Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Запитання і завдання для самоперевірки

 • 1. Що таке грошова система та які її основні елементи?
 • 2. Як поділяються грошові системи залежно від форми функціонування грошей?
 • 3. Дайте визначення металевої грошової системи.
 • 4. Які типи грошових систем були характерні для металевого обігу? В чому їх сутність?
 • 5. Як відрізняються різновиди біметалізму?
 • 6. Поясніть, у чому полягає основний недолік біметалічної грошової системи.
 • 7. Назвіть форми золотого монометалізму.
 • 8. Які системи можна назвати паперовими грошовими системами?
 • 9. Дайте визначення золотого стандарту і назвіть основні, базові його положення.
 • 10. Коли і за яких обставин було спочатку припинено, а потім відновлено дію золотомонетного стандарту?
 • 11. Дайте характеристику золотозливкового стандарту.
 • 12. Охарактеризуйте особливості і механізм дії золотодевізного стандарту.
 • 13. Чи е країни, які в сучасних умовах випускають в обіг золоті монети?
 • 14. В якому році і де була підписана міжнародна угода, яка закріпила основні положення золотого монометалізму?
 • 15. Коли зник золотий стандарт і що було головною причиною краху цієї системи?
 • 16. Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізняється від системи паперових грошей?
 • 17. Назвіть основні системи забезпечення банкнотної емісії за умов золотомонетного стандарту.
 • 18. Яка з грошових систем існувала довше – золотий монометалізм чи біметалізм і чому?
 • 19. У чому полягає економічний сенс випуску золотих та ювілейних монет з інших металів і чи відіграють такі монети значну роль у грошовому обігу країни, яка їх випустила?
 • 20. Чим відрізняються грошові системи ринкового та неринкового типів?
 • 21. Які провідні складові має національна грошова система?
 • 22. Поясніть, з чим пов'язана можливість заміни повноцінних грошей паперовими.
 • 23. Перелічіть та охарактеризуйте основні структурні елементи сучасної паперової грошової системи.
 • 24. Охарактеризуйте основні етапи становлення сучасної грошової системи України.
 • 25. Які проблеми становлення та розвитку грошової системи України?
 • 26. Чим відрізняється сучасна грошова система від своїх попередниць?
 • 27. Сформулюйте закон Т. Грешема і висвітліть історію відкриття явища, яке визначається цим законом.
 • 28. Розкрийте механізм витіснення з обігу "кращих грошей" "гіршими".
 • 29. Розкрийте історію виникнення, склад і мету створеного низкою країн Латинського союзу.

Завдання для самостійного розв'язання

Завдання № С-01

Знайдіть відповідне тлумачення.

Терміни і поняття

 • 1. Грошова система.
 • 2. Біметалізм.
 • 3. Система "кульгаючої" валюти.
 • 4. Законні платіжні засоби.
 • 5. Відкрита грошова система.
 • 6. Ринкова грошова система.
 • 7. Монометалізм.
 • 8. Система паралельної валюти.
 • 9. Система подвійної валюти.
 • 10. Паперово-грошова система.
 • 11. Золотозливковий стандарт.
 • 12. Закон Коперніка – Грешема.

Визначення

A. Грошова система, за якої обіг обслуговують грошові знаки, що не мають внутрішньої вартості.

B. "Погані гроші" витісняють з обігу "кращі".

C. Грошова система, за якої роль загального еквівалента виконує один метал (золото або срібло); обіг обслуговують монети та банкноти, розмінні на грошовий метал.

D. Різновид біметалізму, за якого співвідношення між золотими та срібними монетами встановлює держава.

E. Грошові знаки, які випущені від імені держави і які держава законодавчо зобов'язала для всіх економічних суб'єктів приймати у всіх видах платежів.

F. Форма грошового обігу, яка сформована історично й закріплена національними законами.

G. Грошова система, в якій роль загального еквівалента виконували два метали – золото та срібло; монети з цих металів карбувалися та оберталися на рівних засадах, банкноти розмінювалися на ці два метали.

H. Система, за якої один із видів монет карбується в закритому порядку.

I. Різновид біметалізму, за якого співвідношення між золотими та срібними монетами встановлюється стихійно.

J. Грошова система, яка характеризується переважанням економічних методів регулювання грошового обігу.

К. Забезпечення доступності для суб'єктів економічної діяльності грошових і кредитних ресурсів.

L. Грошова система, за якої в обігу немає золотих монет та їх вільного карбування, обмін банкнот здійснюється лише на золоті зливки з певним обмеженням.

Завдання № Е-01

Проведіть порівняльну характеристику основних положень Ямайської та Бреттон-Вудської систем, відповідь оформіть у вигляді таблиці.

Завдання № Е-02

Метою логічних контрольних завдань є побудова логічних ланцюгів із наведеного переліку складових. Кожен правильно побудований ланцюжок має складатися з трьох взаємопов'язаних між собою елементів (наприклад, 1–8– 20). Кожен із наведених елементів можна використати тільки один раз. У результаті ви повинні отримати п'ять логічних ланцюжків на основі зіставлення конкретних подій між собою, визначення сутності і змісту певних понять, явищ.

Перелік складових:

 • 1) масштаб цін;
 • 2) володіння фіктивним капіталом;
 • 3) встановлене вартісне співвідношення між золотом і сріблом не відповідало їх ринковій вартості;
 • 4) наявність системи зв'язку щодо акумуляції та мобілізації грошового капіталу;
 • 5) засіб вираження вартості у грошових одиницях, що базується на фіксованій державою ваговій кількості металу в грошовій одиниці;
 • 6) сукупність банків і банківських інститутів, що наявні у тій чи іншій країні у певний історичний період;
 • 7) недоліки біметалічної грошової системи;
 • 8) грошова система;
 • 9) не має єдиного загального еквівалента, що суперечить природі функції грошей;
 • 10) біметалізм як тип грошової системи;
 • 11) складається під впливом попиту і пропозиції;
 • 12) золотомонетний стандарт;
 • 13) запровадження внутрішньої конвертованості національної валюти;
 • 14) форма організації грошового обігу в країні, яка склалася історично і закріплена національним законодавством;
 • 15) золото та срібло;
 • 16) золотозливковий стандарт;
 • 17) монометалізм як тип грошової системи;
 • 18) може бути як золотим, так і срібним;
 • 19) золотовалютний (золотодевізний) стандарт;
 • 20) характерний для країн із золотовалютним стандартом;
 • 21) функціонування у вигляді системи паралельної валюти, подвійної або "кульгаючої" валюти;
 • 22) системи металевого обігу та системи обігу кредитних і паперових грошей.

Тести

 • 1. Яких із перелічених елементів не має грошова система:
  • а) грошова одиниця;
  • б) грошова маса;
  • в) масштаб цін;
  • г) валютний курс;
  • д) порядок готівкового обігу;
  • е) національний банк та його діяльність;

є) грошовий агрегат?

 • 2. За якою кількістю металів у біметалізмі закріплюється роль еквівалента:
  • а) 1;
  • б) 3;
  • в) 2;
  • г) 4?
 • 3. Який був перший різновид біметалізму:
  • а) система подвійної валюти;
  • б) система паралельної валюти;
  • в) система "кульгаючої" валюти;
  • г) система валютного контролю?
 • 4. Різновидами монометалізму є:
  • а) система паралельного обертання валюти, золотомонетний та золотодевізний стандарти;
  • б) золотомонетний, золотодевізний стандарти та система подвійної валюти;
  • в) золотозливковий, золотомонетний стандарти та система "кульгаючої" валюти;
  • г) золотомонетний, золотодевізний та золотозливковий стандарти.
 • 5. Яка з наведених рис золотомонетного стандарту не є правильною:
  • а) золото виконує всі п'ять функцій;
  • б) дозволяється вільне карбування золотих монет для приватних осіб;
  • в) не дозволяється ввезення іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу;
  • г) допускається вивіз іноземної валюти, коли кредитні гроші є вільно в обігу?
 • 6. Чи зберіг долар США важливе місце у системі міжнародних розрахунків у валютних резервах інших країн у Ямайській валютній системі:
  • а) так;
  • б) ні?
 • 7. У якій країні був заснований золотозливковий стандарт:
  • а) Англії;
  • б) Франції;
  • в) Бельгії;
  • г) Нідерландах?
 • 8. Системи паперово-кредитного обігу – це:
  • а) грошові системи, за якими обіг не обслуговується грошовими знаками;
  • б) грошові системи, за якими обіг обслуговують грошові знаки, що мають внутрішню вартість;
  • в) грошові системи, за якими обіг обслуговують грошові знаки, що не мають внутрішньої вартості;
  • г) модернізована грошова маса.
 • 9. Які є типи грошових систем з позиції господарського механізму:
  • а) ринкового зразка;
  • б) регульовані;
  • в) неринкового зразка;
  • г) саморегульовані?
 • 10. Саморегульовані грошові системи – це системи, які базуються:
  • а) на обслуговуванні грошового обігу повноцінними монетами і розмінними банкнотами;
  • б) обігових паперових і металевих грошових знаках.
 • 11. Відповідно до форм грошового обігу грошова системи буває:
  • а) відкритою та закритою;
  • б) ринковою та неринковою;
  • в) саморегульованою та регульованою;
  • г) монометалевого, біметалевого та кредитно-паперового обігу?
 • 12. Які з наведених відповідей є елементами грошової системи України:
  • а) види грошових знаків, що мають законну платіжну силу;
  • б) офіційний валютний курс гривні;
  • в) орган грошово-кредитного і валютного регулювання;
  • г) усі відповіді правильні?
 • 13. Розвиток грошових систем відбувався:
  • а) одночасно з еволюцією товарного господарства;
  • б) на сучасному етапі;
  • в) наприкінці XIX ст.;
  • г) на початку XIX ст.
 • 14. Системі кредитного обігу властиві:
  • а) покриття бюджетного дефіциту коштом бюджетної емісії;
  • б) випуск казначейських білетів;
  • в) регулювання грошового обігу банківською системою;
  • г) обіг металевих грошових знаків.
 • 15. Системі паралельної валюти властиве:
  • а) стихійне встановлення на ринку співвідношення між золотими та срібними монетами;
  • б) державне встановлення вартісного співвідношення між двома металами;
  • в) закрите карбування одного з видів монет;
  • г) встановлення фіксованого вартісного співвідношення.
 • 16. Сутність закону Грешема полягає в тому, що:
  • а) "гірші гроші" витісняють з обігу "кращі";
  • б) "кращі гроші" витісняють з обігу "гірші";
  • в) встановлюється співвідношення між золотом і сріблом у пропорції 1:15;
  • г) встановлюється обов'язкове вартісне співвідношення.
 • 17. Головним недоліком біметалічної системи було:
  • а) постійне порушення закону вартості;
  • б) невідповідність біметалічної системи потребам капіталістичного господарства;
  • в) заборона карбування срібла;
  • г) вільне карбування монет із золота та срібла.
 • 18. Яка країна перша здійснила перехід до золотого монометалізму:
  • а) Німеччина;
  • б) Англія;
  • в) США?
 • 19. Системі подвійної валюти властиве:
  • а) стихійне встановлення на ринку співвідношення між золотими та срібними монетами;
  • б) державне встановлення вартісного співвідношення між двома металами;
  • в) закрите карбування одного з видів монет;
  • г) встановлення фіксованого вартісного співвідношення.
 • 20. Грошовий обіг за золотозливкового стандарту підтримувався за допомогою:
  • а) вільного карбування монет;
  • б) золотих монет;
  • в) кредитних грошей (банкнот), які здатні були обмінюватись лише на золото;
  • г) обміну золотими зливками.
 • 21. Б якому році була проведена Бреттон-Вудська конференція:
  • а) 1947;
  • б) 1944;
  • в) 1991;
  • г) 1954?
 • 22. Одна з особливостей Ямайської валютної системи полягає у тому, що:
  • а) світовими грошима проголошено умовну одиницю – євро;
  • б) банкноти не застосовувалися для кредитування економіки;
  • в) долар втратив своє місце у системі міжнародних розрахунків;
  • г) золото перетворилось на товар.
 • 23. Причинами ліквідації золотого стандарту були:
  • а) пасивність платіжних балансів;
  • б) дефіцитність державних бюджетів;
  • в) зменшення офіційних золотих запасів;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 24. Система паперово-кредитного обігу включає такі складові:
  • а) грошову одиницю і масштаб цін;
  • б) види грошових знаків;
  • в) емісійну систему та регламентацію готівкового та безготівкового грошового обігів;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 25. Характерними рисами сучасних грошових систем є:
  • а) широкий розвиток безготівкового обігу;
  • б) державне регулювання грошового обігу;
  • в) відсутність інфляції;
  • г) розвиток грошово-кредитних відносин.
 • 26. Органом грошово-кредитного та валютного регулювання в Україні є:
  • а) Міжнародний валютний фонд;
  • б) Національний банк України;
  • в) Державне казначейство України;
  • г) Міністерство фінансів України.
 • 27. Однією з особливостей Вреттон-Вудської грошової системи було те, що:
  • а) тільки золото використовувалось у міжнародних розрахунках;
  • б) крім золота в міжнародних розрахунках використовувався долар і франк;
  • в) зв'язок золота і срібла зберігала лише одна валюта – долар;
  • г) зв'язок золота і срібла зберігала лише одна валюта – англійський фунт стерлінгів.
 • 28. Перехід до грошової системи ринкового типу потребує:
  • а) введення вільного ціноутворення;
  • б) розвитку підприємництва;
  • в) введення конвертованості національних грошей;
  • г) монополізації економіки.
 • 29. Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені:
  • а) у Закові України "Про банки і банківську діяльність";
  • б) Законі України "Про платіжні системи";
  • в) Конституції України;
  • г) Цивільному кодексі України.
 • 30. Органом регулювання грошового обігу є:
  • а) банки;
  • б) підприємства;
  • в) громадяни;
  • г) страхові компанії.
 
<<   ЗМІСТ   >>