Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Експрес-аудит фінансової звітності

Експрес-аудит, як правило, проводиться для швидкої оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства. Для його здійснення використовується інформація не тільки бухгалтерського обліку, а й застосовується методика фінансового аналізу. В основному, експрес-аудит проводиться на тих підприємствах, з якими укладено договори на постійне консультативне обслуговування і проведення аудиту.

Аудитор починає експрес-аудит з порівняння даних фінансової звітності, а саме: Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками і даними Головної книги та Форми № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) з даними за рахунками Головної книги (аналізу рахунків), а саме: рахунку 79 "Фінансові результати". За цим аудитор складає таблицю, до якої вносить дані статей Балансу, дані Головної книги у розрізі рахунків і субрахунків, порівнюючи з даними Оборотної відомості за синтетичними рахунками та регістрів синтетичного й аналітичного обліку, визначаючи відхилення між інформацією, наданою клієнтом і даними, виявленими аудитором при перевірці.

Одночасно проводиться аналіз показників фінансової звітності для з'ясування оцінки фінансового стану підприємства (табл. 7.1.1).

Таблиця 7.1.1. Алгоритм проведення експрес-аудиту фінансової звітності

Напрямок (процедура) аналізу

Показник

Інформаційне забезпечення (алгоритм розрахунку)

1. Оцінка стану та динаміки економічного потенціалу

1.1.

Оцінка майнового стану

І.Сума засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства, грн; 2.Вартість основних засобів (ОЗ), грн;

3.Коефіцієнт зносу основних засобів (ОЗ), грн

Підсумок Форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) (рядок 280 або 1300)

Форма № 1 (рядок 031 — 032) або (рядок 1011-1012)

Сума зносу (рядок 032 або 1012) /вартість ОЗ *100

Напрямок (процедура) аналізу

Показник

Інформаційне забезпечення (алгоритм розрахунку)

І.Сума власного капіталу

Власний капітал + довгострокові

Оцінка фінансового стану

підприємства;

пасиви — необоротні активи

1.2.

2.Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу; 3.Коефіцієнт покриття

Залучений капітал / власний капітал Поточні активи / поточні зобов'язання

Наявність у

1. Збитки;

Форма № 1 (рядок 350 або 1420)

1.3.

Балансі "хворих" статей

2. Кредити та позики, які

Форма № 1, Форма № 5

не погашені в строк

2. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності

1.Прибуток, грн;

Форма № 2 Звіт про фінансовий стан (Звіт про сукупний дохід) (різні рядки прибутку)

2.1.

Оцінка прибутковості

 • 2.Рентабельність продукції;
 • 3.Рентабельність основної діяльності

Прибуток від операційної діяльності

/ дохід (виручка) від реалізації * 100 Прибуток від операційної діяльності / витрати на виробництво продукції *

100

Оцінка динамічності

І.Темп росту валового

Форма № 2 (у динаміці)

2.2.

прибутку від реалізації, %; 2.Темп росту прибутку, %

Форма № 2 (у динаміці)

Оцінка ефективності використання

економічного потенціалу

1.Рентабельність активів,

Прибуток від звичайної діяльності /

%;

підсумок середнього балансу * 100

2.3.

2.Рентабельність власного

Прибуток від звичайної діяльності /

капіталу, %

середній власний капітал * 100

Оцінка ринкової інвестиційної діяльності

1. Цінність акції;

Ринкова ціна акції / дохід від акції

2.4.

2.Рентабельність акції;

Дивіденди з акції / ринкова ціна акції

3. Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції / облікова ціна акції

Особливості аудиту різних форм звітності

За цим питанням зупинимось тільки на особливостях аудиту двох форм фінансової звітності:

 • - Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1;
 • - Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2.

Для перевірки та узгодженості показників за іншими формами звітності можливо скористатися інформацією, наданою у Додатках Н (по 2012 рік включно) та Н.1 (зі звітності за 1-й квартал 2013 р.)

Особливості аудиту (аудиторські прийоми) правильності складання Балансу наступні:

 • 1. Методика формування показників Балансу повинна відповідати вимогам НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15] — для Балансів (Звітів про фінансовий стан), складених починаючи з 1-го кварталу 2013 року або П(С)БО 2 "Баланс" [19] — для Балансів, які складені за періоди по 2012 рік включно.
 • 2. Дані статей Балансу на початок періоду повинні відповідати даним Балансу на кінець попереднього періоду. При зміні наступного Балансу на початок року у порівнянні із звітними даними за попередній рік повинні бути надані відповідні пояснення.
 • 3. Дані статей Балансу на кінець звітного періоду повинні бути підтверджені результатами інвентаризації.
 • 4. Суми статей Балансу по розрахунках з фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути звірені з ними і бути тотожними.
 • 5. Дані Балансу на кінець звітного періоду повинні відповідати оборотам і залишкам за рахунками Головної книги на кінець звітного періоду.

При перевірці Звіту про фінансові результати необхідно застосовувати наступні аудиторські процедури:

 • 6. Методика формування показників Звіту про фінансові результати повинна відповідати вимогам НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" [15] — для Звітів про фінансові результати (Звітів про сукупний дохід), складених починаючи з 1-го кварталу 2013 року або П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" [20] — для Звітів про фінансові результати, які складені за періоди по 2012 рік включно.
 • 1. Перевірка наданого Звіту на арифметичну точність.
 • 2. Складання пробного Звіту про фінансові результати (на підставі робочих документів по інших розділах аудиту).
 • 3. Порівняння пробного Звіту про фінансові результати з наданим на перевірку та аналіз відхилень.
 • 4. Перевірка розрахунку прибутковості акцій.
 • 5. Перевірка відповідності даних Звіту про фінансові результати в частині даних за відповідний період минулого року.
 • 6. У випадку зміни показників внаслідок виправлення помилок минулих періодів — ретельна перевірка характеру помилок, їх впливу на звітність, адекватність внесених змін.
 • 7. Узгодження певних показників Звіту про фінансові результати з даними Балансу.

Перевірку узгодженості показників проводять відповідно до існуючої методики. При виявлені викривлень (відхилень), аудитор проводить записи у робочі документи із зазначенням виявлених викривлень (відхилень).

 
<<   ЗМІСТ   >>