людина - бога; у релігії мінливим образом відбита сутність людини.

Критикуючи ідеалізм Гегеля, Фейербах не сприйняв діалектичні ідеї німецької класичної філософії і залишився на позиції старого механістичного матеріалізму. Нова форма матеріалізму була створена основоположниками марксизму.

Перевірте себе. За 20 - 25 хвилин дайте відповідь на наступні запитання.

 • 80% правильних відповідей - Відмінний результаті
 • 1. Назвіть основних представників німецької класичної філософії.
 • 2. Кого вважають родоначальником німецької класичної філософії?
 • 3. І. Кант формулює три запитання, на які відповідає філософія: Що Я можу знати? Що Я повинен робити? На що Я можу сподіватися? В якому головному питанні концентруються всі три?
 • 4. Який зміст вкладає І. Кант у поняття "річ у собі"?
 • 5. Напрямок в гносеології, який визнає наявність у суб'єкта деяких знань до досвіду?
 • 6. І. Кант виділяє три рівні пізнання: чуттєвість, розсудок,... Який третій рівень?
 • 7. Основу розуму по Канту становлять три головних ідеї. Які це ідеї?
 • 8. Як І. Кант називає збіг протилежностей на рівні розуму?
 • 9. Як І. Кант формулює принципи гуманізму?
 • 10. Як І. Кант називає моральний закон?
 • 11. Основна категорія філософії І. Фіхте?
 • 12. Що є основою буття по Шеллінгу?
 • 13. Вища форма самовираження Абсолюту по Шеллінгу?
 • 14. Що по Гегелю є першоосновою світу?
 • 15. Системостворюючим принципом у Гегеля є тріада: "Теза - Антитеза -....". Продовжить.
 • 16.Три етапи людської історії по Гегелю.
 • 17. Три форми самосвідомості абсолютного духу у філософії Г. Гегеля?
 • 18. Яку науку Л. Фейербах вважав універсальною?
 • 19. Хто був автором відомої космогонічної гіпотези, відповідно до якої Сонячна система з'явилася з пилоподібної хмари?
 • 20. Хто з філософів досліджував гносеологічні і психологічні корені релігії?

Поповніть свій словник:

космогонічна гіпотеза, апріорізм, трансцендентальне, "річ у собі", чуттєвість, розсудок, розум, антиномії чистого розуму, естетичний пантеїзм, абсолютна ідея, тріада, антропологічний матеріалізм.

 
<<   ЗМІСТ   >>