Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія. Політекономія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Науково-технічний прогрес та його роль у розвитку виробництва

Поступальний розвиток суспільного виробництва, його постійне вдосконалення є фундаментальними закономірностями економічного життя людства. Він ґрунтується на прогресі науки і техніки. Такий процес нерідко називають економічним прогресом. Проте це не зовсім коректна точка зору.

Економічний прогрес - це складне і багатопланове явище, оцінка якого припускає використання різноманітних критеріїв і системи показників, за допомогою яких можна оцінити стан розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, а в кінцевому рахунку - суспільного способу виробництва у цілому (рис. 2.5; 2.6).

Одним із таких критеріїв економічного прогресу виступає рівень розвитку науки і техніки. Він є концентрованим виразом лише організаційно-економічних відносин, які притаманні всім епохам розвитку людського суспільства.

Науково-технічний прогрес за тисячоліття людської цивілізації пройшов складний і суперечливий шлях розвитку. Це було викликано тим, що саме технічний прогрес, який здійснювався на перших етапах розвитку суспільства, здійснювався відокремлено від наукового прогресу аж до кінця XVIII - початку XIX ст. І лише в період промислової революції почалося швидке зближення наукового і технічного прогресу і виник цілісний науково-технічний прогрес (НТПР) (рис. 2.7). з цього часу почався процес перетворення науки на безпосередньо продуктивну силу, який тривав близько півтора століття і завершився в середині 50-х років ХХ ст. розгортанням науково-технічної революції.

Отже, науково-технічний прогрес здійснюється в двох формах: еволюційній та революційній (див. рис. 2.5).

Еволюційна форма НТП має місце, коли техніка і технологія, що застосовується у виробництві, удосконалюється на основі вже відомих наукових знань. Прикладом цієї форми НТП є розвиток та вдосконалення енергії пари, електроенергії або атома тощо

Революційна форма НТП означає перехід до техніки і технології, що побудовані на принципово нових наукових ідеях. Прикладом цієї форми є перехід від ручних знарядь праці до машинних, заміна енергії пари на електричну або атомну, застосування лазерної та інших сучасних технологій тощо.

Винахід та запровадження у виробництво принципово нових науково-технічних розробок призводять до суттєвих змін у трудовому процесі, передбачають розширення продуктивних можливостей людства. Тому в цьому випадку йдеться про науково-технічну революцію (рис. 2.8).

Науково-технічна революція є якісним стрибком у розвитку продуктивних сил суспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях. Такі перевороти в науці, техніці та виробництві відбуваються регулярно. Останній з них розпочався в середині 50-х років XX ст., коли було створено перший комп'ютер, коли людина почала використовувати енергію атомного ядра та займатися генною інженерією.

НТР розвинула всі елементи продуктивних сил. Наприклад зміни у предметах праці знаходять своє вираження у використанні нових синтетичних матеріалів зі спеціальними властивостями (пластмаси, напівпровідники, штучні алмази тощо). Перетворення у засобах праці пов'язані з появою автоматизованої та комп'ютерної техніки, яка суттєво розширює виробничі можливості промислово-виробничого персоналу, значно збільшує продуктивність їхньої праці, підвищує рентабельність виробництва. НТР зумовлює також зміни в характері праці, змінюються форми взаємозв'язків учасників виробництва, удосконалюються процеси обміну результатами праці. Науково-технічна революція відкрила нові способи і методи управління високопродуктивними багатогалузевими технологічними системами (телекомунікаційні мережі, швидкодіючі системи контролю і оброблення інформації тощо).

Усі ці та інші процеси потребують істотних змін в умовах життя і праці людини, освоєння більш складних професій, що можливо лише для людей із достатнім освітнім, професійним (економічним) і культурним рівнем.

Фактори матеріального виробництва

Факторами матеріального виробництва є продуктивні сили, які забезпечують перетворення речовин природи відповідно до потреб людей, створюють матеріальні та духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці


Фактори матеріального виробництва

Рис. 2.1. Фактори матеріального виробництва

Суспільне виробництво - загальна умова людського життя

Суспільне виробництво - це матеріальна база економічної системи. На його основі формується, розвивається і удосконалюється економіка та економічна система. Разом з тим і сама економічна система спрямована на його розвиток, якісне удосконалення, що є базою для реалізації багатоманітних потреб та інтересів усіх членів суспільства

Суспільне виробництво - загальна умова людського життя

Рис. 2.2. Суспільне виробництво - загальна умова людського життя

Людина - особистий фактор виробництва

В економічній теорії дуже часто використовують такі поняття та категорії, як "працівник", "трудящий", "робоча сила", "особистий фактор виробництва" та ін.

Людський фактор - це органічна єдність свідомості і діяльності людини як рушійної сили та найвищої мети суспільного прогресу.

Людина - особистий фактор виробництва

Рис. 2.3. Людина - особистий фактор виробництва

Виробничі відносини в системі суспільних відносин

Виробничі відносини - система відносин між людьми у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання економічних благ.

Виробничі відносини в системі суспільних відносин

Рис. 2.4. Виробничі відносини в системі суспільних відносин

Економічний прогрес - основа суспільного прогресу

Економічний прогрес - це поступальний розвиток усієї економічної системи, кожного її елемента. Це розвиток суспільства по висхідній лінії від менш досконалих до більш досконалих форм.

Економічний прогрес - основа суспільного прогресу

Рис. 2.5. Економічний прогрес - основа суспільного прогресу

Рушійні сили економічного прогресу

Джерелом економічного прогресу, як і будь-якого явища, є суперечності (протиріччя). Відсутність суперечностей рівнозначно зупиненню руху. Це загальне правило цілком уживається і в економічному житті суспільства.

Рушійні сили економічного прогресу

Рис. 2.6. Рушійні сили економічного прогресу

Науково-технічний прогрес і його форми

"Економічні епохи відрізняються не тим, що виробляється, а тим, як виробляється, якими засобами праці".

К. Маркс

Науково-технічний прогрес і його форми

Рис. 2.7. Науково-технічний прогрес і його форми

Науково-технічна революція

НТР являє собою переворот у продуктивних силах сучасного суспільства, в результаті якого здійснюється перехід від машинного до комплексно-автоматизованого виробництва. Разом з тим змінюється місце, роль і значення основної продуктивної сили в суспільному виробництві.

Науково-технічна революція

Рис. 2.8. Науково-технічна революція

Практикум

Основні терміни і поняття

Виробництво

Суспільне виробництво

Матеріальне та нематеріальне виробництво

Продуктивні сили

Праця

Предмети праці

Засоби праці

Засоби виробництва

Науково-технічна революція

Науково-технічний прогрес (НТП)

Технологія виробництва

Фактори нематеріального виробництва Організація виробництва

Матеріальне виробництво

Нематеріальне виробництво

Робоча сила

Суспільні відносини

Організаційно-економічні відносини

Соціально-економічні відносини

Спосіб виробництва

Запитання для самоконтролю

 • 1. Що означає поняття "процес суспільного виробництва"?
 • 2. Розкрийте взаємозв'язок між працею і виробництвом.
 • 3. У чому полягає двоїстість процесу виробництва?
 • 4. Назвіть фактори виробництва і охарактеризуйте їх.
 • 5. Охарактеризуйте фактори виробництва.
 • 6. Які умови поєднання факторів виробництва?
 • 7. Що являє собою матеріальне виробництво?
 • 8. Характеристика продуктивних сил.
 • 9. Назвіть економічні та соціальні показники ефективності виробництва.
 • 10. Матеріальне і нематеріальне виробництво.
 • 11. Розуміння категорії "робоча сила".
 • 12. Технологія і організація виробництва як система взаємодії суб'єкта і об'єкта.
 • 13. Яку роль для людей відіграє науково-технічний прогрес?
 • 14. Що є рушійною силою економічного прогресу?
 • 15. Яке відношення має науково-технічна революція до НТП?

Теми рефератів

 • 1. Система мотивації діяльності людини.
 • 2. Науково-технічний прогрес як передумова економічного розвитку.
 • 3. Фундаментальне протиріччя економічного життя: необмежені потреби - обмежені ресурси.
 • 4. Природно-ресурсний потенціал економіки України та ефективність його використання.
 • 5. Науково-технічний прогрес і його критерії.
 
<<   ЗМІСТ   >>