Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аналіз фінансових показників діяльності металургійного підприємства

Суттєвість фінансового аналізу та його особливості

Підвищення ролі фінансового аналізу підприємства та його актуальність об'єктивно зумовлені такими причинами:

 • - зміною цілей діяльності підприємств у ринкових умовах, якими стають: максимізація прибутку та збільшення вартості бізнесу;
 • - необхідністю урахування умов роботи підприємств України в період становлення ринкових відносин та інтересів усіх учасників ринку;
 • - залежністю від отриманих фінансових результатів через необхідність фінансування процесів відтворювання своїх активів, що вимагає: налагодження зв'язків з банками задля отримання кредитів; або емісії боргових цінних паперів (векселів, облігацій та ін.); або прискорення оборотності обігових коштів, наприклад, через факторинг (переуступку права боргу) або надання знижок сконто, які зацікавлюють покупця прискорювати оплату за вже отриману продукцію, та ін.;
 • - розширенням інтеграційних процесів, активним учасником яких є вітчизняна металургія;
 • - необхідністю об'єктивної та гласної оцінки фінансового стану акціонерних товариств, фінансових компаній та інших недержавних суб'єктів господарювання на основі публічної фінансової звітності;
 • - загостренням протиріч підприємства з іншими учасниками ринку в період фінансово-економічних криз.

Фінансовий стан металургійного підприємства оцінюється сукупністю показників, які відображають наявність, ефективність розміщення та використання фінансових ресурсів.

Роль фінансового аналізу металургійного підприємства міститься не тільки в тому, щоб установити й оцінити його фінансовий стан, а й в постійному проведенні роботи за конкретними напрямками, яка спрямована на поліпшення фінансового стану. Це дає можливість виявлення найбільш слабких (проблемних) позицій у фінансовому стані підприємства та оперативного їхнього вирішення.

Першочерговими задачами економічного аналізу є оцінка якості планування та виконання фінансових планів металургійного підприємства. Велике значення надається необхідності вести аналітичну роботу в динаміці з визначенням фінансового стану підприємства та факторів, які на нього впливають. При цьому необхідно встановлювати оптимальні значення фінансових показників. Для їхнього досягнення важливо удосконалювати поточну аналітичну роботу, оскільки це дає змогу виявити проблеми та вирішити їх ще до складання звітності.

Різноманітність видів фінансового аналізу вимагає їхнього угрупу-вання. Класифікація видів фінансового аналізу представлена в таблиці 11.1, з якої видно, що топологія фінансового аналізу тісно пов'язана з видами економічного аналізу, але має свою специфіку, так, ознаки 4 та 5 притаманні тільки фінансовому аналізу.

Таблиця 11.1

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТВА

Класифікаційна ознака

Вид аналізу

1. У залежності від періоду часу, за який проводиться аналіз

 • 1.1. Перспективний
 • 1.2. Поточний
 • 1.3. Оперативний
 • 1.4. Минулий (ретроспективний)

2. У залежності від ступеня охоплення

 • 2.1. Тематичний
 • 2.2. Частковий
 • 2.3. Локальний

3. У залежності від мети аналізу та його інформаційного забезпечення

 • 3.1. Зовнішній
 • 3.2. Внутрішній

4. У залежності від деталізації

 • 4.1. Експрес - аналіз
 • 4.2. Поглиблений аналіз

5. У залежності від рівня невизначеності

 • 5.1. Фінансова діагностика
 • 5.2. Фінансовий аналіз

Метою зовнішнього аналізу фінансового стану металургійного підприємства є оцінка його завантаженості податками та зборами й відстеження їхнього нарахування, встановлення кредитоспроможності та інвестиційної привабливості. Зовнішній аналіз фінансового стану підприємства здійснюється суб'єктами зовнішнього середовища: банками; інвесторами; акціонерними товариствами; податковою адміністрацією та ін.

Мета внутрішнього аналізу фінансового стану металургійного підприємства полягає у виявленні резервів, у першу чергу, внутрішньовиробничих, їхній оцінці та мобілізації для подальшого поліпшення фінансового стану підприємства та його стійкості. Внутрішній аналіз фінансового стану підприємства проводиться працівниками підприємства: фінансового відділу, внутрішнього аудиту та ін.

У минулому (ретроспективному) аналізі важливе значення займає трендовий аналіз, який проводиться за тривалий період часу (як правило, 10 років). Це викликає необхідність приведення інформаційної бази в порівнянний вид з використанням аналітичного прийому перерахунку показників. Дослідження довгострокових тенденцій особливо актуальне при аналізі стійкості фінансового стану підприємств, оскільки правильний висновок про неї можна зробити тільки на основі дослідження довгострокових тенденцій фінансових показників. Сутність перерахунку показників полягає у такому.

 • 1. В коригуванні вартісних показників попередніх періодів з урахуванням індексу інфляції.
 • 2. В перерахунку майбутніх доходів від інвестицій з урахуванням коефіцієнтів дисконтування (Кд, част.од.), розрахованих за моделлю:

Кд = 1 / (1 + ГО)т , (11.1)

де ГО - темп зміни цінності грошових одиниць, прийнятий на рівні середньорічного відсотка банківських кредитів, част. од.; т - номер року з моменту початку інвестування.

 • 3. У перегрупуванні статей балансу при зміні правил їхнього обліку, пов'язаній з мінливістю законодавства і внутрішньої облікової політики підприємства.
 • 4. У перегрупуванні статей витрат при змінах в угрупованнях їхніх елементів або складових; у структурі фонду оплати праці та ін., що можливо виявити шляхом вертикального аналізу майнового стану підприємства та структури витрат на виробництво.
 • 5. У переоцінці основних і оборотних коштів, пов'язаній зі зміною їхньої справедливої (ринкової) вартості та корисності по відношенню до цілей підприємства.

Велике коло користувачів інформації про результати фінансового аналізу металургійного підприємства обумовило необхідність використання відносних величин, які відображають співвідношення між фінансовими показниками, а також застосування для їхнього наочного відображення графічних методів аналізу. Використання прийому відносних величин значно розширює аналітичні можливості при проведенні зовнішнього фінансового аналізу як у статиці, так і в динаміці, оскільки при використанні фінансових коефіцієнтів з'являється можливість порівняння фінансового стану різних підприємств та їхніх споживачів і постачальників. Використання графіків і діаграм дозволяє значно підвищити ілюстративність і наочність визначених тенденцій розвитку фінансових показників, які досліджуються, та їхніх факторів, відобразити стан і динаміку структури складних явищ, наприклад, структури активів і пасивів в аналізі майнового потенціалу підприємства та його джерел. Використання графічних методів аналізу є також доцільним для виявлення зв'язків між структурними підрозділами в організаційних структурах управління підприємством; для контролю виконання касових планів і платіжних календарів, планів-гра-фіків виробництва; для прогнозної оцінки фінансових результатів у стратегічному аналізі та в бізнес-плануванні (розрахунковий графік беззбитковості та ін.).

Як у внутрішному, так і у зовнішньому фінансовому аналізі є такі розділи: аналіз фінансових результатів; аналіз фінансового стану; аналіз стійкості фінансового стану. При їхньому проведенні аналітики використовують єдину систему методів і дотримуються однакових принципів аналізу та основних методичних положень.

Відрізняються внутрішній та зовнішній фінансові аналізи: метою аналізу; глибиною досліджень; складом і повнотою інформаційного забезпечення, яке є більш повним при проведенні внутрішнього фінансового аналізу і саме цим забезпечує деталізацію внутрішніх фінансових оцінок; колом завдань, які вирішуються. Тому методики їхнього проведення мають специфічні властивості та відмінності.

У повній мірі все викладене, а також наведене у наступних параграфах відноситься до металургійних підприємств.

 
<<   ЗМІСТ   >>